KINDERGARTEN NEW DLTV (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ประทับเวลาคะแนนคำนำหน้าชื่อชื่อ-สกุล
หมายเลขโทรศัพท์ผู้รายงานข้อมูล
ตำแหน่งชื่อโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับชั้น อนุบาล 2 และ อนุบาล 3
2. ข้อมูลการจัดสรรชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLIT สำหรับชั้นอนุบาล เมื่อปี พ.ศ.2558
3. ข้อมูลสภาพชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLIT สำหรับชั้นอนุบาล เมื่อปี พ.ศ.2558
4. ข้อมูลการใช้งานชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLIT สำหรับชั้นอนุบาล ที่ได้รับจัดสรร เมื่อปี พ.ศ.2558
5. ยืนยันความต้องการชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง NEW DLTV สำหรับชั้นอนุบาล “หาก สพฐ. จะสนับสนุนอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - 3" อุปกรณ์ใดที่ท่านเห็นว่าจำเป็นสำหรับโรงเรียน?
6. สรุปความต้องการของทางโรงเรียน
หากแยกชั้นเรียน กรอกจำนวนห้องเรียน อนุบาล 1
หากแยกชั้นเรียน กรอกจำนวนห้องเรียน อนุบาล 2
หากแยกชั้นเรียน กรอกจำนวนห้องเรียน อนุบาล 3
เป็นโรงเรียน
2
22/5/2018, 10:27:29นางสาว
นางสาวสุวราภรณ์ อินทร์ทุ่ม
979408048ครูผู้สอนบ้านบางประสามัคคี
8403 สุราษฎร์ธานี เขต 3
เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
3
22/5/2018, 10:29:09นายสยาม ดวงจินดา982592948ผู้บริหารโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
7201 สุพรรณบุรี เขต 1
เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
4
22/5/2018, 10:29:44นายพิเชษ อินทฤทธิ์927529747ผู้บริหารโรงเรียน
บ้านโคก อำเภอเมืองจันทร์
3302 ศรีสะเกษ เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
5
22/5/2018, 10:30:10นางสาวอารยา ชัยปัญหา848866506ครูผู้สอนรร.บ้านค้อ
3901 หนองบัวลำภู เขต 1
แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
6
22/5/2018, 10:30:29นายธนศักดิ์ เจียมใจ917987195ครูผู้สอนบ้านหนองมะเขือ
3007 นครราชสีมา เขต 7
แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
7
22/5/2018, 10:30:52นายชยพล คชขันธ์898061425ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์)
1901 สระบุรี เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
8
22/5/2018, 10:30:55นายประพล คำทอง917795283ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปากสาน6402 สุโขทัย เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นเครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล
9
22/5/2018, 10:31:15นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง943673210ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า3601 ชัยภูมิ เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
10
22/5/2018, 10:32:14นายนายอัมพร ภาระพันธ์883352747ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
4501 ร้อยเอ็ด เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
11
22/5/2018, 10:32:15นายโสภณ สีหะอำไพ817078766ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว
5301 อุตรดิตถ์ เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
12
22/5/2018, 10:32:59นางสาววีรวรรณ ดีวงศ์สาย915615856ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
6202 กำแพงเพชร เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
13
22/5/2018, 10:33:04นางสาวนิศาลักษณ์ หนองสูง872256569ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหวาย4402 มหาสารคาม เขต 2เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
14
22/5/2018, 10:33:04นางสาวกาญจนา ศิริพานิช899660628ครูผู้สอน
วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
1201 นนทบุรี เขต 1แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
15
22/5/2018, 10:33:44นาย
กวีศักดิ์ ศิริภักดี
812725700ครูผู้สอนบ้านปี้5602 พะเยา เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
16
22/5/2018, 10:33:54นายกฤษดา จำปามูล914713976ครูผู้สอน
บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
3006 นครราชสีมา เขต 6
เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
17
22/5/2018, 10:34:28นายทวี อามัสสา899418850ครูผู้สอนโสภโณประชาสรรค์4501 ร้อยเอ็ด เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
18
