ส่งงาน Google Site จังหวัดชลบุรี (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Timestamp1. เขตพื้นที่ 2. ชื่อโรงเรียน3. เลขที่ตามบัตร4. ชื่อ-ชื่อสกุล5. กลุ่มสาระที่สอน6. Code7. Email address8. URL ของ Google Site
2
10/25/2014 16:44:49สพป.ชบ.1บ้านสวนอุดมวิทยา758
จิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
คณิตศาสตร์buu1129buu1129@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krukai/
3
10/25/2014 16:57:34สพป.ชบ.1บ้านหนองไผ่1068สุกัญญา โลกาวิทย์ภาษาไทยbuu1172buu1172@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1172-by-kroo-sukanya-khwan/
4
10/25/2014 17:10:19สพป.ชบ.1บ้านสวนอุดมวิทยาึ758
จิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
คณิตศาสตร์buu1129buu1129@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krukai/
5
10/25/2014 17:43:09สพป.ชบ.2บ้านเขาอำนวยสุข996
นางสาวศิริวรรณ วิเชียร
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
ิีีBUU1465buu1465@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
6
10/25/2014 18:10:26สพป. ชบ2บ้านหนองสองห้อง1074จันทนา ฮ้อเจริญภาษาต่างประเทศbuu1512buu1512@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1512_chantana/lesson-study
7
10/25/2014 18:18:19สพป. ชบ2วัดป่าแก้ว1140เตือนใจ สิงห์คำภาษาต่างประเทศbuu3199buu3199@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu3199_tuanjai/lesson-study
8
10/25/2014 19:33:39สพป.ชบ.2ชุมขนวัดหนองตำลึง965
นางสาวสาวิิตตรี หอมหวล
คณิตศาสตร์buu1458buu1458@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krusawittree/
9
10/25/2014 19:36:35สพม.18ส่งงานกลุ่ม1258
ณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีีbuu1097buu1097@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1097/home/lesson-study
10
10/25/2014 20:47:53สพป.ชบ.2
อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
1213กนกพร ยัติสารภาษาต่างประเทศbuu5198buu5198@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu5198_kanokphorn/
11
10/25/2014 20:48:59สพป.ชบ.2บ้านห้วยหวาย1080รสสุคนธ์ ถิ่นทวีภาษาต่างประเทศิbuu1518ิbuu1518@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1518_rossukhon/
12
10/25/2014 20:50:00สพป.ชบ.2บ้านหนองข่า1061ชวนพิศ สุขวิวัฒน์ภาษาต่างประเทศbuu1147buu1147@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1147_chuanpit/
13
10/25/2014 21:26:08สพป.ชบ.2บ้านโค้งประดู่1005นางพจนีย์ สีหนาทภาษาต่างประเทศฺBUU3231buu3231@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/lesson-study
14
10/25/2014 21:38:45สพป.ชบ.2บ้านโค้งประดู่1005นางพจนีย์ สีหนาทภาษาต่างประเทศBUU3231buu3231@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/buu3231potjanee
15
10/25/2014 21:43:33สพม.18
ส่งงานกลุ่มแก้ไขใหม่
1258
นายณัลทวัฒน์ พิมพ์สกุล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu1097buu1097@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1097/home/lesson-study
16
10/25/2014 22:21:18สพป.ชลบุรี2บ้านสระสี่เหลี่ยม1051นายพัลลภ สินสมใจ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu3214buu3214@@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/pullop/
17
10/25/2014 23:09:48สพม.18
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
1247พรวิภา มธุรส
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
BUU1039buu1039@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1039/
18
10/26/2014 3:11:44สพม.18
เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
1216
นางสาวอัญสุรียา นามเหลา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีีbuu1449@eisth.orgิีีbuu1449@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1449_anyasureeya-namlao/home
19
10/26/2014 7:52:14สพม.18
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
1217
นางสาวณรารัตน์ อาวรณ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีbuu1450buu1450@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1450_nararat-arworn/home
20
10/26/2014 8:07:46สพป.ชบ.2ชุมชนวัดหนองตำลึง966
นางสาวนิภาวรรณ วันริโก
