ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการให้บริการคลินิก iThesis ภาคการศึกษา 3/2562
2
3
อังคาร9.00-12.00
4
พฤหัส13.00-16.00
5
เสาร์
9.00 -12.00 และ 13.00-16.00
6
7
วันให้บริการคลินิก iThesisหมายเหตุ
8
อังคาร2 June 2020
เริ่มการให้บริการคลินิก iThesis ภาคการศึกษา 3/2562
9
พฤหัส4 June 2020
10
เสาร์6 June 2020
11
อังคาร9 June 2020
12
พฤหัส11 June 2020
13
เสาร์13 June 2020
14
อังคาร16 June 2020
15
พฤหัส18 June 2020
16
เสาร์20 June 2020
17
อังคาร23 June 2020
18
พฤหัส25 June 2020
19
เสาร์27 June 2020
20
อังคาร30 June 2020
21
พฤหัส2 July 2020
วันสุดท้ายของการให้บริการคลินิก iThesis ภาคการศึกษา 3/2562
22
23
หมายเหตุ 10 ก.ค. 2563 วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ i-Thesis ภาคการศึกษา 3/2562 หลังจากวันดังกล่าวนิสิตจะต้องเสียค่าปรับการส่งเอกสารล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตามข้อบังคับฯ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100