22/5/2018, 11:01:57นายพฤทธิกร สุรีย์847408989ครูผู้สอนบ้านงอมมด5302 อุตรดิตถ์ เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
19
22/5/2018, 11:54:38นางลำพรรณี. มืดขุนทด611247155ครูผู้สอน
บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา
4005 ขอนแก่น เขต 5เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
เรียนห้องเดียว อบ.1 อบ.2 และอบ.3 เรียนร่วมกัน ครู 1 คน นักเรียน 30 คน
1 ห้องเรียน1 ห้องเรียนขนาดเล็กมาตลอด
20
22/5/2018, 10:35:15นายวิภพ ไชยธรรม81881799ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม5203 ลำปาง เขต 3เรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
21
22/5/2018, 10:35:20นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร998753911ผู้บริหารโรงเรียน
บ้านนาดี(ุคุรุประชารัฐ)
3502 ยโสธร เขต 2
สอนแยกชั้นเรียน แต่ใช้อาคารและห้องเรียนเดียว ยังไม่มีห้องเรียนเพียงพอ
ได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
22
22/5/2018, 10:35:32นาย
สุวิทย์ จันทร์เสถียร
810564192ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงสิงห์ (ดำรงราษฏร์สามัคคี)
4501 ร้อยเอ็ด เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
23
22/5/2018, 10:35:34นางสิริยา ตุลาธร628452429ครูผู้สอนเคหะประชาสามัคคี
3001 นครราชสีมา เขต 1
แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
24
22/5/2018, 10:35:50นางสาวนางสาวณัฐพร จัดสวย918519174ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านเกาะพยาม
8501 ระนองเรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
25
22/5/2018, 10:36:23นายนายสมคิด แพงจันทร์898747499ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก
4101 อุดรธานี เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
26
22/5/2018, 10:36:29นาย
นายธรรมชาติ มีรักษา
613915775ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองบางกก7501 สมุทรสงครามแยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
27
22/5/2018, 10:37:13นายพลา สะอาดเอี่ยม892804756ผู้บริหารโรงเรียนบ้านแกน้อย3201 สุรินทร์ เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
28
22/5/2018, 10:37:34นาง
ปรารถนา ข้องธัญกรณ์
882822602ครูผู้สอนบ้านไร่ใหม่6202 กำแพงเพชร เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
29
22/5/2018, 10:37:38นายอดุลย์ สาระบาล813464656ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
3502 ยโสธร เขต 2แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
30
22/5/2018, 10:37:43นายอาวุธ รักษาชล864910528ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองจัง
8002 นครศรีธรรมราช เขต 2
แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
31
22/5/2018, 10:37:46นางสาวณภัทร ศิริมั่ว935362692ครูผู้สอนบ้านท่าพุ7101 กาญจนบุรี เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล
32
22/5/2018, 10:37:57นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า815347503ผู้บริหารโรงเรียนวัดหนองยาง6102 อุทัยธานี เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
33
22/5/2018, 10:38:48นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร910166350ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่3603 ชัยภูมิ เขต 3แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
34
22/5/2018, 10:39:03นางสุชาดา บุญชิต819978239ผู้บริหารโรงเรียน
วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
7501 สมุทรสงครามแยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
35
22/5/2018, 10:39:06นางบงกช มุกมุณี892441829ครูผู้สอนวัดสุวรรณมงคล2301 ตราดแยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
36
22/5/2018, 10:39:37นางอัจฉรา รอดภัย852993107ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโป่งกูป7102 กาญจนบุรี เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
37
22/5/2018, 11:25:02นาย นายก่อโชค โยตะศรี610232224ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนแต้4703 สกลนคร เขต 3เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
38
22/5/2018, 10:40:37นางสาว
จิราภรณ์ ตัณฑะเตมีย์
969313524ครูผู้สอนบ้านโป่งยอ7002 ราชบุรี เขต 2เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