ภาษาต่างประเทศฺBuu1457buu1457@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1457niphawan-wonriko/lesson
21
10/26/2014 8:58:40สพป.ชบ.2บ้านเนินดินแดง1028
นางสาวจุฑามาศ ศรีภิรมย์
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
BUU1589buu1589@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
22
10/26/2014 9:26:22สพป.ชบ.1บ้านตาลดำ720
นางสาวจุไรรัตน์ โพธิ์คำ
ภาษาต่างประเทศBUU1471buu1471@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
23
10/26/2014 9:34:14สพป.ชบ.1
วัดหนองชันจันทนาราม
877นางนุชฎา ระงับพิษม์ภาษาไทยBUU1550buu1550@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
24
10/26/2014 10:43:26สพป.ชบ.1พระตำหนักมหาราช813
นางเครือทิพย์ อินทนู
ภาษาต่างประเทศBUU1208buu1208@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
25
10/26/2014 11:05:20สพป.ชบ.1
บ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)
737
นางสาวจันทร์เพ็ญ โพธิสาร
ภาษาต่างประเทศBUU1104buu1104@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
26
10/26/2014 11:19:04สพป.ชบ.2บ้านขุนชำนาญ983นางยุวดี ต่วนเทศภาษาต่างประเทศBUU1051buu1051@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1051_englishgroup/
27
10/26/2014 11:23:09สพป.ชบ.2สวนป่าคลองตาเพชรบน1185
นาวสาวนันทวัน ป้านสวาท
ภาษาต่างประเทศBUU1359buu1359@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1051_englishgroup/
28
10/26/2014 11:38:44สพป.ชบ.1บ้านแหลมแท่น810นางเพ็ญแข สมจิตร์ภาษาต่างประเทศBUU1200buu1200@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
29
10/26/2014 11:49:42สพป.ชบ2ชุมชนวัดหนองตำลึง966
นางสาวนิภาวรรณ วันริโก
ภาษาต่างประเทศฺbuu1457buu1457@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/english-4-studen/alphabets
30
10/26/2014 22:34:12สพป.ชบ 1บ้านสวนอุดมวิทยา1240500006705สุธาทิพย์ เจียรสถิต
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฺBUU1135buu1135@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/inside-krubhud/
31
10/26/2014 22:36:09สพป.ชบ 1บ้านสวนอุดมวิทยาึ763สุธาทิพย์ เจียรสถิต
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฺBUU1135buu1135@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/inside-krubhud/
32
10/26/2014 23:24:06สพป.ชบ.2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
977
นางสาวรัตน์นรี แตงมี
ภาษาต่างประเทศBUU1044buu1044@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
33
10/26/2014 23:28:54สพป.ชบ.1บ้านห้วยกะปิ793นางสาววีรยา นากสุกภาษาต่างประเทศBUU1187buu1187@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kaojan/
34
10/27/2014 9:56:02สพป.ชลบุรีเขต2วัดแปลงเกต1143
นางพรทิพย์ ประเสริฐพิชญ์
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
buu1296buu1296@eisth.org/a/eisth.org/porhthip/
35
10/27/2014 13:57:40สพป.ชบ.2
วัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
1144
นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์
ภาษาต่างประเทศBUU1298buu1298@eisth.org
ตรวจผลการส่งอย่างไร
36
10/27/2014 15:52:16สพม.18
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
1260นายวิษณุ พรจริยธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
BUU1126buu1126@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krupetz/
37
10/27/2014 16:58:38สพป.ชบ2
วัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
1144
นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์
ภาษาต่างประเทศิีีbuu1298ิีีbuu1298@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1298_somsak/
38
10/28/2014 9:39:30สพป.ชบ.2
วัดโป่งปากดง (สง่า,รุธิระราษฎร์วิทยา)
1144
นายสมศักดิ์ กังวานพณิชย์
ภาษาต่างประเทศฺBUU1298buu1298@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1298_somsak/lehttps://sites.google.com/a/eisth.org/buu1298_somsak/lesson-study
39
10/28/2014 11:55:41สพป.ชบ.เขต 2บ้านเขาใหญ่995นางณัฐมน งามขำภาษาไทยbuu1060
nattamon_khaoyai@live.com
buu1060@eisth.org
40
10/28/2014 12:25:14สพป.ชบ.2งานกลุ่ม1200600136554อรรถพล ศรีเกตุ
สุขศึกษา-วิทยาศาสตร์
buu1292buu1292eisth.orgงานกลุ่ม สพป.ชบ.2
41
10/28/2014 15:33:41สพป.ชลบุรี2บ้านขุนชำนาญ986นางธัญพร มาเห็มสุขศึกษาและพลศึกษาฺ๊๊BUU1048buu1048@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/raeng-nom-thwng-khxng-lok/
42
10/29/2014 7:49:57สพม.18
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
1259
นายอัษฎาพร พุทธภูมิ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิBUU1127buu1127@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kroopai/
43
10/29/2014 22:06:30สพม.18 ชลบุรีเขต1แสนสุข1304นายพิสัณห์ ผลบุญ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu1010buu1010@eisth.orgทดสอบการสร้างไชต์
44
10/30/2014 14:21:04สพป.ชบ 2
โรงเรียนบ้านหนองข่า
1062
นางสาววราภรณ์ ตันติกุล
ภาษาไทยbuu1150buu1150@eisth.org
ttps://sites.google.com/a/eisth.org/buu1150_waraporn/
45
10/30/2014 15:10:00สพป.ชบ.2โรงเรียนวัดเนินสัก1119นางกิมดา วาจาสัตย์วิทยาศาสตร์buu1272buu1272@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1272_kimda/
46
10/30/2014 16:56:13สพป.ชบ.2วัดใหม่ท่าโพธิ์1181นางถาวรีย์ โปกุลสังคมศึกษาิีีbuu1354buu1354@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1354_tawaree/
47
10/30/2014 20:02:43สพป.ชบ.2บ้านห้วยหวาย1082
นางจิราพัชร เที่ยงตรง
ศิลปศึกษาและดนตรีิbuu1516buu1516@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1516_chirapat/
48
10/30/2014 20:08:34สพป.ชบ2บ้านหนองขยาด1059
วัชนันท์ กังวานพณิชย์
ภาษาไทยิิbuu1144buu1144@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1144_vachanan/khorngkar-sxn
49
10/30/2014 22:08:50สพป.ชบ.2บ้านห้วยหวาย1081นางไพเราะ ทองดีภาษาไทยฺBUU1517buu1517@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1517_pairo/khorngkar
50
10/30/2014 22:57:23สพป.ชบ.2บ้านหนองสองห้อง1073น.ส.สมทรง นามจิตรคณิตศาสตร์ฺ๊๊ิBUU1513buu1513@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1513_somsong/phaenkar-sxn-khnitsastr
51
10/31/2014 7:57:40สพป.ชบ.2วัดนากระรอก1112
นางหัทยา ชวนะศักดิ์
ภาษาต่างประเทศBUU1266buu1266@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1266_hattaya/lesson-study
52
10/31/2014 8:09:24สพป.ชบ.2วัดเนินสัก1120
นางเยาวยง รัตนธำรงค์
สุขศึกษาและพลศึกษาิbuu1273ิbuu1273@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/obec1120/lesson-study/untitledpost
53
10/31/2014 20:51:15สพม.18 ชลบุรีเขต 1แสนสุข1303นันทา ผลบุญสังคมศึกษาbuu1009buu1009@eisth.org
ทดสอบการสร้างไซต์และลิ้งค์
54
11/1/2014 10:29:26สพป.ชบ.2อนุบาลพนัสศึกษาลัย1208
นางผ่องพันธ์ อ่อนทอง
ภาษาต่างประเทศฺBUU1409buu1409@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1409_phongphan/lesson-study
55
11/4/2014 15:35:04สพป.ชบ.21139อรรถพล ศรีเกตุงานกลุ่มbuu1292buu1292@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/attapon-sriken/
56
11/5/2014 7:25:07สพป.ชบ.2วัดนากระรอก1113
นางสาวทิพวรรณ ธาดาคุณากร
ภาษาไทยbuu1264buu1264@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1264_thippawan/khorngkar-sxn
57
11/5/2014 13:29:44สพป.ชบ.2บ้านหนองข่า1065
นางลัดดา ศรีสวัสดิ์
สังคมศึกษาฺBUU1149BUU1149@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1149_ladda/
58
11/5/2014 13:55:03สพป.ชบ.2บ้านหนองข่า1060นางสำราญ ลายทองคณิตศาสตร์BUU1151BUU1151@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1151sumra/lesson-study
59
11/6/2014 14:29:04สพป.ชบ.2วัดใหม่ท่าโพธิ์1181นางถาวรีย์ โปกุลสังคมศึกษาิีีbuu1354buu1354@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1354_tawaree/
60
11/6/2014 15:50:04สพป. ชบ.2บ้านทรายมูล1012นางสาวอำพร แซ่ต่อภาษาไทยBUU1083BUU1083@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nuuning/
61
11/6/2014 17:48:19สพป.ชลบุรี เขต1บ้านเนินโมก725นายอนุชิต สงแพงวิทยาศาสตร์buu3236buu3236@eisth.organuchit57
62
11/6/2014 19:57:02สพป.ชบ.2วัดบ้านศาลา1138นางเพลินพิศ อวชัยวิทยาศาสตร์BUU1290buu1290@eisth.orgbit.ly/obecbuu
63
11/7/2014 15:19:38สพป.ชบ.2บ้านหนองข่า1063
นางทองอินทร์ ศรีนวล
วิทยาศาสตร์BUU1148BUU1148@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1148_thongin/lesson-study
64
11/7/2014 15:16:45สพป.ชบ.2บ้านหนองข่า1063
นางทองอินทร์ ศรีนวล
วิทยาศาสตร์BUU1148BUU1148@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1148_thongin/lesson-study
65
11/8/2014 15:33:14สพป.ชบ. 1อนุบาลชลบุรี3-4599-00278-93-4ปิยะวดี พลเยี่ยมภาษาต่างประเทศBUU1387buu1387@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/piyavadee-ponyeam-english-anubanchonburi/
66
11/8/2014 15:35:25สพป.ชบ.1อนุบาลชลบุรี1301400121197
นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิ
ภาษาต่างประเทศBUU1392buu1392@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/ruetairat-kaichaiyapoom/home
67
11/8/2014 18:24:01สพป.ชลบุรีเขต2
โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน
1006
นางแสงจันทร์ ศรีแก้ว
ศิลปศึกษาและดนตรี1074
sangjan6011@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B-90jM6UrhktN20zbWVIR01pREE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-90jM6UrhktekZUUVhUbkJGSDQ/view?usp=sharing
68
11/8/2014 20:35:57สพป.ชลบุรีเขต2
โรงเรียนบ้านหนองข่า
1064
นางกรรณิกา อยู่ทองอ่อน
ศิลปศึกษาและดนตรี1146
kanniga_250@hotmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B-90jM6UrhktN20zbWVIR01pREE/view?usp=sharing
69
11/9/2014 11:02:00สพป.ชลบุรีเขต2วัดแปลงเกต1143
นางพรทิพย์ ประเสริฐพิชญ์
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
buu1296buu1296@eisth.orgp0
70
11/9/2014 19:10:57สพป.ชบ.2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
977
นางสาวรัตน์นรี แตงหมี
ภาษาต่างประเทศิิbuu1044@eisth.orgิิbuu1044@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/nangsaw-ratn-nri-taeng-hmi/
71
11/9/2014 22:06:12สพป.ชบ.1
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ
793นางสาววีรยา นากสุกภาษาต่างประเทศิbuu1187@eisth.orgิbuu1187@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/weeraya-narksuk/
72
11/10/2014 14:52:44สพป.ชบ.๒
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
1068สุกัญญา โลกาวิทย์ภาษาไทย1172buu1172@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kroo-khwan/
73
11/10/2014 14:53:03สพป.ชบ.๒
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
1068สุกัญญา โลกาวิทย์ภาษาไทย1172buu1172@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kroo-khwan/
74
11/11/2014 21:49:23สพป.ชลบุรี เขต 1
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
936,116
นางสาวปิยะนุช กันคำ
คณิตศาสตร์ิีีbuu1423buu1423@eisth.org
https://sites.google.com/site/buu1423eisthorg/
75
11/12/2014 10:44:40สพป.ชบ2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
980
นางสาวจุฬารัตน์ โอทารัมย์
ประถมศึกษา(สอนคละวิชา)
BUU1042buu1042@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khunkhru-cula-ratn-xo-tha-ramy/
76
11/12/2014 16:34:23สพป.ชบ.2บ้านหนองยาง1174
นางภีรนันท์ตรา ไชยณรงค์
ภาษาต่างประเทศ1174buu1174@eisth.orgEng.KruNan
77
11/13/2014 18:57:53สพป.ชบ 1บ้านสวนอุดมวิทยา1136
นางสุนิสา ศรีอินทร์
วิทยาศาสตร์บ้านสวนอุดมวิทยาbuu1136@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kruying/
78
11/13/2014 18:59:44สพป.ชบ 1บ้านสวนอุดมวิทยา1136
นางสุนิสา ศรีอินทร์
วิทยาศาสตร์ฺBUU1136buu1136@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kruying/
79
11/14/2014 0:29:39สพป.ชบ1
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
1130
นางสาวชลภัทร วงค์ดนตรี
ภาษาต่างประเทศBUU1130buu1130@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/teacher-tyra-s-site/
80
11/14/2014 16:46:40สพป.ชบ2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
981
นางสาวอนุสรา ชาวเวียง
สังคมศึกษาิbuu5029@eisth.orgิbuu5029@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-xnusr-a-sangkhm-p-3/
81
11/14/2014 20:14:52สพป.ชลบุรีเขต1
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
ุ693นางกนกกร อินกุณาภาษาไทยฺBUU1017buu1017@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1017kanokorn/
82
11/14/2014 20:16:08สพป.ชลบุรีเขต1
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
ุ693นางกนกกร อินกุณาภาษาไทยฺBUU1017buu1017@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/buu1017kanokorn/
83
11/14/2014 22:17:39สพป.ชบ 1บ้านสวนอุดมวิทยา1134นางสาวสุชญา พระปรงภาษาไทยbuu1134buu1134@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-h-mwy/
84
11/18/2014 11:59:43สพป.ชบ.2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
982
นางสาวสายชล ภู่พระอินทร์
สุขศึกษาและพลศึกษาbuu1046buu1046@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-say-chl-phu-phraxinthr/
85
11/20/2014 14:21:33สพป.ชลบุรี 1บ้านหนองซ้ำซาก778นางภัณฑิรา สวัสดีภาษาต่างประเทศbuu1164buu1164@eisth.org
http://youtu.be/Zmr0ZWlYvnc
86
11/21/2014 9:42:35สพป.ชลบุรีเขต1ชุมชนบ้านอ่างเวียนุ690
นางสุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์
คณิตศาสตร์BUU1020buu1020@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/1020sukanya/
87
11/21/2014 13:26:09สพป.ชลบุรีเขต1ชุมชนบ้านอ่างเวียนุ691
นางสาวกรรณิกา ปรีชาผล
สังคมศึกษาBUU1018buu1018@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-kunniga/
88
11/22/2014 10:19:32สพป.ชบ 1
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
110
นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ
ภาษาต่างประเทศิbuu1424buu1424@eisth.org
https://sites.google.com/site/kunkroorungnapa/
89
11/22/2014 22:40:48สพม.18
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
1012น.ส.วรนุช แสงจันทร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
BUU1012buu1012@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kruworanuch/
90
11/23/2014 17:00:07สพป.ชบ.1
อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
113
นางขวัญฤดี อุส่าห์ดี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิีีิbuu1421buu1421@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khwan/home
91
11/24/2014 9:49:44สพม.18อุทกวิทยาคม3200600552538ศวัสมน แป้นทิม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ิbuu1448buu1448@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krusawat/
92
11/24/2014 9:54:57สพม.18
โรงเรียนอุทกวิทยาคม
1313นางศวัสมน แป้นทิม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu1448buu1448@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/krusawat/
93
11/24/2014 12:52:01สพป.ชบ.2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
975
นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu1043buu1043@eisth.orgbuu1043@eisth.org
94
11/24/2014 13:02:47สพป.ชบ.2
บ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500)
975
นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
buu1043buu1043@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-wallph-a-buy-sun-hli/
95
11/24/2014 14:29:31สพป.ชบ.1วัดราษฎร์สโมสร857
นางสาวมาลัย เฟื่องคณะ
ภาษาต่างประเทศิีีbuu1317@eisth.orgิีีbuu1317@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/mbac-malai/
96
11/24/2014 18:02:38สพม.18พนัสพิทยาคาร1264
นางสุขุมา รัชนีศิริภาพ
วิทยาศาสตร์BUU1524buu1524@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/karaked-chemsci/
97
11/25/2014 14:34:36สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยวิทยาคุณ)
827
นางสาวเพ็ญนภา ผ่านชมภู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ฺBUU1227buu1227@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/kru-pennapapan/
98
11/25/2014 15:27:05สพป.ชลบุรี เขต 1
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
818
นางสาวพรรนิภา แสนกล้า
ภาษาต่างประเทศิbuu1226buu1226@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/pannipasan/
99
11/26/2014 13:28:03สพป.ชลบุรี เขต 1
วัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
821
นางสาวสายใจ บุตรแวว
ศิลปศึกษาและดนตรีBuu1228buu1228@eisth.org
https://sites.google.com/site/krunoojoy/
100
11/26/2014 13:39:33สพป.ชลบุรี เขต 1
วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
817
นางสาวสุภาวดี ชัยดา
สังคมศึกษาิีีbuu1228ิีีbuu1228@eisth.org
https://sites.google.com/a/eisth.org/khru-ke-supha-wdi/
Loading...