ทะเบียนคุมเงินประจำงวด
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนคุมเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ 2562
2
: กลุ่มนโยบายและแผน สพป.นราธิวาส เขต 1
3
ที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
เลขที่โอน
จำนวนเงิน
หมวดรายจ่าย
รายการ
แจ้งกลุ่ม
4
1ศธ04002/ว493822 ต.ค.18172,006,400งบดำเนินงานเพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)บค./บง.
5
2ศธ04002/ว495324 ต.ค.181932,618,487งบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการบค./บง.
6
1,094,631งบดำเนินงานเงินสมทบกองทุนประกันสังคมบค./บง.
7
3ศธ04002/ว497226 ต.ค.18132,000,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1บง.
8
4ศธ04002/ว502229 ต.ค.183036,960งบดำเนินงานค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกลุ่มพิเศษ จำนวน 224 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก พค./บง.
9
5ศธ04002/ว501930 ต.ค.18266,048,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเฉพาะอัตรางานธุรการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11,801 อัตราๆ เดือนละ 15,000 บาท และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)บค./บง.
10
6ศธ04002/ว504230 ต.ค.18291,620,480งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบง.
11
7ศธ04002/ว506530 ต.ค.1834226,800งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราเดือนละ 9,000 บาท และประกันสังคมร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)บค./บง.
12
8ศธ04002/ว509531 ต.ค.18441,955,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) บค./บง.
13
9ศธ04002/ว506831 ต.ค.18331,151,280งบดำเนินงานเพื่อเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทุกกรณีของปีงบประมาณ 2562บง.
14
10ศธ04002/ว51246 พ.ย.18493,348,000งบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา สำหรับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561บค./บง.
15
11ศธ04002/ว51275 พ.ย.18379,273,520งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ให้กับสพป.นราธิวาส เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัดบง.
16
12ศธ04002/ว51235 พ.ย.184631,425,380งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ค่าอุปกรณ์การเรียน
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ค่าจัดการเรียนการสอน
บง.
17
13ศธ04002/ว51517 พ.ย.1853756,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ จำนวน 8,880 อัตราๆ เดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 2561 –มีนาคม 2562)บง./บค.
18
14ศธ04002/ว51658 พ.ย.18552,079,600งบดำเนินงานค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 บง.
19
15ศธ04002/ว51849 พ.ย.185911,960งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
20
16ศธ04002/ว521412 พ.ย.1869106,500งบดำเนินงานค่าซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการ Safe Zone School (CCTV)DLICT./บง.
21
17ศธ04002/ว521612 พ.ย.186450,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562DLICT./บง.
22
18ศธ04002/ว520912 พ.ย.18681,890,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการให้ครบทุกโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562)บค./บง.
23
19ศธ04002/ว521312 พ.ย.18651,323,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในส่วนที่เจียดจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)บค./บง.
24
20ศธ04002/ว524714 พ.ย.18765,004,000ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561บค./บง.
25
21ศธ04002/ว524815 พ.ย.188411,860,000งบลงทุนค่าใช้จ่ายในโครงการพื้นฐานเพื่อการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทบง.
26
22ศธ04002/ว532119 พ.ย.18835,049,000งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561บง.
27
23ศธ04002/ว532820 พ.ย.18871,950,000งบดำเนินงานค่าเช่าอินเตอร์เน็ตตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)DLICT./บง.
28
24ศธ04002/ว538321 พ.ย.18971,575,000งบดำเนินงานค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562)บค./บง.
29
25ศธ04002/ว538421 พ.ย.18969,600งบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560บค./บง.
30
26ศธ04002/ว545826 พ.ย.181111,134,000งบดำเนินงานค่าจ้างนักการภารโรงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,800 อัตราๆ เดือนละ 9,000 บาท และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)บค./บง.
31
27ศธ04002/ว545626 พ.ย.181089,200งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการอบรมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานครตสน./บง.
32
28ศธ04002/ว55653 พ.ย.18128360,000งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด ระดับภูมิภาค 6 ภูมิภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2561สกศ./บง.
33
29ศธ04002/ว56035 ธ.ค.1813420,000งบดำเนินงานเพื่อดำเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562สกศ./บง.
34
30ศธ04002/ว56196 ธ.ค.18121362,200งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทบง.
35
31ศธ04002/ว554730 พ.ย.181246,000งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานสำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว(RovingTeams:RT) นตป./บง.
36
32ศธ04002/ว56124 ธ.ค.181398,827,500งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนบง.
37
33ศธ04002/ว56517 ธ.ค.181431,814,400งบดำเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างนักการภารโรงในส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเจียดจ่ายงบประมาณ จำนวน 32 อัตราๆ เดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และเงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5
38
34
39
35
40
36
41
37
42
38
43
39
44
40
45
41
46
42
47
43
48
44
49
45
50
46
51
47
52
48
53
49
54
50
55
51
56
52
57
53
58
54
59
55
60
56
61
57
62
58
63
59
64
60
65
61
66
62
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
80
76
81
77
82
78
83
79
84
80
85
81
86
82
87
83
88
84
89
85
90
86
91
87
92
88
93
89
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
Loading...
Main menu