ABCDEFGHIJKLRSTUVWXYZAA
1
Poľnohospodárstvo
2
P.č.Dátum prijatiaOdosielateľ podnetuSektorOblasťPopis podnetuAktuálny stavPodnet posunutý na riešenie / komu a formaDátum posunutia podnetuRiešenie podnetu zo strany kompetentných Spoločný linkSpoločný link
3
116.3.2020RPPK LevicePoľnohospodárstvoInformačné listyZvážiť predĺženie termínu na zasielanie Informačných listov MPaRV SR na neskorší termín, najlepšie na máj 2020. Návrh na oslovenie povinných osôb cez web MPaRV SR s oznamom, ABY PREDNOSTNE VYUŽILI NA ZASIELANIE MAIL, WEB a keď vyplňujú písomne, nech zasielajú poštou.SplnenéMPRV SR, Radele, s.r.o.Usmernenie Radely s.r.o. zaslané e-mailom dňa 20.03.2020 o posune termínu na 14.05.2020 a zasielaniu výkazov elektonicky, pokiaľ je to možné.
4
2priebežneViacerí
(napr. PD Kyjov
(člen P SPPK)
PoľnohospodárstvoPodpory
Priame platby
2019-2020
Riešenie podnetov týkajúcich sa priamych platieb.
Blíži sa každoročné podávanie jednotných žiadostí o podporu. Neposunie sa termín?
Čo najrýchlejšie vyplatiť podpory za rok 2019
Požiadavka na zníženie a zjednodušenie kontrol u subjektov poberajúcich podpory v poľnohospodárstve
Vzhľadom na umožnenie Európskej komisie posunúť termín podávania žiadosti na 15. 6. rokovať o tejto možnosti s MPRV SR
OtvorenéMPRV SR a PPA (Fratntišek Círia a Ivana Glončáková)- emailom

Krízovému štábu MPRV SR
Návrh opatrení G1 až G7:
1. Okamžité vyplatenie priamych platieb za rok 2019 všetkým poľnohospodárom, u ktorých je ukončená administrácia zo strany PPA. V prípade neukončenia administrácie určiť termín vyplatenia všetkých platieb za rok 2019, alebo aj za predchádzajúce roky, ak tieto platby ešte neboli vyplatené, s uvedením dôvodov omeškania platieb.
2. Ihneď oznámiť žiadateľom postup pri administrovaní priamych podpôr v roku 2020.
3. Pokračovanie v kontrolách na mieste v prípadoch, kde nie je nutná fyzická prítomnosť žiadateľa a pokračovanie v administrácii žiadostí za rok 2019 štandardným spôsobom.
4. Zabezpečenie príjmu žiadostí a administrovanie priamych platieb za rok 2020:
- v prípade potreby a v prípade možnosti aj v režime bez fyzických kontrol na mieste (napr. prostredníctvom diaľkového prieskumu zeme alebo iných spoľahlivých metód), ALEBO
- so zníženým počtom kontrol na mieste (minimálna kontrolná vzorka vyžadovaná legislatívou EÚ) a / alebo KNM vykonávať jedným kontrolórom namiesto dvoch (funguje to tak napríklad v Bavorsku).
4. Vyplatenie preddavkov na všetky priame platby za rok 2020 v súlade s legislatívou EÚ (október 2020).
5. Urýchlené riešenie dlhodobo neriešenej problematiky viacnásobných deklarácií – rozhodnúť „od stola“ v prípadoch, kde takéto rozhodnutie je možné na základe už žiadateľmi na PPA doručených dokumentov (KNM potrebná len v nevyhnutných prípadoch).
6. Rozpustiť „pavúka“ blokovaných žiadateľov pre vydanie rozhodnutia z dôvodu neukončených KNM – napr. subjekt A hospodári so subjektom B na ploche kde má byť vykonaná KNM, avšak, subjekt A hospodári na iných plochách (kde nemá byť vykonaná KNM) aj so subjektom C a z tohto dôvodu je subjektu C pozastavené vydanie rozhodnutia.
7. Neblokovať vyplatenie platieb žiadateľom z dôvodu, kde PPA nemá potvrdenú nezrovnalosť ale má len podozrenie (o. i. je to aj nezákonné) – napr. z praxe poznáme prípady, kedy PPA medzi jednotlivými kampaňami rozdelila diel na dva diely a tým pádom eviduje u žiadateľa nezrovnalosť, a to takú, že sa PPA mylne domnieva, že sa pôvodný diel žiadateľovi zmenšil a tým obdržal niekoľko rokov spätne neoprávnenú platu.
23.3.2020
26.03.2020
Vyhlásenie PPA
5
3priebežneúrad SPPKPoľnohospodárstvoPodpory
Projektové podpory PRV a OP Rybné hospodárstvo
Riešenie ekonomických dopadov z hľadiska projektových opatrení PRV OtvorenéKrízovému štábu MPRV SR

