Tổng hợp sản lượng điện Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tháng 5/2018 : Phát lên lưới