AUNQA6_7 ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AUNQA6_7 ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์และนักวิจัย
2
ลำดับอาจารย์
หลักสูตรระดับ
ตรี/ โท/ เอก (ระบุ)
อาจารย์/ ผู้ทำผลงานร่วม
ชื่อผลงาน/ แหล่งเผยแพร่
วัน/ เดือน/ ปี
ที่เผยแพร่
3
1อ.มัธยะ ยุวมิตรตรี-
มัธยะ ยุวมิตร. (2556). ข้อพิจารณาเกี่ยวกับคำจำกัดความของ“การช่วยเหลือกู้ภัย”
ตามพระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ. 2550:
ประเด็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ในทะเล. วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชย
นาวี,7,น. 117-133.
2556
4
-
มัธยะ ยุวมิตร. (2557). ฎีกาวิเคราะห์: คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๔๖/๒๕๔๗
(ความรับผิดของผู้ส่งของในกรณีที่ผู้ขนส่งมีส่วนผิดตามกฎหมายการรับขนของทางทะเล).
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,43(3),น. 681-691.
2557
5
-
มัธยะ ยุวมิตร. (2557). ข้อพิจารณาที่รัฐควรคำนึงในการทำสัญญาทางแพ่งกับคู่สัญญา
ภาคเอกชนเพื่อการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ. วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร,7(1),น. 39-54.
2557
6
-
มัธยะ ยุวมิตร. (2557). บุริมสิทธิทางทะเล: การทำความเข้าใจในประเด็นเฉพาะบางประการ.
วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี. 9(9),น. 104-113.
2557
7
-
Yuvamit, M. (2014).ASEAN Community and Maritime Safety Laws.
In Proceedings of5th International Conference on Transportation and
Logistics (T-LOG): Towards Seamless Transportation and Logistics Connectivity,
Bangkok, Thailand: Transportation Institute, Chulalongkorn University and
Faculty of Logistics, Burapha University, July28–30,2014.
2557
8
อ.สุพรรณี สวนอินทร์
Yuvamit, M., &Suanin, S. (2015).Preparation for the Compliance of Seafarer
Maritime Safety Standards under MLC2006in ASEAN Countries.
In Proceedings of Global Conference on Logistics, Transportation, and Traffic,
Tokyo, Japan: Waseda University, July22-24,2015, pp.123-143.
2558
9
2อ.สุพรรณี สวนอินทร์ตรีอ.มัธยะ ยุวมิตร
Yuvamit, M., &Suanin, S. (2015).Preparation for the Compliance of Seafarer
Maritime Safety Standards under MLC2006in ASEAN Countries. In Proceedings
of Global Conference on Logistics, Transportation, and Traffic, Tokyo, Japan:
Waseda University, July22-24,2015, pp.123-143.
2558
10
3
อ.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล
ตรี/โท/เอก
อ.ณกร อินทร์พยุง
อ.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์
Pueboobpaphan, S. &Indra-Payoong, N. (2015) "The design of transportation
service auction under time-cost environment", Asian Transport Studies, vol.3
(2014-2015), pp.378-397.
2557-2558
11
อ.ณกร อินทร์พยุง
Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015) "Impact of port pricing
policies for increasing the effiency of port utilization," In: Proceedings of7th
International Conference on Logistics and Transport,"
17 - 20November, Lyon, France.
2558
12
อ.ณกร อินทร์พยุง
อ. พิสิษฐ์ บึงบัว
Bungbua, P., Raothanachonkun, P. and Indra-Payoong, N. (2015)
"Portfolio selection in agricultural product processing industry," In: Proceedings
of7th International Conference on Logistics and Transport,"
17 - 20November, Lyon, France.
2558
13
อ.ณกร อินทร์พยุง
อ.จิตสุภา สาคร
จิตสุภา สาคร ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล และณกร อินทร์พยุง (2558)
"การวิเคราะห์และแก้ปัญหาจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้โปรแกรมVISSIM"
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20,8 - 10 กรกฎาคม,ชลบุรี
2558
14
4อ. ณกร อินทร์พยุงตรี / โท / เอก-
Sriborrirux, W., Wiyarun, W., Indra-Payoong, N., and Dan-klang, P. (2015)
"An embedded RF-based motorcycle trajectory data for security monitoring
system over university vehicular network", IEEE81st Vehicular Technology
Conference,11–14May, Glasgow, Scotland.
