การยกร่าง ครั้งที่ 2 (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1