ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการให้บริการคลินิก iThesis ภาคการศึกษา 2/2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet)
2
3
อังคาร9.00-12.00 น.meet.google.com/kty-eefr-azn
4
พฤหัส13.00-16.00 น.
5
เสาร์9.00-12.00 น.
6
7
วันให้บริการคลินิก iThesisหมายเหตุ
8
เดือนมกราคม
9
อังคาร10 มกราคม 25669.00-12.00 น.
10
พฤหัสบดี12 มกราคม 256613.00-16.00 น.
11
อังคาร17 มกราคม 25669.00-12.00 น.
12
พฤหัสบดี19 มกราคม 256613.00-16.00 น.
13
อังคาร24 มกราคม 25669.00-12.00 น.
14
พฤหัสบดี26 มกราคม 256613.00-16.00 น.
15
อังคาร31 มกราคม 25669.00-12.00 น.
16
เดือนกุมภาพันธ์
17
พฤหัสบดี2 กุมภาพันธ์ 256613.00-16.00 น.
18
อังคาร7 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
19
พฤหัสบดี9 กุมภาพันธ์ 256613.00-16.00 น.
20
เสาร์11 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
21
อังคาร14 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
22
พฤหัสบดี16 กุมภาพันธ์ 256613.00-16.00 น.
23
อังคาร21 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
24
พฤหัสบดี23 กุมภาพันธ์ 256613.00-16.00 น.
25
เสาร์25 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
26
อังคาร28 กุมภาพันธ์ 25669.00-12.00 น.
27
เดือนมีนาคม
28
พฤหัสบดี2 มีนาคม 256613.00-16.00 น.
29
อังคาร7 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
30
พฤหัสบดี9 มีนาคม 256613.00-16.00 น.
31
เสาร์11 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
32
อังคาร14 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
33
พฤหัสบดี16 มีนาคม 256613.00-16.00 น.
34
อังคาร21 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
35
พฤหัสบดี23 ตุลาคม 256613.00-16.00 น.
36
เสาร์25 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
37
อังคาร28 มีนาคม 25669.00-12.00 น.
38
พฤหัสบดี30 ตุลาคม 256613.00-16.00 น.
39
เดือนเมษายน
40
อังคาร4 เมษายน 25669.00-12.00 น.
41
เสาร์8 เมษายน 25669.00-12.00 น.
42
อังคาร11 เมษายน 25669.00-12.00 น.
43
อังคาร18 เมษายน 25669.00-12.00 น.
44
พฤหัสบดี20 เมษายน 256613.00-16.00 น.
45
เสาร์์22 เมษายน 25669.00-12.00 น.
46
อังคาร25 เมษายน 25669.00-12.00 น.
47
พฤหัสบดี27 เมษายน 256613.00-16.00 น.
48
49
หมายเหตุ 19 พ.ค. 2566 วันสุดท้ายของการส่งปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ i-Thesis ภาคการศึกษา 2/2565 หลังจากวันดังกล่าวนิสิตจะต้องเสียค่าปรับการส่งเอกสารล่าช้าที่ไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตามข้อบังคับฯ
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100