2558
15
-
ธนา น้อยเรือน นพคุณ บุญกระพือ และณกร อินทร์พยุง (2558) "การประเมินการอพยพของ
ผู้โดยสารกรณีฉุกเฉินที่สถานีรถไฟใต้ดิน (The evaluation of passenger evacuation
in case of emergency at subway stations)"การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 20,8 - 10 กรกฎาคม,ชลบุรี
2558
16
-
Suwannatat, T., Indra-Payoong, N. and Chinnasarn, K. (2015) "Robust Human
Tracking Based on Multi-Features Particle Filter", in Proceedings of the12th
International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering,
22-24July, Hat Yai.
2558
17
-
Vanitchakornpong, K., Zhou, Z, Chen, A., Indra-Payoong, N. and Jansuwan,
S., (2015)“A time-dependent alpha-reliable mean-excess path finding model in
stochastic networks,” In: Proceedings of6th International Symposium on
Transportation Network Reliability (INSTR), Nara, Japan.
2558
18
-
Vanit chakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P. (2015)
"A practical implementation of time-depedendent fastest path algorithm:
a case study of Bangkok road network," In: Proceedings of7th International
Conference on Logistics and Transport,"17 - 20November, Lyon, France.
2558
19
-
Pueboobpaphan, S. &Indra-Payoong, N. (2015) "The design of transportation
service auction under time-cost environment", Asian Transport Studies, vol.3
(2014-2015), pp.378-397.
2558
20
5
อ.พีรพล สิทธิวิจารย์
ตรี / โท / เอก
ณกร อินทร์พยุง,
นายเกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์
Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N. and Sittivijan, P. (2015)
"A practical implementation of time-depedendent fastest path algorithm:
a case study of Bangkok road network," In: Proceedings of 7th International
Conference on Logistics and Transport," 17 - 20 November, Lyon, France.
2558
21
6อ.สราวุธ ลักษณะโตตรี / โท / เอก-
“การผลิตนายประจำเรือสำหรับเรือสินค้าในมหาวิทยาลัยไทย” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติเครือข่ายอุดมศึกษาประจำปี 2556
2556
22
-
สราวุธ ลักษณะโต“การพัฒนากิจการพาณิชยนาวีไทย: กองเรือพาณิชย์และนายประจำเรือ”
Veridian E-Journal Vol.6No.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556
2556
23
-
สราวุธ ลักษณะโต“Maritime Transportation of Petrolium Products in Thailand”
Proceeding of The Asia Maritime & Fisheries Universities Forum2013,
วลาดิวอสตอก,สหพันธรัฐรัสเซีย,2556
2556
24
-
สราวุธ ลักษณะโต“Feasibility Study for Gantry Crane Operators Training Program:
Bangkok Port” Proceeding of Asia Navigation Conference2011,
เซียะเหมิน,สาธารณรัฐประชาชนจีน,2557
2557
25
-
สราวุธ ลักษณะโต“An Empirical Assesment of Maritime Logistics Service Quality in
Myanmar” KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries” Vol.6.
2557
26
-
SweSwe ZIN,สราวุธ ลักษณะโต และมานะ เชาวรัตน์“A Mixed-Method Study on the
Assessment of Maritime Logistics Service Quality: The Comparison of Perceptions
between Logistics Service Providers and Customers in Myanmar Maritime
Transport Industry.” Proceeding of The5th International Conference on
Transportation and Logistics (T-LOG) July28-30,2014,กรุงเทพฯ,ประเทศไทย.
2557
27
-
SweSwe ZIN,สราวุธ ลักษณะโต และมานะ เชาวรัตน์“Constructing a Conceptual Model
of Maritime Logistics Service Quality (MLSQ) Based on a Literature Review:
From a perspective of both providers and customers” Proceeding of Burapha
University International Conference2015 (BUU2015)July10-12,2015,
ชลบุรี,ประเทศไทย.
