สอบขั้นกลาง 24 สิงหาคม 2562 [แบบฟอร์มรับสมัคร] (Responses) : สรุปข้อมูลผู้สมัคร