39
22/5/2018, 11:03:01นางสาวลลิตา พลศิลป์994416117ครูผู้สอนวัดทด
2401 ฉะเชิงเทรา เขต 1
แยกห้องเรียน อ.1 อ.2 อ.3
ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
40
22/5/2018, 11:11:07นายถวิล แซ่ฮ่ำ843134021ผู้บริหารโรงเรียนบ้านน้ำบ่อ9401 ปัตตานี เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุดใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
41
22/5/2018, 10:41:02นายวรากร ถมยา810419673ครูผู้สอนวัดคุยขวาง6501 พิษณุโลก เขต 1แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
42
22/5/2018, 10:41:02นางจุฬวดี ปทุมมณี899086310ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ
8003 นครศรีธรรมราช เขต 3
แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
43
22/5/2018, 10:41:06นายนายโกศล กรีทวี812941891ผู้บริหารโรงเรียน
บ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย)
7601 เพชรบุรี เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
44
22/5/2018, 10:41:16นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ840415063ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยเหลือง6301 ตาก เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
45
22/5/2018, 10:42:01นายปฐวี ทองสถิตย์909626998ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฮาว5502 น่าน เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
46
22/5/2018, 10:43:00นายนพพร ดีสมดู888929965ผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม3502 ยโสธร เขต 2เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
47
22/5/2018, 12:52:01นางเกตน์นิภา เวินชุม956803694ครูผู้สอนวัดคันนาราม
8001 นครศรีธรรมราช เขต 1
เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
ขนาดเล็กมาตลอด
48
22/5/2018, 11:23:52นาย
ภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
898715597ผู้บริหารโรงเรียนทุ่งพะยอม8101 กระบี่เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
49
22/5/2018, 10:43:19นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ819435130ผู้บริหารโรงเรียน
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย
7101 กาญจนบุรี เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
50
22/5/2018, 10:43:56นาง
นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ์
812623281ครูผู้สอน
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
4701 สกลนคร เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล
51
22/5/2018, 10:44:04นาย
ยศวจัน์ ธนาเกียรติวิบูล
828799617ผู้บริหารโรงเรียนบ้านมาบคล้า6202 กำแพงเพชร เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
52
22/5/2018, 10:44:10นางกันยา ธีระวัฒนศิริ871555328ผู้บริหารโรงเรียน
วัดโพธิ์ทัมณี(ศิริพรรณพิทยา)
7601 เพชรบุรี เขต 1แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
53
22/5/2018, 10:44:21นางสาวแจ่มจันทร์ จันผะกา843739638ครูผู้สอนบ้านต้าม5501 น่าน เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
54
22/5/2018, 10:44:24นายวิมล สมใจ970977871ผู้บริหารโรงเรียน
วัดสามกอ(วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
2401 ฉะเชิงเทรา เขต 1
เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
55
22/5/2018, 10:44:48ว่าที่ ร.ต.อำนาจ อินทรสุนทร885439991ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนวัดปราโมทย์
7501 สมุทรสงครามแยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
56
22/5/2018, 12:23:28นายอดุลย์ ภูปลื้ม956583339ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคำเม็ก4601 กาฬสินธุ์ เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
ขนาดเล็กมาตลอด
57
22/5/2018, 10:45:10นางสาว
นางสาวนริษรา สามารถ
945351503ครูผู้สอนบ้านสามเหลี่ยม4102 อุดรธานี เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
58
22/5/2018, 10:45:35นางสาวกนกกาญจน์ บัวอ่วม640861225ครูผู้สอนบ้านคลองกะชี5301 อุตรดิตถ์ เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
59
22/5/2018, 10:46:00นายเปลว ปุริสาร819553601ผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)
7001 ราชบุรี เขต 1แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
60
