ตรวจสอบรายชื่อ แข่งขันทักษะ(มัธยมต้น)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/20/2019 11:22:06โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมน.ส.นิพิชฌม์ชา สาใจน.ส.พิมพ์มาดา วงค์ษาน.ส.สุพรรษา หมื่นมะเริงน.ส. เปมิกา ชัยรัตน์
3
7/22/2019 10:25:06
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นางสาวรุ่งทิพย์​ นิโรจน์ด.ช.ชิษณุพงศ์​ ด้วงกระยอมด.ช.อดิสรณ์ ปะระมะด.ญ.อภิชญา แสนสิริ
4
7/22/2019 10:29:29
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย​ เชียงราย
นายอุดร​ ฮ่องลึกด.ญ.ปวริศา อะทะโลด.ช.รชตะ​ กาวิละด.ช.ศตพล​ ไชยเจริญ
5
7/23/2019 11:22:52โรงเรียนรังษีวิทยานายจีรสิทธิ์ พรมเสน
เด็กชายกฤษฎิ์พงศ์ พลเยี่ยม
เด็กหญิงจิดาภา ใจทรินทร์
เด็กหญิงทักษพร ชมภู
6
7/23/2019 11:26:53โรงเรียนรังษีวิทยานายจีรสิทธิ์ พรมเสนเด็กชายนวพล พุทธชัยเด็กชายวรุฒม์ แซ่ลี้
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วปั๋น
7
7/30/2019 14:50:40ยางฮอมวิทยาคมนางชฎาพร บุญนิลเด็กหญิงอรจิรา ยงยืน
เด็กหญิงณัฐวรรณ เตจะขันธ์
เด็กหญิงสิริยากร ทองสา
8
7/31/2019 13:12:14โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกนางสาว-นุชนาฏ-บุญศรีด.ญ.-เบญจรัตน์-ก้างยางด.ช.-อิทธิพล-ปงอ้อคำด.ญ.-อรญา-สมสุรินทร์
9
7/31/2019 13:19:07ยางฮอมวิทยาคมชฎาพร บุญนิลนายเขตต์ตะวัน กันทะเขียวนายเอกรินทร์ แซ่ลีนายพิตรพิบูล แซ่ฟุ้ง
10
7/31/2019 15:16:17เด็กดีพิทยาคมนางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
นายทีฆายุ ใจตรงเด็กชายชาญณรงค์ มุงจรส
เด็กหญิงอรพิมพ์ เพิ่มสุวรรณ์
11
7/31/2019 15:21:24เด็กดีพิทยาคมนางสาวอนันยา ทิพย์ลุ้ย
นางสาวอรกัญญา ช่างเขียน
เด็กหญิงเกวลิน ไชยชมภู
เด็กชายนราวิชญ์ หาญสุวรรณชัย
เด็กชายราเมศว์ สมหนองบัว
12
7/31/2019 22:51:51โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกนางสาวเพ็ญศรี ประทีปคีรีเด็กหญิงคาโอรุ คิมูระเด็กหญิงพนิตพิชา ธิดา
เด็กหญิงวนัสนันท์ กันทิยะ
13
8/1/2019 15:27:18ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนางทัศนีย์ จันทร์ลา, นายชัยกาญจน์ นวลกำแหง
เด็กหญิงปริษญา ประสิทธิ์
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ต่อมคำ
เด็กชายพีระพัฒน์ เจิงชัยภูมิ
14
8/1/2019 19:55:10ดำรงราษฎร์สงเคราะห์นางสุพัตร ทัพธานี
นางแสงระวี มีโสภา
เด็กหญิงพินัทดา ทองเนตร์
เด็กหญิงเหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย
เด็กหญิงรติพร บุญล้วนวรุณพร
15
8/2/2019 8:50:21รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางสีนวล ธนะสารด.ช.บรพัฒน์ กาบสีลาด.ช.กตัญญู ผ่องใสด.ช.กิติภพ ดวงมาลา
16
8/2/2019 8:54:32รร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมนางมาลัย สุตาด.ช.ศรายุทธ ริยะเทนด.ช.พีรณัฐ วงศ์ใจมุข
ด.ช.เชษฐา ตั้งสรรกิจเจริญ
17
8/2/2019โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นางสาวรมิดา ใจสืบ, นางสาววิภา กุลธีรพัฒนสิน, นางญาดา มะโนสุข
เด็กชายศิรสรัญญ์ ปันแก้ว
เด็กหญิงสิรินทรา วงศ์ชัย
เด็กหญิงอรปรียา วงค์กันธิยะ
18
8/2/2019โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
นางสาวรมิดา ใจสืบ, นางสาววิภา กุลธีรพัฒนสิน, นางญาดา มะโนสุข
เด็กหญิงไปรยา เซโตะ
เด็กชายจอมทัพ สิงห์ผาสุข
เด็กชายญาณวุฒิ ดอนชัย
19
8/2/2019โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นางกัณจณา อักษรดิษฐ์, นางสาวจุฬารัตน์ จินะแก้ว,นางสาวนภสร มาน้อย
เด็กหญิงปภาดา ปทุมทิพย์สิริ
เด็กหญิงจิรัชญา แก้วมาลา
เด็กชายธนบูรณ์ พันธ์วิไล
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...