ตั๋วออกห้องเรียนครูเต๋า (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1