22/5/2018, 10:46:04นาง
น่างนรารัตน์ นิยมไทย
619519239ครูผู้สอนวัดท่าศาลารามฯ7602 เพชรบุรี เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
61
22/5/2018, 10:46:10นายนายวันชัย แทนกอง868577591ครูผู้สอน
โรงเรียนไตรมิตรพิทยา
3602 ชัยภูมิ เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
62
22/5/2018, 10:46:14นายสมโภช ผลดี986634599ครูผู้สอนบ้านดอนยาว3102 บุรีรัมย์ เขต 2แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
63
22/5/2018, 10:46:17นางลดามณี สารกาศ962487828ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว
5101 ลำพูน เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
64
22/5/2018, 10:46:26นายไมตรี พนันัย815135472ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเหล่าดง
4901 มุกดาหารเรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
65
22/5/2018, 10:46:27นาง
วิภารัตน์ สมณช้างเผือก
879637728ครูผู้สอนบ้านแจมป๋อง5704 เชียงราย เขต 4เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
66
22/5/2018, 10:46:27นางสุวารี จรเขตต์922619014ครูผู้สอนท่าพะเนียดกุญชร7101 กาญจนบุรี เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
67
22/5/2018, 10:46:59นางสาวศิริประภา รักษาพล934403016ครูผู้สอนบ้านโนนม่วง4401 มหาสารคาม เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
68
22/5/2018, 10:46:59ส.อ.กริชเพชร โสภาพ844174185ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
3502 ยโสธร เขต 2เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล
69
22/5/2018, 12:49:41นาง
จุฑามณี วิเชียรประพันธ์
850808894ครูผู้สอนวัดกัด
8001 นครศรีธรรมราช เขต 1
แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
1 ห้องเรียน1 ห้องเรียน1 ห้องเรียนขนาดกลาง
70
22/5/2018, 10:47:04นางเย็นจิตต์ คำขันตา869234986ครูผู้สอนบ้านสันต้นม่วง5601 พะเยา เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
71
22/5/2018, 10:47:36นายไพฑูรย์ มาวงค์946344060ผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าสัก5602 พะเยา เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
72
22/5/2018, 10:47:39นางอารีย์รัตน์ สุธีร์918291481ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน
3201 สุรินทร์ เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
73
22/5/2018, 10:48:03นางสาวอัญชลี เบาใจ872082619ครูผู้สอนโรงเรียนวัดดอนสัก5301 อุตรดิตถ์ เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
74
22/5/2018, 10:49:27นางสาววริศรา ศิริสมบัติ631145191ครูผู้สอนวัดทวีพูลรังสรรค์2601 นครนายก
อนุบาล1 และ 2 เรียนรวมกัน
ได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
75
22/5/2018, 10:50:12นาง
ประกายแก้ว สุวรรณศรี
630234690ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ (ประชาศิษย์วิทยา)
4501 ร้อยเอ็ด เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
76
22/5/2018, 11:24:17นาย
อนันต์ สัจกุลชัยเลิศ
818652260ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านคลองทราย
2101 ระยอง เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
77
22/5/2018, 10:51:05นายนิยม บุญจันทร์954595651ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองยูง4501 ร้อยเอ็ด เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
78
22/5/2018, 10:51:19นาง
รวีวรรณ พิสัยสวัสดิ์
862099419ครูผู้สอนบ้านน้ำแพ5302 อุตรดิตถ์ เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
79
22/5/2018, 10:52:08นายปราโมทย์ สุวรรณเวก819413634ผู้บริหารโรงเรียนวัดบางใหญ่
7201 สุพรรณบุรี เขต 1
เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
80
22/5/2018, 10:52:17นางสาวเบญจรัตน์ สิทธิ836291536ครูผู้สอนบ้านวังกอง5005 เชียงใหม่ เขต 5เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรร
81
22/5/2018, 10:52:26นาง
นางเจียมจิตร์ แก้วเจริญ
862880588ครูผู้สอนบ้านรัดปูน9001 สงขลา เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
82
22/5/2018, 10:52:29นางสาว
พิมพ์ชนก หมื่นจงจำปา
857027553ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
7102 กาญจนบุรี เขต 2เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
83
22/5/2018, 12:56:14นางกนกวรรณ แห้วเพ็ชร863635589ครูผู้สอนบ้านโป่งโก7101 กาญจนบุรี เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
ขนาดเล็กมาตลอด
84
22/5/2018, 10:52:48นายนายถวิล สุขเกษม800502490ผู้บริหารโรงเรียนวัดป่ายาง5101 ลำพูน เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
85
22/5/2018, 10:52:58นางบุญจง ผกาแดง930831383ครูผู้สอนบ้านสระบานสามัคคี3303 ศรีสะเกษ เขต 3เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
86
22/5/2018, 10:52:59นายชัชดล ตลอดพงษ์825670906ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านน้ำไคร้
5301 อุตรดิตถ์ เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุด
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
87
22/5/2018, 14:57:03นาย
เชาวน์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์
815457107ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนงาม4502 ร้อยเอ็ด เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
ประสงค์ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ปลายทางสำหรับห้องเรียนอนุบาล
1 ห้องเรียน1 ห้องเรียน
ขนาดกลางลดมาเป็นขนาดเล็ก
88
22/5/2018, 11:13:45นาย
มาหามัดรูซี ยีการอบา
894621824ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านคูวอ9501 ยะลา เขต 1แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรชำรุด
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
89
22/5/2018, 11:10:10นางสาวอาพาพร สิงวิเศษ903467329ครูผู้สอนบ้านหนองเเต้น้อย4402 มหาสารคาม เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
90
22/5/2018, 10:53:41นายทรงศักดิ์ คำจันทร์817995634ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด
4003 ขอนแก่น เขต 3แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่น
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
91
22/5/2018, 10:53:43นางสาว
สุทธินันท์ จันทร์สุข
833134733ครูผู้สอน
วัดดอนเซ่ง(แช่มสูตะอุดมศิริราษฎร์)
7002 ราชบุรี เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
92
22/5/2018, 10:54:01นาง
ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว
898406344ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
7101 กาญจนบุรี เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
93
22/5/2018, 10:54:07นางสาวกมลรัตน์ ธนะเสวี857754495ครูผู้สอนวิรุณเทพ5003 เชียงใหม่ เขต 3แยกห้องเรียนไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
94
22/5/2018, 10:54:11นาย
วัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์
986178938ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น3101 บุรีรัมย์ เขต 1เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
95
22/5/2018, 11:13:01นายวุฒิชัย พลกล้า819545682ครูผู้สอนบ้านเจริญสุข4104 อุดรธานี เขต 4เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอื่นชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
96
22/5/2018, 10:54:31นางดารารัตน์ ผิวผัน931532451ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
5801 แม่ฮ่องสอน เขต 1
เรียนรวมกันไม่ได้ได้รับจัดสรร
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
97
22/5/2018, 10:55:05นางสาวศิฐิตา พุทธเจริญทอง929545140ครูผู้สอนบ้านสวนส้ม2202 จันทบุรี เขต 2แยกห้องเรียนได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
98
22/5/2018, 10:55:21นายอนุพงษ์ โชติรักษ์810187101ผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางเกตุ7602 เพชรบุรี เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
99
22/5/2018, 10:55:25นายภาณุพงศ์ ชะราจันทร์879834419ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง4501 ร้อยเอ็ด เขต 1เรียนรวมกันได้รับจัดสรรชำรุดไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เครื่องรับโทรทัศน์ขนาด 40 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนชั้นอนุบาล, ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
100
22/5/2018, 10:55:26นางดาริญา ชินะตังกูร895515899ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
7602 เพชรบุรี เขต 2เรียนรวมกันได้รับจัดสรรใช้งานได้ปกติ
ใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Ink Tank) สำหรับพิมพ์เอกสารประกอบการสอน
Loading...
Main menu