แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ รพ.สต. ปี 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCD
1
แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ รพ.สต. ปี 2558
2
หน่วยงาน ………โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล .......................………………………….
3
ผู้รายงาน ……........................................ตำแหน่ง..............................................................
4
จำนวนอ่างล้างมือ….........ที่ จำนวนห้องส้วม….....ที่ จำนวนที่ปัสสาวะ(ชาย)…-…ที่
5
ส้วมชาย.............ที่ ส้วมหญิง............ที่ ห้องน้ำคนพิการ ชาย...............ที่ หญิง...............ที่
6
ห้องอาบน้ำ ชาย..............ที่ หญิง.............ที่ ส้วมแบบนั่งราบ ชาย..............ที่ หญิง............ที่
7
เกณฑ์มาตรฐานผลการประเมิน
8
ผ่าน
ไม่ผ่าน
9
ความสะอาด ( Healthy : H )
10
1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด
ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
11
2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
12
3. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี)
หรือสายฉีดน้ำชำระ ที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
13
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
14
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
15
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม
ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง
16
7. มีการระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น
17
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตกหรือชำรุด
18
9. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตรา เป็นประจำ
19
ความเพียงพอ (Accessibility : A)
20
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่
21
11.ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
22
ความปลอดภัย ( Safety : S)
23
12.บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
24
13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย – หญิง
โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
25
14. ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพ ดี ใช้งานได้
26
15. พื้นห้องส้วมแห้ง
27
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
28
29
หมายเหตุ - ต้องปรับปรุงข้อ...................................................
30
- ภาพถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุงส้วมอ ยู่ที่ลิงก์...................................................
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Loading...
 
 
 
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
 
 
Main menu