รายการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ระบบ B-OBEC : ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง : แผ่น1