2558
28
-
สราวุธ ลักษณะโต“The Potential of Thailand’s Maritime Industry: Final Bend to
ASEAN Economic” Proceeding of Asia Navigation Conference2015,
ฟูกูโอกะ,ญี่ปุ่น,2558
2558
29
7
อ.พอพันธ์ วัชจิตพันธ์
โท / เอก-
Outsourcing Strategy for Competitiveness by
Thai Business Enterprises (October2015)Research Report
2558
30
-
A Structural Equation Model of OutsourcingStrategy by Hotels in Thailand,Journal
of International and Thai Tourism Vol.11(2),December2015
2558
31
-
Outsourcing Strategy of Hotel Industry in Thailand,Journal of Management
Science Vol.33(1), Jan.-Apr.,2016
2559
32
-
Outsourcing and Performance of Hotels in Thailand,NIDA International Business
Conference12-มี.ค.-16
2559
33
-
Exploratory Causal Relationship Model forHotel Outsourcing in Thailand,
2ndGlobal Tourism & HospitalityConference 16-18May2016, Hong Kong
2559
34
-
Supplier Integration and Development in the
Thai Automotive Industry,The5thBurapha University International Conference
28-29July2016
2559
35
8อ.ธัญภัส เมืองปันตรี
อ.มานะ เชาวรัตน์
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., &Neamvonk, J. (2016). The Key Activities of
Green Logistics Management in the Thai Automotive Industry. In Journal of Arts,
Science & Commerce, Vol.1, No.7, Pp.1-11.
2559
36
อ.ฐิติมา วงศ์อินตา
Muangpan,T.,Wonginta,T.(2016).The Comceptual Framework of Motorcycle
Patrol Route :The Case Study of Samed Police Station, Chonburi. Journal of
Transportation and Logistics, volume.
2559
37
อ.รณกฤต เศรษฐดารี
อ.สุพรรณา แก้วเพ็ง
อ.ภูเบศ อยู่สุข
Ronnakrit, S., Muangpan, T., Kaewpeng, S., &Yoosuk, P. (2016).The main
dimensions of Green hotel: The Thai hotel industry. In Proceedings of Annual
interconference on business strategy in the age of disruption, Singapore,
Global Science & Technology Forum.
2559
38
อ.มานะ เชาวรัตน์
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., &Neamvonk, J. (2015).The Structural Equation
Model of Performance for Sustainable Supply chain Management: Thai cement
industry. In Annual International Conference on Sustainable Energy and
Environment Sciences, Singapore.
2558
39
9อ.ฐิติมา วงศ์อินตาตรี / โท / เอกมารุต ชาติพราหมณ์
มารุต ชาติพราหมณ์ และ ฐิติมา วงศ์อินตา. (2556)“การวิเคราะห์โซ่คุณค่าของส้มโอ
พันธุ์ขาวใหญ่ในจังหวัดสมุทรสงคราม”การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต.
2556
40
-
Wonginta, T. and Sirisoponsilp, S. (2014) “Price Determination Model For
Full Trucload Operation Under Condition of Risk and Uncertainty” International
Symposium on Business and Social Sciences, Hokkaido, Japan.
2557
41
-
Judjaeng, A.,Amchange, T. and Wonginta, T. (2014) “The Application of Activities
Based Costing to Compare Cost And Profit Between the Farmers Using
Chemicals and Organic Agriculture in Ayutthaya Province, Thailand”
International Symposium on Business and Social Sciences, Hokkaido, Japan.
2557
42
ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
,ฮุซเซ็น นิยมเดชา,บุณฑรี จันทร์กลับ และโรสลาวาตี โตะแอ.
ฐิติมา วงศ์อินตา,ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์,ฮุซเซ็น นิยมเดชา,บุณฑรี จันทร์กลับ
และโรสลาวาตี โตะแอ. (2558)“การวิเคราะห์โซ่คุณค่าอาหารฮาลาล”วารสารการขนส่ง
และโลจิสติกส์ (Journal of Transportation and Logistics). เล่มที่ :8,หน้า :12-20ปี2558
2558
43
ธัญภัส เมืองปัน,ฐิติมา วงศ์อินตา,และเทิดพงศ์ เมืองปัน.
