ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2563
2
: กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต 1
3
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เลขที่โอน
จำนวนเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
แจ้งกลุ่ม
4
1
ศธ04002/ว4746
22 ต.ค.6211,971,000งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)บค./บง.
5
2ศธ04002/ว474722 ต.ค.6224,725,000งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเพิ่มเติมพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้าง เดือนละ 750 บาท รวมเป็นเงิน 15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม – มกราคม 2563)บค./บง.
6
3ศธ04002/ว474822 ต.ค.62344,518,900งบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการบง.
7
1,711,000งบดำเนินงาน
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
8
4ศธ04002/ว477630 ต.ค.6241,500,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)บง.
9
5ศธ04002/ว479228 ต.ค.6256,935,200งบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานตป./บง.
10
6ศธ04002/ว481430 ต.ค.62612,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการศึกษาดูงานโรงเรียนวังไกลกังวล ระหว่างวันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2562 ณ นาวีภิรมย์ กิจกรรมอาคารรับรอง หัวหิน จังหวัดประจวบคัรีขันธ์บง.
11
7ศธ04002/ว482730 ต.ค.627706,500งบดำเนินงานเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2562)
12
9ศธ04002/ว48896 ต.ค.6219504,000งบดำเนินงานค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนละ 750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2562)บค./บง.
13
10ศธ04002/ว49147 พ.ย.62251,476,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งวดเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2562) บค./บง.
14
11ศธ04002/ว49167 พ.ย.6222850,500งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) บค./บง.
15
12ศธ04002/ว49157 พ.ย.62231,134,000งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)บค./บง.
16
13ศธ04002/ว492811 พ.ย.62293,384,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)บง.
17
14ศธ04002/ว495111 พ.ย.62393,348,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา (งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)บค./บง.
18
15421,281,600งบดำเนินงานจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 4 เดือนบค./บง.
19
16ศธ04002/ว499013 พ.ย.6245162,000งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 (จ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน เดือนละ 9,000 บาท)สกศ./บง.
20
17ศธ04002/ว541113 พ.ย.624911,960งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นตป./บง.
21
18ศธ04002/ว503414 พ.ย.62501,294,000งบดำเนินงานค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน DLICT./บง
22
19ศธ04002/ว507318 พ.ย.6257132,000งบดำเนินงานค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในภาคเรียนที่ 2/2562 ในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน ระยะเวลา 100 วันต่อภาคเรียน สกศ./บง.
23
20ศธ04002/ว514919 พ.ย.62625,985,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 บค./บง.
24
21ศธ04002/ว516920 พ.ย.62675,000งบดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562นตป./บง.
25
22ศธ04002/ว517821 พ.ย.62644,000งบดำเนินงานค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน DLICT./บง
26
23ศธ04002/ว518021 พ.ย.62871,420,200งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของเงินเดือน และเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) บค./บง.
27
24ศธ04002/ว519022 พ.ย.62775,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Leaming นตป./บง.
28
25ศธ04002/ว528227 พ.ย.629417,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย จำนวน 2 รายการ ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทดแทนให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย
๒. ค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนเพื่อรับพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย"
นตป./บง.
29
26ศธ04002/ว53894 พ.ย.6210917,120งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกศ./บง.
30
27ศธ04002/ว53904 พ.ย.6210824,000งบดำเนินงานค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทยและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี สกศ./บง.
31
28ศธ04002/ว45299 พ.ย.6211414,963งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 นตป./บง.
32
29ศธ04002/ว54479 พ.ย.621193,550งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 5-6ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สกศ./บง.
33
30ศธ04002/ว54539 พ.ย.62121151,200งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 450 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)บค./บง.
34
31ศธ04002/ว547011 พ.ย.621239,200งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ตสน./บง
35
32ศธ04002/ว555018 พ.ย.6213413,132,170งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ค่าจัดการเรียนการสอน
บง.
36
33ศธ04002/ว556118 พ.ย.621391,192,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ให้แก่โรงเรียนในสังกัด ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 บค./บง.
37
34ศธ04002/ว562524 พ.ย.6214530,000งบดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา นตป./บง.
