59 โครงการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 59 เชียงใหม่ : รายชื่อผู้สมัคร