ธัญภัส เมืองปัน,ฐิติมา วงศ์อินตา,และเทิดพงศ์ เมืองปัน. (2559)“กรอบแนวคิดการจัด
เส้นทางสายตรวจรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรเสม็ด จังหวัดชลบุรี”
วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์ (Journal of Transportation and Logistics). เล่มที่ :9,
หน้า :30-40ปี2559
2559
44
Wonginta, T., Suraraksa, J. and Phoeun, S. (2016).The Service Quality
Assessment of Transport Service Provider in Garment and Textile Industry,
Phnom Penh. In The 5thInternational Symposium on Economics and Social
Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016.
2559
45
Wonginta, T., Suraraksa, J., &Damrogjareon, S. (2016). Factor Influencing the
Selection in Investing in Thailand. In The 5thInternational Symposium
on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016.
2559
46
Phoeun, S. and Wonginta, T. (2016). An Assessment of Inland Transport
Operator’s Competitiveness in Phnom Penh, Cambodia. In The 5thInternational
Symposium on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July12 -14, 2016.
2559
47
อ.ธัญภัส เมืองปัน
Muangpan,T.,Wonginta,T.(2016).The Comceptual Framework of Motorcycle
Patrol Route :The Case Study of Samed Police Station, Chonburi. Journal
of Transportation and Logistics, volume.
2559
48
อ.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด
IMPROVEMENT AND ANALYSIS OF DATA WAREHOUSE FOR QUALITY
ASSURANCE ANALYSIS, FACULTY OF LOGISTICS
2559
49
10อ. มานะ เชาวรัตน์ตรี / โท / เอก
อ.ธัญภัส เมืองปัน
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., &Neamvonk, J. (2015).The Structural Equation
Model of Performance for Sustainable Supply chain Management: Thai cement
industry. In Annual International Conference on Sustainable Energy and
Environment Sciences, Singapore.
2558
50
อ.ธัญภัส เมืองปัน
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., &Neamvonk, J. (2016). The Key Activities
of Green Logistics Management in the Thai Automotive Industry. In Journal
of Arts, Science & Commerce, Vol. 1, No.7, Pp. 1-11.
2559
51
อ.ธัญภัส เมืองปัน
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., & Neamwong, J. (2016). The Key Activities
of Green Logistics Management in the Thai Automotive Industry. World-Journal
of Arts, Science & Commerce, 7(1)
2558
52
Zin, S., Chaowarat, M., & Luksanato, S. (2015). Constructing a conceptual model
of maritime logistics service quality (MLSO) based on a literature review;
From a perspective of both providers and customers. In proceeding of Burapha
University International Conference 2015. Chonburi: Burapha University.
2557
53
อ.ธัญภัส เมืองปัน
อ.จุฑาพร เนียมวงศ์
Muangpan, T., Chaowarat, M., & Neamwong, J. (2014). A Framework of
Performance for Sustainable Supply Chain Management: Thai Cement Industry.
World Journal of Social Sciences, 4(3), 24-38.
2557
54
Zin, S., Chaowarat, M., & Luksanato, S. (2014). A Mixed-Method Study on the
Assessment of Maritime Logistics Service Quality: The Comparison of
Perceptions between Logistics Service Providers and Customers in Myanmar
Maritime Transport Industry. In proceeding of The 5th International Conference
on Transportation and Logistics (T-LOG). Bangkok: Thailand.
2557
55
Zin, S., Chaowarat, M., & Luksanato, S. (2014). An Empirical Assessment
of Maritime Logistics Service Quality in Myanmar. KMI International Journal of
Maritime Affairs and Fisheries, 6(2), 001-028.
2557
56
11อ.กร ลาวังตรี-
The challengeof designing bachelor of science program in nautical science:
A casestudy of faculty of logistics, burapha university. In The national and
International Conference on Business Management and Innovation 2014
(NICBMI 2014)
2556
57
12
อ.นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์
ตรี-
Ananpalasak, N. (2015). Maritime Information Technology Standard in Thailand
Maritime Education Training. In proceeding of Asia Navigation Conference 2015
(pp. 206-212). Fukuoka: Japan.
2558
58
-
Ananpalasak, N. et al. (2014). The Quality Management System : A Case Study
of Nautical Science Course, Faculty of Logistics, Burapha University.
In proceeding of The Asia Maritime & Fisheries Universities Forum 2014
(pp. 141-153). Tokyo : Tokyo University of Marine Science and Technology.
2557
59
13อ.กวีพล สว่างแผ้วตรี
กวีพล สว่างแผ้ว, ณรงค์ชนม์ นิมิตมั่งมี. (2556). กรณีศึกษาระบบด้านการนำจ่ายของ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่ทำการไปรษณีย์บางแสน จังหวัดชลบุรี.การประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13. กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556
60
กวีพล สว่างแผ้ว. (2556). โครงการวิจัยความรับผิดทางแพ่งของผู้ประกอบการท่าเรือ
ที่เกี่ยวกับสินค้าในลานตู้สินค้า. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556
61
กวีพล สว่างแผ้ว, ธนวัฒน์ ตันติวงศ์วิโรจน์, วิภาดา เสระถิล. (2556) แรงจูงใจในการทำงาน
ของพนักงานบริษัท นาป่า คอนสตรัคชั่น จำกัด. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13. กรุงเทพ:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2556
62
14
อ.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ตรี
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2557). การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของถนนท่องเที่ยว
เลียบทะเลชายฝั่งตะวันออกช่วงหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยอง-หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 33(1), 1-16.
2557
63
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าถึงข้อมูล แรงจูงใจ
และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ของคนประจำเรือไทย.
วารสารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 8(1), 73-98.
2556
64
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). ทิศทางการจัดการโลจิสติกส์ที่กำลังเปลี่ยนไปของประเทศไทย
ในทศวรรษหน้า. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 33(2), 52-61.
2556
65
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2556). การใช้แบบจำลอง KAP กับการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติ
การป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี/ เอดส์ ของคนประจำเรือไทย (The KAP Model and
A Study of Behavior and Attitude on prevention HIV/AIDS Infection in Thai
Seafarers). วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 8(2), 84-102.
2556
66
Theppitak, T. (2013). Measuring Effective Performance in Purchasing,
Warehouse and Transport Activities in Thai Automotive Industry. In Burapha
University International Conference 2013 (BUU2013), July 4-5, 2013, 272-283.
2556
67
Theppitak, T., & Malee, P. (2013). 7G, As A Green and CSR Strategy- A Future
Direction and Adaptation of Thai Logistics Service Providers. In Burapha
University International Conference 2013 (BUU2013), July, 4-5, 2013, 422-434.
2556
68
Theppitak, T. (2013). Managing Effective Logistics and Supply Chain
Management for Thailand's One Tambon, One Product (OTOP) - A Way to
Creating Sustainable Business. In The 5th International Conference on Logistics
& Transport 2013 (ICLT 2013), Nov 5-8, 2013, 1-6.
2556
69
15
อ.ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล
ตรี
ปิยาภรณ์ มาลี และ ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล. (2557). การทดสอบเครื่องมือเบื้องต้น
ในตัวชี้วัดประสิทธิภาพโซ่อุปทาน: กรณีศึกษาผู้ประกอบการโอทอปประเภทอาหารใน
จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน, 14.
2557
70
Banomyong, R., Yingvilasprasert, M., & Chanintrakul, P. (2013). Exploring
Decision-Making Factors of Risk Distribution Strategy in Supply Chain: A Case
Study of Thai Automotive Industry. In Proceedings of The 18th International
Symposium on Logistics, 18.
2556
71
Banomyong, R., Yingvilasprasert, M., & Chanintrakul, P. (2013). An Examination
of Risk Distribution in Supply Chain: A Perspective of Thai Automotive Industry.
