ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ (การตอบกลับ) : สรุปและตรวจสอบ