สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นเพื่อทำภารกิจ" รุ่นที่ 1 (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าาร่วมอบรม