In Proceedings of International Conference on Supply Chain & Logistics
Management (ICSCLM 2013).
2556
72
16อ.วินิจ ศิริจิตรตรี
Sirichit, V. (2016). Trade Flow Patterns and Trade Costs. In Proceedings of
The 2nd International Conference on Management, Business, and Economics,
University of San Francisco, California, USA, February 12-14, 2016, 417-428
2559
73
Sirichit, V. (2015). Port Efficiency, Port Infrastructure, Labor, and Trade Costs.
In Proceedings of Global Conference on Logistics, Transportation, and Traffic,
Waseda University, Tokyo, Japan, July 22-24, 2015, 97-121.
2558
74
17อ.ฐานันดร์ กัณฑะษาตรี
ฐานันดร์ กัณฑะษา. (2559). แนวทางการพัฒนาบริการการขนส่งของบริษัทสายการเดินเรือ
บรรทุกตู้สินค้าแบบประจำเส้นทาง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12” (รอตีพิมพ์). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี
2559
75
18
อ.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์
ตรี
Wonginta, T., Suraraksa, J., & Phoeun, S. (2016). The Service Quality
Assessment of Transport Service Provider in Garment and Textile Industry,
Phnom Penh. In The 5th International Symposium on Economics and Social
Science. Kyoto, Japan, July 12 -14, 2016.
2559
76
Wonginta, T., Suraraksa, J., & Damrogjareon, S. (2016). Factor Influencing
the Selection in Investing in Thailand. In The 5th International Symposium
on Economics and Social Science. Kyoto, Japan, July 12 -14, 2016.
2559
77
19อ.สุพรรณา แก้วเพ็งตรี
Ronnakrit, S., Muangpan, T., Kaewpeng, S., & Yoosuk, P. (2016).The main
dimensions of Green hotel: The Thai hotel industry. In Proceedings of Annual
interconference on business strategy in the age of disruption, Global Science
& Technology Forum, August21-22, Singapore.
2559
78
20
อ.จีราดา อนุชิตนานนท์
ตรี
จีราดา อนุชิตนานนท์ และ บรรหาญ ลิลา. (2557).การศึกษาวิธีการจัดลำดับงานสำหรับ
กระบวนการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรรอง. ในการประชุม
สัมมนาเชิงวิชาการประจำปี ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่14
(หน้า635-648).กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2557
79
21อ.วีระพงษ์ แสนกล้าตรี
Settadalee R., Muangpun T., Kaewpeng S., Yoosuk P., Sankla W. (2016). The
main dimensions of Green hotel in Supply chain management: The Thai hotel
Industry. In Annual international conference on business strategy in the age of
disruption (in print). Singapore: Global Science & Technology Forum, Singapore
2559
80
22
กัปตัน ภูเบศ อยู่สุข
ตรี
Settadalee R., Muangpun T., Kaewpeng S., Yoosuk P., Sankla W. (2016). The
main dimensions of Green hotel in Supply chain management: The Thai hotel
Industry. In Annual international conference on business strategy in the age of
disruption (in print). Singapore: Global Science & Technology Forum, Singapore
2559
81
23อ.รณกฤต เศรษฐดาลีตรี
Settadalee R., Muangpun T., Kaewpeng S., Yoosuk P., Sankla W. (2016). The
main dimensions of Green hotel in Supply chain management: The Thai hotel
Industry. In Annual international conference on business strategy in the age of
disruption (in print). Singapore: Global Science & Technology Forum, Singapore.
2559
82
24
อ.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด
ตรี
Kantasa-ard, A.,(2017). Optimization of the Number of Relocated Automotive
Spare-part Pallets using Linear Programming Model. The 3rd RMUTT Global Business
and Economics International Conference (RTBEC). Rajamangala University of
Technology Thanyaburi, 2017, 153-163
2560
83
อ.ฐิติมา วงศ์อินตา
IMPROVEMENT AND ANALYSIS OF DATA WAREHOUSE FOR QUALITY
ASSURANCE ANALYSIS, FACULTY OF LOGISTICS
2559
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu