งานกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5 (การตอบกลับ) : รายห้อง 6- 10