สเปรดชีตไม่มีชื่อ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฉบับปรับปรุงวันที่ 8 มิถุนายน 2562
2
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
3
ตารางสอนรายสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ชั้นปีที่ 1 รุ่น 28
4
สป.วันเวลา8.30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
15.30-16.30
5
1จันทร์30-มี.ค.-63
พบครูประจำชั้น
พบผู้บริหารพักกลางวัน
พบ อ.ที่ปรึกษา
ปฐมนิเทศ พ.1108
ปฐมนิเทศ พย.1101
ปฐมนิเทศ พ.1105
6
อังคาร31-มี.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
7
พุธ1-เม.ย.-63
พบ อ.ที่ปรึกษา
ศึกษาค้นคว้างานกิจการนักศึกษา
8
พฤหัสบดี2-เม.ย.-63พย.1101 มโนมติฯพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
9
ศุกร์3-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
10
2จันทร์6-เม.ย.-63วันหยุดวันจักรี
11
อังคาร7-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพักกลางวันพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
12
พุธ8-เม.ย.-63
พบครูประจำชั้น
พบ อ.ที่ปรึกษา
ศึกษาค้นคว้า
งานกิจการนักศึกษา
13
พฤหัสบดี9-เม.ย.-63พย.1101 มโนมติฯพย.1101 มโนมติฯ
14
ศุกร์10-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
15
3จันทร์13-เม.ย.-63วันหยุดวันสงกรานต์
16
อังคาร14-เม.ย.-63
17
พุธ15-เม.ย.-63
18
พฤหัสบดี16-เม.ย.-63
19
ศุกร์17-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยา
พักกลางวัน
พ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
20
4จันทร์20-เม.ย.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
21
อังคาร21-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
22
พุธ22-เม.ย.-63
พบครูประจำชั้น
พบ อ.ที่ปรึกษา
ศึกษาค้นคว้า
พ.1108 พยาธิวิทยา
ศึกษาค้นคว้า
23
พฤหัสบดี23-เม.ย.-63พย.1101 มโนมติฯพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
24
ศุกร์24-เม.ย.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
25
5 สอบกลางภาคจันทร์27-เม.ย.-63งานกิจการนักศึกษา
26
อังคาร28-เม.ย.-63
พบครูประจำชั้น
พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21พักกลางวันพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
27
พุธ29-เม.ย.-63สอบ พ.1105 เศรษฐศาสตร์ฯสอบ พ.1108 พยาธิวิทยา
28
พฤหัสบดี30-เม.ย.-63สอบ พย.1101 มโนมติทฤษฎีฯ
29
ศุกร์1-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
30
6จันทร์4-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
พบ อ.ที่ปรึกษา
31
อังคาร5-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
32
พุธ6-พ.ค.-63วันหยุดวันวิสาขบูชา
33
พฤหัสบดี7-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
34
ศุกร์8-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
35
7จันทร์11-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
พบ อ.ที่ปรึกษา
36
อังคาร12-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
37
พุธ13-พ.ค.-63วันหยุดวันพืชมงคล
38
พฤหัสบดี14-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
39
ศุกร์15-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
40
8จันทร์18-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพักกลางวันพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
41
อังคาร19-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
42
พุธ20-พ.ค.-63
พบครูประจำชั้น
พบ อ.ที่ปรึกษา
ศึกษาค้นคว้า
งานกิจการนักศึกษา
43
พฤหัสบดี21-พ.ค.-63พย.1101 มโนมติฯพย.1101 มโนมติฯ
ศึกษาค้นคว้า
44
ศุกร์22-พ.ค.-63พ.1108 พยาธิวิทยาพ.1105 เศรษฐศาสตร์สุขภาพศึกษาค้นคว้า
45
9 สอบปลายภาคจันทร์25-พ.ค.-63สอบ พ.1105 เศรษฐศาสตร์ฯพักกลางวันสอบ พ.1108 พยาธิวิทยา
46
อังคาร26-พ.ค.-63สอบ พย.1101 มโนมติทฤษฎีฯ
47
พุธ27-พ.ค.-63ศึกษาค้นคว้าศึกษาค้นคว้า
48
พฤหัสบดี28-พ.ค.-63สอบซ่อม พ.1105 เศรษฐศาสตร์ฯสอบซ่อม พ.1108 พยาธิวิทยา
49
ศุกร์29-พ.ค.-63สอบซ่อม พย.1101 มโนมติทฤษฎีฯประเมินผลการเรียนการสอน
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...