การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1