สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า Smart Farmer" รุ่นที่ 2 (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม