จำนวน นศ.ที่ลงทะเบียนเรียน กศน.อำเภอวังเหนือ : ณ วันนี้