2/5ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน : ประเมินตนเอง