38
35ศธ04002/ว462424 พ.ย.621471,427,600งบดำเนินงานค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 สกศ./บง.
39
36ศธ04002/ว566426 พ.ย.6215528,812งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ค่าจัดการเรียนการสอน
สกศ./บง.
40
37ศธ04002/ว153 ม.ค.6316136,700งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สกศ./บง.
41
38ศธ04002/ว607 ม.ค.63165867,000งบรายจ่ายอื่นค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)บค./บง.
42
39ศธ04002/ว11410 ม.ค.631826,200งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม และหรือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM)นตป./บง.
43
40ศธ04002/ว18816 ม.ค.6319512,000งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณกับการสร้างสรรค์นวัฒกรรม bT ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทชพค./นตป./บง.
44
41ศธ04002/ว20717 ม.ค.6319310,000งบดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563สกศ./บง
45
42ศธ04002/ว21720 ม.ค.6320070,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกศ./บง
46
43ศธ04002/ว21620 ม.ค.6320165,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และกิจกรรมทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาคสกศ./บง
47
44ศธ04002/ว25821 ม.ค.632042,232,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563บค./บง.
48
45ศธ04002/ว27922 ม.ค.63208850,500งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 2 จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)บค./บง.
49
46ศธ04002/ว27822 ม.ค.632091,048,950งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2จำนวน 38 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563)บค./บง.
50
47ศธ04002/ว30523 ม.ค.6321145,970งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจำปี 2563 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2563) ร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี พ.ศ. 2562 เฉพาะลูกจ้างที่สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยจัดสรรค่าจ้างบค./บง.
51
48ศธ04002/ว30623 ม.ค.6321212,000งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานครนตป./บง.
52
49ศธ04002/ว30823 ม.ค.632109,715,500งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562บง.
53
50ศธ04002/ว38030 ม.ค.63223110,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกศ./บง.
54
51ศธ04002/ว39730 ม.ค.632312,000,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียน ในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาบง.
55
52ศธ04002/ว23431 ม.ค.6323420,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษานตป./บง.
56
53ศธ04002/ว2374 ก.พ.6323712,560,100งบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการบค./บง.
57
367,700งบดำเนินงานเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบทุนเงินทดแทน (เพิ่มเติม)บค./บง.
58
54ศธ04002/ว4954 ม.ค.63241953,480งบดำเนินงานค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 เดือน ตุลาคม 2562 ที่จ่ายจริง (ตกหล่น) และเดือนธันวาคม2562สกศ./บง.
59
55ศธ04002/ว5306 ก.พ.63247183,560งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระยะที่ 1นตป./บง.
60
56ศธ04002/ว53215 ม.ค.6323837,500งบดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563) บง.
61
57ศธ04002/ว5457 ก.พ.6325098,540งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1นตป./บง.
62
58ศธ04002/ว57111 ก.พ.6325918,900งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด ครั้งที่ 2เดือนละ 9,540 บาท ระยะเวลา 1 เดือนบค./บง.
63
59ศธ04002/ว57211 ก.พ.63260126,000งบดำเนินงานค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)บค./บง.
64
60ศธ04002/ว57411 ก.พ.632621,332,000งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 2 ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)บค./บง.
65
61ศธ04002/ว57311 ก.พ.632611,165,500งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 2 ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม เดือนละ 15,750 บาท ระยะเวลา 1 เดือน (กุมภาพันธ์ 2563)บค./บง.
66
62ศธ04002/ว60312 ก.พ.632631,841,780งบดำเนินงานค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษ2562 ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563สกศ./บง
67
63ศธ04002/ว60212 ก.พ.63264108,000งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติม สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 (จ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)บค./สกศ./บง.
68
64ศธ04002/ว60512 ก.พ.632653,990,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563บค./บง.
69
65ศธ04002/ว62414 ก.พ.63270600,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 และโรงเรียนบ้านบางมะนาว อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563สกศ./บง.
70
66ศธ04002/ว64514 ก.พ.63276327,312งบดำเนินงานจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์2563) เป็นเงินค่าจ้างรายเดือน สำหรับเงินสมทบทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้เบิกเฉพาะอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการชั่วคราวรายเดือนบค./บง.
71
67ศธ04002/ว65617 ก.พ.63274349,400งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษบค./บง.
72
68ศธ04002/ว9215 มี.ค.632947,240,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน6 เดือน (ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563)บค./บง.
73
69ศธ04002/ว9696 มี.ค.6329857,107,000งบบุคลากรเบิกจ่ายให้กับพนักงานราชการตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563) จำนวน 5 เดือน (มีนาคม 2563 - กรกฎาคม 2563) ดังนี้
-รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ
บค./บง.
74
1,804,300งบดำเนินงาน- รายการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
75
70ศธ04002/ว9706 มี.ค.63297107,950งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒นตป./บง.
76
71ศธ04002/ว102011 มี.ค.633033,449,250งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนรายเดิม ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)บค./บง.
77
72ศธ04002/ว105313 มี.ค.633212,025,000งบดำเนินงานค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)บค./บง.
78
73ศธ04002/ว105013 มี.ค.6331750,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563นตป./บง.
79
74ศธ04002/ว109516 มี.ค.6332951,226,181งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (70%) จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1. ค่าหนังสือเรียน
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน
3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5. ค่าจัดการเรียนการสอน
บง.
80
75ศธ04002/ว106816 มี.ค.63323504,000งบดำเนินงานค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ ครั้งที่ 3 จำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างรวมเงินประกันสังคม เดือนละ15,750 บาท ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563)บค./บง.
81
76ศธ04002/ว110016 มี.ค.633301,449,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563)บค./บง.
82
77ศธ04002/ว110916 มี.ค.6333156,700งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)บค./บง.
83
78ศธ04002/ว111016 มี.ค.6334062,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563DLICT./บง.
84
79ศธ04002/ว115418 มี.ค.633373,397,500งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (งวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563) บค./บง.
85
80ศธ04002/ว122323 มี.ค.633503,348,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษางวดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563บค./บง.
86
81ศธ04002/ว133925 มี.ค.633671,922,400งบดำเนินงานจัดจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2563)บค./บง.
87
82ศธ04002/ว132125 มี.ค.63353973,800งบดำเนินงานค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2563)DLICT./บง.
88
83ศธ04002/ว133425 มี.ค.6335770,000งบดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563นตป./บง.
89
84ศธ04002/ว132025 มี.ค.633581,363,500งบดำเนินงานเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ระยะเวลา 4 เดือน (มีนาคม - มิถุนายน 2563)บง.
90
85ศธ04002/ว131925 มี.ค.633619,775งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล และการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2563 (เพิ่มเติม)สกศ./บง.
91
86ศธ04002/ว134825 มี.ค.633667,980,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษา ในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563)บค../บง.
92
87ศธ04002/ว134025 มี.ค.6336554,000งบดำเนินงานค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนมีนาคม 2563๖๓ (จ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน)สกศ./บง.
93
88ศธ04002/ว135327 มี.ค.63370850,500งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง ครั้งที่ 3 จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคมเพิ่มจากค่าจ้างเดือนละ 450 บาท รวมค่าจ้างเดือนละ 9,450 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)บค./บง.
94
89ศธ04002/ว135527 มี.ค.633721,500,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียน ในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาบง.
95
90ศธ04002/ว136127 มี.ค.633734,200งบรายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง PISA 2021 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรแกนนำระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานตป./บง.
96
91ศธ04002/ว136327 มี.ค.633741,077,300งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรง ในส่วนที่เจียดจ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563)บค./บง.
97
92ศธ04002/ว136827 มี.ค.63378400,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน/ติดตามรายงานผลของบุคลากรและสถานศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI-19) และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัยธรรมชาติในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบบง.
98
93ศธ04002/ว136427 มี.ค.633716,449,700งบลงทุนจัดสรรให้กับโรงเรียนในสังกัดบง.
99
94ศธ04002/ว14353 เม.ย.633924,830,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน 4 เดือน (เมษายน ถึง กรกฎาคม 2563) ให้แก่พนักงานราชการรายเดิมและพนักงานราชการรายใหม่ที่ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณบค./บง.
100
95ศธ04002/ว14437 เม.ย.633945,486,400งบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บง.
Loading...