รายชื่อผู้เข้าฟังประชุมวิชาการ6.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่6
2
updatedข้อมูล วันที่  8   พฤษภาคม  2560
3
ลำดับที่
ชื่อ นามสกุลสถาบัน/หน่วยงาน
4
1
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
5
2รุ่งรวี จิตภักดี
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
6
3สุวัจนา ธรรมโชติ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
7
4ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
8
5อลิศรา สระโมฬี
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
9
6รัชดา สุวรรณเกิด
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
10
7
ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
11
8สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
12
9วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
13
10วชรวรรษ พรหมมา
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
14
11
นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
15
12ชูลีรัตน์ คงเรือง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
16
13ไพโรจน์ นวลนุ่ม
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
17
14จินตนีย์ รู้ซื่อ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
18
15สมใจ หนูผึ้ง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
19
16พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
20
17สุนทร บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
21
18เยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
22
19
พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
23
20อรอนงค์ เฉียบแหลม
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
24
21สุขุมาล กล่ำแสงใส
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
25
22ปวิธ ตันสกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
26
23ธนาภา ช่วยแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
27
24นลินี ทิมนาม
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
28
25พนิดา แช่มช้าง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
29
26ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
30
27ภัทรวรรณ แท่นทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
31
28
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
32
29วิภาวรรณ กลิ่นหอม
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
33
30สมจินตนา คุ้มภัย
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
34
31จรรยา ชาญชัยชูจิต
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
35
32พรเพ็ญ ทิพยนา
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
36
33
รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
37
34สุชาติ ฉันสำราญ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
38
35ฮุชเซ็น นิยมเดชา
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
39
36บุณฑรี จันทร์กลับ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
40
37นิษฐิดา สุดใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
41
38กัญญนิจ วิเชียรรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
42
39ลักษิกา  เรืองสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
43
40ฟารีนะ  เจะสนิ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
44
41นิธิวรรณ  พรมแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
45
42ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
46
43ภัสราภรณ์ พุมดวง
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
47
44กนิษฐา  ทองใบ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
48
45ธัญกมล คงแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
49
46ปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
50
47เพ็ญพร  แพนเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
51
48วรุณกาญจน์ วัฒนสิทธิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
52
49เบญจวรพร ขอนแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
53
50กชนิภา ปานจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
54
51ติยาพร ชูช่วย
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
55
52สาวิตรี โชตยาสีหนาท
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
56
53วิจิตรา ทองเทพ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
57
54กาญจนา สงวนการ
มหาวิทยาลัยวลัยลัษณ์
58
55พิมพ์ชนก อุตรา
มหาวิทยาลัยวลักษณ์
59
56อริศจิกา สุวรรณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
60
57กัญญ์วิญาน์ สุทธิเนียม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
61
58จิตรลดา กานุรักษ์
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
62
59ณัฐณิชา ดวงขจี
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
63
60Sirawit Sornsong
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
64
61สุดารักษ์ วงศ์วิทูร
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
65
62Silapan Thongkoed
มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์
66
63นิชชานา ขันฤทธิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
67
64พัชรี จิรดิลก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
68
65หนึ่งฤดี จุลแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69
66จีราพา ทองปาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
70
67วิยะกาญจน์ คุ่ยจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
71
68วริสรา วรยศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
72
69ณัฐชยา. ทาทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
70Narmon prajunbran
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
74
71กมลทิพย์ เฮ่งศิริ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
75
72กาญจนา นาคเดช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
76
73รณชัย กาญจนาโรจน์พันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
77
74สุพัตรา หมันการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
78
75เพ็ญสิริ คงสถาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
79
76ชนิดาภา มณีโชติ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
80
77
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ดอกไม้ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
81
78รักชนก หวันกะเหร็ม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
82
79อังคณา ประภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
83
80จักริน ชื่นทับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
84
81นุชนาฏ รอดตัว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
85
82แสนหาญ นุประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
86
83เบญจพล รัตนวิชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
87
84เกียรติศักดิ์ แพรกทอง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
88
85กนกพร ภาติกะโชดก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
89
86
กรวิชญ์ ภู่พงศ์ประพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
90
87โสรยา โลจนานน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
91
88อาติกะ หมวดเย็บ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
92
89วริสรา วรยศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
93
90วริศราภรณ์ กลิ่นมาลี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
94
91สุภัสสรา โพธิ์ศรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
95
92อรพินท์ บุญสิน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
96
93อัญชลีภรณ์ จิตตะศิริ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
97
94ณฤทธิ์ ไทยบุรี
มหาวิทยาลัยนราธิวาส
98
95ทิพย์วรรณ สุขผล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
99
96พิมพ์ชนก อุตรา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100
97ศิรวิชญ์ สอนสง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Loading...
 
 
 
รายชื่อ