แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ ระดับชั้น ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDYBQBRBSBTBUBVBWBXBY
1
Timestampชื่อ - สกุลนักเรียนห้อง ประจำชั้้นของนักเรียนเลขที่Scoreรวมคะแนนซ่อม
2
7/25/2017 14:24:06ด.ช.กิตติพงศ์ เกลี้ยงแสนเมือง1/218 / 11
3
7/25/2017 14:12:32ด.ช. จักรพันธุ์ นามหนวด1/227 / 11ไปร่วมกิจกรรมที่บุรีรัมย์
4
7/25/2017 14:12:54ด.ช.จิราวัฒน์ บอกขุนทด1/239 / 11 25 ก.ค.2560
5
7/25/2017 14:08:43ด.ช ชัยณรงค์ วันแก้ว1/248 / 111. ปทุมรัตน์ เทียบไธสง
6
7/25/2017 14:12:42ด.ช.ทิวัตถ์ จันทรกูล1/259 / 112. พรหมภรณ์ ชาญนอก
7
7/25/2017 14:07:26ด.ช.ธนพล เรืองสันเทียะ1/268 / 113.พวัสชัย บรรดาศักดิ์
8
7/25/2017 14:21:34ด.ช.นวพล เรืองสันเทียะ1/279 / 114. สุกัญญา ฃีพันธ์
9
7/25/2017 14:07:06ปุณณวิช รุ่งไร่โคก1/288 / 11
10
7/25/2017 14:13:32ด.ช.พนธกร สาธร1/298 / 11เริ่มทำข้อสอบเวลา 14.05 น.
11
7/25/2017 14:10:52ด.ช.ภูภูมิ จักเฮียม1/2115 / 11หมดเวลา 14.20 น.
12
7/25/2017 14:12:32ด.ช.รชานนท์ อมฤก1/21210 / 11
13
7/25/2017 14:11:48ด.ช.วริศ ฉันสิมา1/2139 / 11
14
7/25/2017 14:13:28ด.ช.วีรวุฒ รักเพื่อน1/2148 / 11
15
7/25/2017 14:11:51ด.ช.หาญณณงค์ โสรเนตร1/21510 / 11
16
7/25/2017 14:11:46ด.ช.เอกภูมิ เมืองจันทร์1/2166 / 11
17
7/25/2017 14:29:19ด.ญ.กชกร บำรุงเกาะ1/21710 / 11
18
7/25/2017 14:20:39ด.ญ.กรรณาภรณ์ วงศ์สิทธิรักษ์1/2186 / 11
19
7/25/2017 14:19:06ด.ญ.กฤษณา มีแก้ว1/2196 / 11
20
7/25/2017 14:15:04ด.ญ.จันทิมา โฉมงาม1/2206 / 11
21
7/25/2017 14:15:55ด.ญ.จุฑารัตน์ เทียมกระโทก1/22111 / 11
22
7/25/2017 14:14:12ชนกานต์ หันสันเทียะ1/2228 / 11
23
7/25/2017 14:12:01ชุติมณฑน์ มณฑา1/2237 / 11
24
7/25/2017 14:09:22ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์นาม1/2243 / 11
25
7/25/2017 14:18:17ด.ญ.ณัฐณิชา สิงห์นาม1/2246 / 11ซ่อม
26
7/25/2017 14:10:19ด.ญ.ณัฐธิดา อินทรีย์1/2259 / 11
27
7/25/2017 14:11:11ด.ญ. ธัญญา ชาญรักษา1/2275 / 11
28
7/25/2017 14:13:42ด.ญ.ธํญญา ชาญักษา1/2275 / 11
29
7/25/2017 14:16:09ด.ญ.ธัญญา ชาญรักษา1/2276 / 11ซ่อม
30
7/25/2017 14:20:39ด.ญ.ธัญพิมล สายนาค1/2287 / 11
31
7/25/2017 14:29:44ด.ญ.นภสร ยอดนครจง1/2298 / 11
32
7/25/2017 14:31:15ด.ญ.นวพร ศิลาทอง1/23010 / 11
33
7/25/2017 14:17:03ด.ญ.นันทิดา สมานพงษ์1/23110 / 11
34
7/25/2017 14:29:25ด.ญ. พนิตา ชัยรถ1/2338 / 11
35
7/25/2017 14:16:19ด.ญ.พริมา อัมภวา1/2359 / 11
36
7/25/2017 14:30:42ด.ญ.ภัทราภรณ์ ยอดลองเมือง1/2369 / 11
37
7/25/2017 14:14:33ด.ญ. ลลิตา เสวตวงษ์1/2389 / 11
