สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การควบคุมหุ่นยนต์ Smart Car ผ่านมือถือ" (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม