บันทึกการส่งงานของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 : แผ่น1