Đăng ký nộp bài dự thi "Tìm hiểu, thiết kế Bảng HTTH các nguyên tố hóa học" (Câu trả lời) : Câu trả lời biểu mẫu 1