38
7/25/2017 14:16:19เด็กหญิงวรนุช ฝ้ายเทศ1/2398 / 11
39
7/25/2017 14:14:15ด.ญ.ศศิกานต์ สินสุพรรณ์1/2419 / 11
40
7/25/2017 14:31:42สมปรารถนา อะสุรินทร์1/24211 / 11
41
7/25/2017 14:14:44ด.ญ. สมิตตา พชสิทธิ์1/2437 / 11
42
43
7/26/2017 11:42:53ด.ช.ชยธร นามบำรุง1/1110 / 20
44
7/26/2017 11:44:24ด.ช. ชวิศ ทิพย์กรรณ1/1212 / 20
45
7/26/2017 11:42:53ด.ช.ณัฐนนท์ นินนานนท์1/1313 / 20
46
7/26/2017 11:42:16ด.ช. ทวีสิทธิ์ หวดขุนทด1/147 / 20
47
7/26/2017 11:44:31ด.ช.ธนกฤต โขงรัมย์ 1/159 / 20
48
7/26/2017 11:43:56ด.ช.พรพศกรณ์ สำราญ1/1612 / 20
49
7/26/2017 11:44:08เด็กชายพงศธร สุทธิธรรม1/178 / 20
50
7/26/2017 11:42:53เด็กชาย สรรค์ธกรณ์ สีลาคุปต์1/1814 / 20
51
7/26/2017 11:45:19เด็กหญิง จิราพร เส็งนา1/1915 / 20
52
7/26/2017 11:43:16ด.ญ.ชนัญชิดา กลัดสันเทียะ1/1108 / 20
53
7/26/2017 11:44:03ด.ญ. ฐิติมา สาจะโป๊ะ1/11113 / 20
54
7/26/2017 11:45:27ด.ญ.ทักษพร เข็มรัมย์1/11212 / 20
55
7/26/2017 11:45:27ด.ญ.ทักษพร ชัยปัญญา1/11314 / 20
56
7/26/2017 11:43:36ด.ญ.ธัญภา ปุริมายะตา1/1149 / 20
57
7/26/2017 11:43:03ด.ญ.นลินญษ เทียงทำ 1/11510 / 20
58
7/26/2017 11:36:31ด.ญ.นิษฐเนตร อิธิพรม1/11612 / 20
59
7/26/2017 11:43:45ด.ญ พรนัชชา วัฒนะ 1/11716 / 20
60
7/26/2017 11:37:24ด.ญ.พรประภา บุญล้อม1/11818 / 20
61
7/26/2017 11:43:29เด็กหญิงพรรณพษา ธีรพงศานุรักษ์1/11913 / 20
62
7/26/2017 11:34:55ด.ญ.เพชรลัดดา ดีด้วยชาติ1/12016 / 20
63
7/26/2017 11:40:21ด.ญ.มินญดา แป้นบรรจบ1/12110 / 20
64
7/26/2017 11:38:50ด.ญ. ลดานุช วิชาเกวียน1/1225 / 20
65
7/26/2017 11:39:11ด.ญ.วราภรณ์ สังวรณ์1/12313 / 20
66
7/26/2017 11:44:54ด.ญ. ศิริประภา ป้องเคน1/1249 / 20
67
7/26/2017 11:43:59ด.ญ.ศิวารักษ์ สุขหนองบึง1/12513 / 20
68
7/26/2017 11:43:48ด.ญ.สิริวิมล เติมกระโทก1/12612 / 20
69
7/26/2017 11:34:55ด.ญ.สิวพร แสนจันทร์1/12711 / 20
70
7/26/2017 11:39:54ด.ญ.สิวพร แสนจันทร์1/12715 / 20ซ่อม
71
7/26/2017 11:37:02ด.ญ.อภิชญา คุยสูงเนิน1/12815 / 20
72
7/30/2017 16:31:46รัชชานนท์ โพทิสาพิมพ์1/4154 / 20
73
7/31/2017 8:14:03ไปรยา เอี้ยงแสนเมือง1/4367 / 20
74
7/31/2017 8:38:17ด.ญ พรไพรินทร์ พูนสวัสดิ์1/4378 / 20
75
7/31/2017 8:56:57ด.ช.สุรทิน เพ็งเชื้อ1/4145 / 20
76
7/31/2017 8:59:49เจษฎา บุบพะลา1/435 / 20
77
7/31/2017 9:03:19วีรกานต์ กุเวสา1/4175 / 20
78
9/11/2017 9:39:20ด.ช.พุทธพงศ์ ดอกไม้1/4116 / 20
79
9/11/2017 9:48:01ศิริรัตน์ ไทยกลาง1/4438 / 20
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
1/2
1/4
1/10
1/12