สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างหุ่นยนต์บังคับมือ" รุ่นที่ 2 (การตอบกลับ) : แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม