ตารางการนำเสนอ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
2
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
3
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4
No.
Easy Chair No.
TimeNameTopicSession Name
5
Session 1 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ช่วงที่ 1) ณ ห้องควนขนุน ชั้น G
6
O1-12913.00-13.20 น. อัยรดา พรมทอง พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ ศิริอุมา เจาะจิตต์ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์ความรู้ ทัศนคติ ต่อพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
7
O1-23013.20-13.40 น. สุชานุช ชูสุวรรณ และศิริอุมา เจาะจิตต์ เครื่องมือการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
8
O1-33813.40-14.00 น. มรุตพงศ์ คงเขียว และศิริอุมา เจาะจิตต์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากกังหันลมผลิตไฟฟ้า

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
9
O1-44314.00-14.20 น. ธินาพร สุทธิวิริยะ และจิรา คงปราณการปนเปื้อนของ Nonylphenol (NP) และ Phthalates ในสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
10
O1-54814.20-14.40 น.มัสยา หะยี ศิริพร ด่านคชาธาร นิธิมา หนูหลง และศิริลักษณ์ วีรสกุลระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการ์ดนิรภัยของสายพานบริเวณถังน้ำยาง (Latex dipping tank)อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
11
Session 1 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ช่วงที่ 2) ณ ห้องควนขนุน ชั้น G
12
O1-65115.00-15.20 น. มิ่งขวัญ เทพี จันทิมา บุญมาก จันทิมา นามชาลี มุจลินท์ อินทรเหมือน ศิริพร ด่านคชาธาร
มัตติกา ยงประเดิม และนิธิมา หนูหลง
ความรู้ และการประเมินการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
13
O1-76315.20-15.40 น. มูณา ประดู่ และปนัดดา พิบูลย์การสะสมของโลหะหนักในบริเวณที่มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
14
O1-86415.40-16.00 น. ภานุพงศ์ นุ้ยน้อย ศิริพร ด่านคชาธาร นิธิมา หนูหลง มุจลินท์ อินทรเหมือน มัตติกา ยงประเดิม
และจิตตาภรณ์ มงคลแก่นทราย
การจัดทำฐานข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อม
ในการทำงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ. สุราษฎร์ธานี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
15
O1-96516.00-16.20 น. จีระภา เล่นทัศน์ ศิริพร ด่านคชาธาร มุจลินท์ อินทรเหมือน มัตติกา ยงประเดิม และราชัน ฉ้วนเจริญการระบุจุดเสี่ยงและเส้นทางการขนส่งสินค้าของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
16
O1-107816.20-16.40 น.
กานสินี ประทีป ณ ถลาง ฐิติวร ชูสง และจุฑารัตน์ สถิรปัญญา
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในพนักงานฝ่ายขายของบริษัทแห่งหนึ่งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
17
Session 2 : การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาและสังคม (ช่วงที่ 1) ณ ห้องศรีบรรพต ชั้น G
18
O2-1713.00-13.20 น. อิสริยา อักษรชื่น กรฎา มาตยากร และจิระวัฒน์ ตันสกุลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟมการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
19
O2-21413.20-13.40 น. ทวีศักดิ์ สายอ๋อง และ ผศ. ดร. สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮีโมโกลบินเอวันซีและระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะของผู้สูงอายุโรคเบาหวานการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
20
O2-32213.40-14.00 น. อรรถพงค์ คชศักดิ์ สุทธิพร บุญมาก และดุษณีย์ สุวรรณคง การศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
21
O2-44114.00-14.20 น. โสรยา นาดี อนุสรา นุ้ยคดี โสรยา เอ็มเล่ง วราศรี แสงกระจ่าง ธัญญรัตน์ ศุภกาญนรเศรษฐ์
และจุรีภรณ์ นวนมุสิก
ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
22
O2-56214.20-14.40 น.ไฟซอล เจ๊ะแว และธนวิทย์ บุญสิทธิ์การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งต่อการฆ่าตัวตายของประชากรในแต่ละทวีปการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
23
Session 2 : การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาและสังคม (ช่วงที่ 2) ณ ห้องศรีบรรพต ชั้น G
24
O2-67515.00-15.20 น. ศุทกานต์ สุภวิบูลาสน์ และจรวย สุวรรณบำรุง การพัฒนาแบบประเมินปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับวัคซีนไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
25
O2-77615.20-15.40 น. ภัสกร อ่อนแก้ว วริญธา พงศ์ยูโสะ ลลิตา อ่อนช่วย วราศรี แสงกระจ่าง และจุรีภรณ์ นวนมุสิกพฤติกรรมและปริมาณการได้รับอาหารที่มีกรดไขมันทรานส์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
26
O2-87715.40-16.00 น.
อรฤทัย อับดุลหละ จรวย สุวรรณบำรุง และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์
ประสบการณ์การรับรู้เพื่อการดูแลตนเองเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดวัณโรคซ้ำในผู้สูงอายุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช


การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
27
O2-96116.00-16.20 น. อรปรียา จันทะคาร และธนวิทย์ บุญสิทธิ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556-2558การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
28
O2-104016.20-16.40 น. ฮาฟีณี หะยีอาหวัง ซือลาเมาะห์ สาแลแม กัญญารัตน์ หัสจำนง ธัญญ์นลิน ไกรนรา วราศรี แสงกระจ่าง และจุรีภรณ์ นวนมุสิกพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานชาวมุสลิม
ในเขตพื้นที่ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
29
O2-114216.40-17.00 น. อัสมาต์ ใจเที่ยง ฮัสรียา หมุดตะเหล็บ นริศรา นิยมเดชา วราศรี แสงกระจ่าง และจุรีภรณ์ นวนมุสิกคุณภาพชีวิตและภาวะโภชนาการของเกษตรกรชาวสวนยางพาราพื้นที่ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
30
Session 3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ (ช่วงที่ 1) ณ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น G
31
O3-11913.00-13.20 น. วทัญญู มีมาก ศศิธร ธนะภพ และกฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทองกระบวนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
32
O3-22713.20-13.40 น. ยุภาวดี เชื้อกูลชาติ วัลลีรัตน์ พบคีรี และสมชาติ โตรักษาการประเมินผลของรูปแบบงานการให้บริการแฟ้มเวชระเบียนแก่ผู้ป่วยที่มาทำการรักษาแบบฉุกเฉินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
33
O3-33413.40-14.00 น. เกษร ทองคำ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และศศิธร ธนะภพปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความคาดหวังของสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุข กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราชการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
34
O3-43914.00-14.20 น. ดวงกมล ปลองภัย จำนงค์ ธนะภพ และศศิธร ธนะภพความพร้อมของทีมหมอครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวระดับตำบล
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี: มุมมองแกนนำสุขภาพภาคประชาชน
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
35
O3-55214.20-14.40 น.สุดา ขำนุรักษ์บทบาทของพยาบาลในการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
36
Session 3 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ (ช่วงที่ 2) ณ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น G
37
O3-65415.00-15.20 น. พรรณวิไล เลิศไกร พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์ การประเมินผลการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
38
O3-75615.20-15.40 น. มาโนชญ์ ไชยเพชร และธนวิทย์ บุญสิทธิ์การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจำนวนประชากรผู้สูงอายุโลก ปี 2558การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
39
O3-85715.40-16.00 น. เจนจิรา ก่ำเสน และธนวิทย์ บุญสิทธิ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยรวมจากภาครัฐและภาคเอกชนและครัวเรือนในประเทศไทย

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
40
O3-96016.00-16.20 น. ศักดิ์สิทธิ์ ขาวมาก และธนวิทย์ บุญสิทธิ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของประชากรในประเทศไทย

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
41
O3-108116.20-16.40 น. ภัคชิสา คนสุภาพผลของการใช้ตุ๊กตาสอนแปรงฟันต่อทักษะการแปรงฟันเด็กก่อนวัยเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ
42
Session 4 : วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ ณ ห้องกระจก ชั้น G
43
O4-11213.00-13.20 น. กานต์ชิษชนก สารสุขสภาพปัญหาและความต้องการในการออกกาลังกายของผู้สูงอายุในสวนลุมพินีวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
44
O4-21613.20-13.40 น. วสมน ยุติธรรมดำรง นัทธี เชียงชะนา และอำไพ บูรณประพฤกษ์ผลของดนตรีบำบัดเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: การทบทวนวรรณกรรมวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
45
O4-35313.40-14.00 น. ศราวุธ อินทราพงษ์ ดุสิต พรหมอ่อน เพ็ญพักตร์ หนูผุด และธราภรณ์ สุนทรสมรรถภาพทางกายของเด็กวัยก่อนเรียน อายุ 5-6 ปี ในเขตพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
46
O4-45814.00-14.20 น. สิริกัลยา ตลึงจิต ศรัญยู คานีมูลา ศราวุธ อินทราพงษ์ ดุสิต พรหมอ่อน และชำนาญ ชินสีห์การเปรียบเทียบทางกลศาสตร์ของการลงสู่พื้นด้วยขาข้างถนัดและข้างที่ไม่ถนัดจากการกระโดดวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
47
O4-55914.20-14.40 น.วริศรา นกเกตุ ตระการ ปิตุคำ ธีรพันธ์ สังข์แก้ว และชำนาญ ชินสีห์การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการลังจ์ไปด้านหน้าด้วยขาข้างที่ถนัดและไม่ถนัดวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
48
Session 5 : International ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น G
49
O5-13113.00-13.20 น. Fatima Ibrahim ABDULSALAM Warit JAWJIT Charuai SUWANBAMRUNG and Supabhorn YIMTHIANGImpact of Climate Change on Mosquito-borne Disease Transmission and AdaptationInternational
50
O5-23213.20-13.40 น. Donrawee Waeyeng and Supabhorn YimthiangAlternative Biomarkers of Lead Exposure International
51
O5-33513.40-14.00 น. Witchayapas RUJIRA Warit JAWJIT Using Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) as a Tool to Assess SustainabilityInternational
52
สูจิบัตรการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2"
53
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
54
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
55
No.
Easy Chair No.
TimeNameTopicSession Name
56
Group 1 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ห้องโถงชั้น 1
57
P1-11311.30 น. ริติรัชติ์ สงแก้ว ธิติมา ณ สงขลา และธนาวัฒน์ รักกมลความรู้และพฤติกรรมการใช้ระบบ Lockout และ Tagout (LOTO) ในการทำงานของพนักงานในโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
58
P1-22011.30 น. กาญจนา หลงโซ๊ะ นุจรี จันทร์พิทักษ์ และจิตรลดา กิตติจารุวัฒนาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ต่อการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
59
P1-32111.30 น. ธนากร คณะวาปี วรัญชัย อินทะใจ และนุจรีย์ แซ่จิวการสำรวจระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60
P1-42311.30 น. พิลาวัลย์ เงินหนู ศุภัสรา ประสมทอง อรประพัทธ์ เต็งทอง และนุจรีย์ แซ่จิวการประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61
P1-52411.30 น. กาญจนาภรณ์ ปรีชา บุษญา ทองคำเสน และนุจรีย์ แซ่จิวการตรวจวัดแสงสว่างภายในห้องเรียนของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62
P1-62611.30 น. สุพรรณี สมบัติวงศ์ สุภาพร เมฆสวี และโสมศิริ เดชารัตน์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสียการได้ยินในพนักงานแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63
P1-73711.30 น. โสภิตา หมื่นรัก สุธีร์ อินทร์รักษา และสุภาพร เมฆสวีการสำรวจความเมื่อยล้าและการประเมินท่าทางการทำงานทางการยศาสตร์
ของพนักงานส่วนผลิตในอุตสาหกรรมผลิตอาหารกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64
P1-85011.30 น. อนุสรา แสละมุหมีน ธนวรรณ บัวเจริญ และสุปานดี มณีโลกย์ พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถยกในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
65
Group 2 : อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี/การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ งานคุณภาพบริการ ณ ห้องโถงชั้น 1
66
P2-14511.30 น. ตวงพร ธารปราบ พลอยไพลิน แก้วดารา ระตี กะเจ ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ และศวรรยา เลาหประภานนท์ความชุกของการติดเชื้อปรสิตในมูลสุกรจากฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
67
P2-24611.30 น. อมรรัตน์ กุมมู่ดา โซฟียา สาวี จิรา คงปราณ และประเสริฐ มากแก้วสภาวะสุขาภิบาลและคุณภาพทางด้านแบคทีเรียของน้ำแข็งหลอดในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เขตเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
68
P2-36911.30 น. สุไรยา เจ๊ะโซ๊ะ อานีตา สาแล๊ะ อินทิรา มะสุนี ศิริอุมา เจาะจิตต์ และอุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์การประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากการรับสัมผัสสารฟอร์มัลดีไฮด์ในสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยในเขตเทศบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
69
P2-47311.30 น. พิมาน ธีระรัตนสุนทรการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพคนเก็บขยะในภาวะวิกฤติภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ฝังกลบขยะเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
70
P2-57911.30 น. ปิยณัฐ พรมพินิจ และวีระพงศ์ เลิศรัตนเทวีสัดส่วนของอาหารที่มีผลต่อน้ำหนักตัวและปริมาณมูลไส้เดือนดินสายพันธุ์แอฟริกัน ไนท์ ครอเลอร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
71
P2-61511.30 น. ณัฐกานต์ วัฒนพันธ์ ศิริวรรณ ทิพย์รองพล จุฑามาศ สุขสม นัฐลิกา เพ็งรักษ์ กัญธิมา หล่าดอนดู่ และปัทมา เสนทอง การศึกษาความเข้มข้นของฟอร์มาลีนจากพวงมาลัยดอกไม้และดอกไม้สดใน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
72
P2-74711.30 น. โสรญา กาเร็ง นิมารีนี เจ๊ะ ปาริษา เขากลม และภูวศินทร์ บัวเกษ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
73
P2-86811.30 น. พิมาน ธีระรัตนสุนทร ศิริอุมา เจาะจิตต์ วิยดา กวานเหียน และปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์การรับรู้ ความพึงพอใจ ของผู้บริโภค และต้นทุนการผลิต น้ำส้มจาก ที่เป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
74
P2-97411.30 น. กมลพรรณ รัตนิพล เพ็ญจันทร์ เพชรโสม และนิรชร ชูติพัฒนะองค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
75
Group 3 : การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม/วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ ณ ห้องโถงชั้น 1
76
P3-1611.30 น. สุภาพร ขวัญปาน และวีณา ลีลาประเสริฐศิลป์


พฤติกรรมการบริโภควิตามินซีของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวังสงขลาการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
77
P3-22811.30 น. ภรณี อัครสุต สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ กรกช และวิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะผลของกระบวนการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตามแนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย
ร่วมกับการใช้ตำรับยาจับโปงแห้งเข่า
การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
78
P3-33311.30 น. ภัชชนก รัตนกรปรีดา วรพล หนูนุ่น คานซา เทพคุณ เบญจมาภรณ์ จองเดิน และวันฉัตร ศิริสาร
พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลาการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
79
P3-43611.30 น. วรพล หนูนุ่น ภัชชนก รัตนกรปรีดา วิชชุดา พัวพันธ์ และมาณ์วิกา อุสัยหนี

พฤติกรรมการอ่านฉลากโภชนาการแบบจีดีเอของครูประถมศึกษาในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
80
P3-54411.30 น. ธัญชนก ศิระจิตต์ อารีรัตน์ บรรดาลทรง ประวิทย์ แวงเลิศ และศิริลักษณ์ วีรสกุลปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
81
P3-64911.30 น. Gummin Minsayum Nassia Muhammad Nihayati Yamala Phiman Theraratanasunthorn Phuwasin Buakate and Paleeratana WongrithFactors Affecting to Alcohol Consumption among High School Students
Thanakhonyanwaropathutith School, Muang District Nakhon Sri Thammarat Province

การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
82
P3-75511.30 น. ศุจีภรณ์ เจริญศรี ธมลวรรณ ดำรงวุฒิ ฟาราซารีตา สือมาแอ ศวรรยา เลาหประภานนท์ และอุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับบุหรี่มือสามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
83
P3-86611.30 น. ซัลวา สีเด๊ะ ฐิติยาภรณ์ คงตุก อณนน หมัดอารีย์ และพิมาน ธีระรัตนสุนทรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
84
P3-96711.30 น. ซูไฮรา มาดีเยาะ โซรัยยา สุหลง ซาฟิสา เซ๊ะ พิมาน ธีระรัตนสุนทร ภูวศินทร์ บัวเกษ และปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดการสุขภาพตามช่วงวัยและการศึกษาชุมชนและสังคม
85
P3-108011.30 น. ณัฐพล ตั่นมี ศักดิ์ณสันต์ จินตสกุล และพีระพงศ์ หนูพยันต์
ผลของโปรแกรมการฝึกแบบผสมผสานที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาปันจักสีลัต
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
86
P3-11811.30 น. กรฎา มาตยากร และเจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์กิจกรรมทางกายของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...