แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ (การตอบกลับ) : ตรวจสอบสถานะ