Sao kê Điểm trường PJ34, PJ39, PJ29 : PJ34 Nậm Khum