จำนวนผู้รับบริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 : 2553-2559