ระบบรับ-ส่งหนังสือ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนการเก็บรักษาหนังสือรับ
2
เลขทะเบียน
ที่
ลงวันที่
จาก ถึงเรื่อง
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
4
5
2985
ปน.0032/ ว5058
25-ก.ค.-59สสจ.สสอ.
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี
หวันมูฮำมัดรุสดี
6
7
2986
ปน.0032/ 5089
26-ก.ค.-59สสจ.สสอ.
การเตรียมการเพื่อรองการจัดคนลงตาม
ซารีนา
8
โครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค
9
2987
ศช.0211.11/ว926
26-ก.ค.-59ศูนย์การสสอ.
ขอความอนุเคราะห์กระเป๋าพยาบาล
สุมล
10
ศึกษาเอกชน
11
2988
ปน.0032.9/ 262
26-ก.ค.-59
รพ.สต.บาราเฮาะ
สสอ.
ขออนุมัติยืมเงินบำรุง
หวันมูฮำมัดรุสดี
12
13
2989
ปน.0032.9/257
26-ก.ค.-59
รพ.สต.บาราเฮาะ
สสอ.
ขออนุมัติยืมเงินบำรุง
หวันมูฮำมัดรุสดี
14
15
2990
ศธ.0461.9.1/ว3326
25-ก.ค.-59
ศูนย์ควบคุมโรค
สสอ.
ขอส่งเจ้าหน้าที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย
เตือนใจ
16
17
2991
ปน.0118/ ว 3326
27-ก.ค.-59
ที่ว่าการอำเภอ
สสอ
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
ซารีนา
18
พระบรมราโรสาธิราช
19
2992
ปน.0032/ ว 12824
26-ก.ค.-59สสจ.สสอ
การให้วัคซีนป้องกันโรคหวัด หัดเยอรมัน
เบ็ญจภรณ์
20
(MR)ในผู้ใหญ่
21
2993
ปน.0032/ ว 12814
26-ก.ค.-59สสจ.สสอ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการรักษา
เบ็ญจภรณ์
22
ต้อกระจก
23
2994
ปน.0032/ ว 12733
14-ก.ค.-59สสจ.สสอ
ประชุมประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
เบ็ญจภรณ์
24
(DHS)
25
2995
ปน.0032/ ว 12823
26-ก.ค.-59สสจ.สสอ
เร่งรัดติดตามความคลอบคลุมของการได้รับ
เบ็ญจภรณ์
26
วัคซียในไตรมาส
27
2996
ศธ.0032/ ว 25
22-ก.ค.-59สสจ.สสอ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน
หวันมูฮำมัดรุสดี
28
เรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นงานอสม
29
2997
ปน.76501/ 324
26-ก.ค.-59
อบต.ปะกาฮะรัง
สสอ
ขอความร่วมมือสำรวจสถานการณ์ด้าน
พรพิมล
30
อนามัยสิ่งแวดล้อม
31
2998
ปน.0132.6/ 211
27-ก.ค.-59สสจ.สสอรายงาน 506เตือนใจ
32
33
2999
ปน.0121.1/ 387
11-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอ
รายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นผู้ป่วยโรค
เตือนใจ
34
ไข้เลือดออก
35
3000
ปน.0132.8/227
15-ก.ค.-59
รพ.สต.ตะลุโบะ
สสอ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตำบลพัฒนาเด็กดี
เตือนใจ
36
37
3001
ปน.0132.8/244
26-ก.ค.-59
รพ.สต.ตะลุโบะ
สสอรายงาน 506เตือนใจ
38
39
3002
ปน.0132.10/243
23-ก.ค.-59
รพ.สต.ปุยุด
สสอ
ขออนุมัติในหลักการดำเนินการประชุม
ซารีนา
40
โครงการวันแม่ ประมาณการจัดซื้อวัสดุ
41
3003
ปน.0132.6/214
24-ก.ค.-59
รพ.สต.ปะกาฮะรัง
สสอ
ขออนุมัติเบิกเวชภันฑ์ไม่ใช่ยา ใบเบิกยา
นริดา
42
43
3004
ปน.0132.10/344
25-ก.ค.-59
รพ.สต.ปุยุด
สสอ
ขออนุมัติเบิกเวชภันฑ์ไม่ใช่ยา ใบเบิกยา
นริดา
44
45
3005
ปน.0032/5140
27-ก.ค.-59สสจ.สสอขอเชิญประชุม (SRRT)เตือนใจ
46
47
3006
สธ.0๒02/22387
12-ก.ค.-59
สนง.ปลัดกระทรวง
สสอ
ขอเชิญประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ซารีนา
48
สาธารณสุข
49
3007
สธ.0๒02.06/253
25-ก.ค.-59สถาบันสสอ
การอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ซารีนา
50
พระบรมราชนก
51
3008
ปน.0132.2/227
27-ก.ค.-59
รพ.สต.ตะลุโบะ
สสอขออนุมัติยืมเงิน
หวันมูฮำมัดรุสดี
52
53
3009
ปน.0132.1/396
12-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใช้ประกวด
ซารีนา
54
ติดตั้งไฟฟ้า คุรุภัณฑ์ฯ
55
3010
ปน.0132.1/565
25-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอข้าราชการลาพักผ่อนซารีนา
56
57
3011
ปน.0132.1/568
12-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอขอลากิจซารีนา
58
59
3012ปน.0132.56925-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
หวันมูฮำมัดรุสดี
60
61
3013
ปน.0118/3350
28-ก.ค.-59
ที่ว่าการอำเภอ
สสอ
การจัดกิจกรรมแข่งกีฬาฟุตบอล ศอบต คัพ
สุมล
62
ครั้งที่ 3 ขอความร่วมือสนับสนุนปฐมพยาบาล
63
3014
ปน.0032/ว1257
28-ก.ค.-59สสจ.สสอ.
เชิญทีมนิเทศงานพัฒนางานสารสนเทศ
อันวาร์
64
65
3015
ปน.0032/ว5179
28-ก.ค.-59สสจ.สสอ.
เลื่อนการประชุมติดตาม พัฒนากลุ่มวัยอำเภอ
หวันมูฮำมัดรุสดี
66
67
3016
ปน.0032.222/2090
28-ก.ค.-59
รพ.ปัตตานี
สสอ.
แผนการให้บริการทันตกรรมในเด็กเล็ก
พรพิมล
68
69
3017
ปน.0132.4/183
28-ก.ค.-59
รพ.สต.กะมิยอ
สสอ.
ขออนุมัติจัดซื้อน้ำมัน จัดจ้างทำไวนิล
ซารีนา
70
ประชาสัมพันธ์
71
3018
ปน.0132.8/245
27-ก.ค.-59
รพ.สต.ตะลุโบะ
สสอ.
ขออนุมัติเบิกไม่ใช้ยา
นริดา
72
73
3019
ปน.0132.10/232
14-ก.ค.-59
รพ.สต.ปุยุด
สสอ.
รายงานขอจ้าง ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร
ซารีนา
74
แก้ไขงานจ้างส่งคืน สสอ 5 รายงการ
75
3020
ปน.0132.6/215
28-ก.ค.-59
รพ.สต.ปะกาฮะรัง
สสอ.
ขอนุมัติจัดจ้าง, ทำลายพิมพ์ทะเบียน,
ซารีนา
76
อนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
77
3021
ปน.0132.2/225
27-ก.ค.-59
รพ.สต.ตันหยงลุโละ
สสอ
ประมาณการน้ำมัน วัสดุเกษตร วัสดุอุปกรณ์
ซารีนา
78
จุดทำความสะอาดฟัน
79
3022
ปน.0132.3/115
29-ก.ค.-59
รพ.สต. คลองมานิง
สสอ
ขออนุมัติเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซารีนา
80
81
3023
ปน.0132.3/116
29-ก.ค.-59
รพ.สต. คลองมานิง
สสอ
ขออนุมัติเบิกเวชภันฑ์ยา และไม่ใช่ยา
ซารีนา
82
83
3024
ปน.0132.7/440
29-ก.ค.-59
รพ.สต.รูสะมิแล
สสอ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง ทำความสะอาด
ซารีนา
84
85
3025
ปน.0132.7/440
29-ก.ค.-59
รพ.สต.รูสะมิแล
สสอ
การลาพักผ่อน (อาอีเสาะ)
ซารีนา
86
87
3026
ปน.0132.7/448
29-ก.ค.-59
รพ.สต.รูสะมิแล
สสอ
รายงานขอจ้าง กระจกทำกรอบโต๊ะ
ซารีนา
88
รายงานซื้อวัสดุสำนักงาน
89
3027
90
91
3028
ปน.0132.1/593
29-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอ
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้ง X-stand จัดทำติดตั้ง
ซารีนา
92
ซีทรูและสติกเกอร์ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
93
3029
ปน.0132.1/389
12-ก.ค.-59
รพ.สต.บานา
สสอ
ขออนุมัติดำเนินการเบิกเงินนอกงบประมาณ
ซารีนา
94
95
3030
ปน.0132.6/203
28-ก.ค.-59
รพ.สต.ปะกาฮารัง
สสอ
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมประปาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ซารีนา
96
วัสดุการเกษตร วัสดุการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์
97
3031
ปน.0132.5/144
28-ก.ค.-59
รพ.สต.บาราโหม
สสอ
ขออนุมัติจัดจ้างติตตั้งผ้าม่าน
ซารีนา
98
99
3032
ปน.0132.5/145
28-ก.ค.-59
รพ.สต.บาราโหม
สสอขอลากิจ (จิราณี)ซารีนา
100
101
3033
ปน.0132.7/441
28-ก.ค.-59
รพ.สต.รูสะมิแล
สสอ
รายงานขอจ้าง (ติดวอลเปเปอร์)
ซารีนา
Loading...