Návrh opatrení H. Projektové opatrenia PRV SR 2014-2020 / Operačný program rybné hospodárstvo 2014-2020
1. Predĺžiť termín ukončenia realizácie projektov alebo ich etáp vyplývajúcich zo zmlúv o poskytnutí nenávratného príspevku v rámci podpôr a dotácií EÚ, najmä pokiaľ ide o stavebné a technologické investície, ktoré mali byť ukončené v termíne od 01.03.2020 do 30.6.2021 (prípadne neskôr v závislosti od trvania krízového režimu), a to o 12 mesiacov. Dôvodom je neschopnosť vykonávania stavebnej činnosti, nedodanie tovaru, materiálu alebo služby, problémy s kolaudačnými konaniami, prípadne nemožnosť vykonať kontrolu na mieste zo strany platobnej agentúry prípadne iného kontrolného orgánu.
2. Urýchliť autorizáciu platieb investičných podpôr z II. piliera:
- tak, že platby budú vyplácané bez uskutočnenia fyzickej kontroly na mieste na základe fotodokumentácie zaslanej žiadateľom, ALEBO
- tak, že kontroly na mieste sa za prísnych bezpečnostných opatrení budú vykonávať na minimálnej kontrolnej vzorke, ktorú vyžaduje legislatíva EÚ.
3. Prijať opatrenia na minimalizáciu kontaktu žiadateľov s inštitúciami vydávajúcimi potvrdenia, ktoré tvoria prílohy k žiadosti o nenávratný finančný príspevok a k žiadosti o platbu (akceptovanie elektronických potvrdení namiesto originálov alebo overených kópií, zvážiť akceptovanie čestného prehlásenia namiesto niektorých príloh).
4. MPRV SR (v prípade OPRH) / PPA by mali požadovať v prípade dopĺňania ŽoNFP a ŽoP iba o naozaj nevyhnutné, podstatné doklady a vyjadrenia, a v maximálnej miere akceptovať prípadné nepodstatné formálne nedostatky.
5. V prípade nemožnosti vykonať kontrolu na mieste priznávať vyplatenie NFP na základe podanej ŽoP v prípadoch, keď je žiadateľom zdokumentované dodanie tovarov/stavebných prác/služieb, a to faktúrou, dodacím listom (preberacím protokolom) a dokladom o platbe.
23.03.2020
26.03.2020
6
4priebežneúrad SPPKPoľnohospodárstvoPodpory
Neprojektové opatrenia PRV
Riešenie ekonomických dopadov z hľadiska neprojektových opatrení PRVOtvorenéKrízovému štábu MPRV SR

Návrh opatrení I. Neprojektové opatrenia PRV SR 2014-2020
1. Prijať rovnaké opatrenia ako pre priame platby uvedené v bode G.
2. Presunúť finančné prostriedky do opatrenia Integrovaná produkcia tak, aby PPA pokračovala vo vyplácaní tejto schémy bez ohľadu nato, aké orientačné hektáre žiadateľ uviedol vo svojej žiadosti – žiadateľ predsa vopred (nebodaj niekoľko rokov dopredu) nevie odhadnúť, na akej výmere bude pestovať napr. zeleninu, nakoľko je toto ovplyvnené viacerými faktormi (poveternostné, situácia na trhu...) + nikto žiadateľa neupozornil, že ODHADOVANÁ výmera ktorú uvádzal vo svojej žiadosti ako výmeru na ktorej PLÁNUJE realizovať integrovanú produkciu bude ZÁVÄZNÁ - ani žiaden právne záväzný predpis, a dokonca ani informačný dokument, o tomto nehovorí. Nehovoriac o tom, že žiadatelia počas trvania záväzku svoje záväzky rozširovali, čo bolo zo strany MPRV SR a PPA umožnené, a preto je teraz nelogické, že PPA tieto záväzky predčasne ukončuje! Táto situácia spôsobuje to, že prichádza k nevyplácaniu finančných prostriedkov na celú výmeru integrovanej produkcie napriek tomu, že žiadatelia mali v minulých rokoch možnosť rozšíriť svoj záväzok (pozn.: do žiadosti sa píše len orientačná výmera za obdobie záväzku).
3. Sústrediť všetky administratívne kapacity nato, aby PPA urýchlene medziročne upravila záväzky žiadateľov (agroenvironmentálne, ekologické...) tak, aby mohli byť vydávané rozhodnutia pre žiadateľov v rámci opatrení PRV orientovaných na plochu a zvieratá v zrýchlenom režime.

23.03.2020
26.03.2020
7
516.3.2020PD DEVIO Nové SadyPoľnohospodárstvoPredaj súčiastok a náhradncýh dielovServis poľnohospodárskych strojov/náhradné diely - zatvorili sa všetky predajne okrem výnimiek. Môže sa stať že zostane stáť stroj alebo zariadenie z dôvodu poruchy a hlavne v živočíšnej výrobe, ale aj pri jarných prácach na poli môže nastať problém. – vyriešené – výnimka na servis poľnohosp. strojov.OtvorenéKrízovému štábu MPRV SR a MH SR

otvorená je otázka predaja náhradných dielov


23.3.2020 26.03.2020Servisov
poľnohospodárskej techniky sa zákaz prevádzky netýka
8
6priebežne
17.03.2020
19.03.2020
Viacerí

SAOR,
OÚ SR,
ANTAL s.r.o., Tornaľa
PoľnohospodárstvoPredajPožiadavky na zabezpečenie predaja POR, osív, sadív, sadeníc, priesad, stromkov, a pod.

"Ovocinárstvo – žiadosť o umožnenie predaja výsadbového materiálu (stromky, kríky, osivá a sadba). Výsadbový materiál sa predáva prakticky iba v jarnom období a na jeseň, pričom výsadba je možná iba v nasledujúcich 2-3 týždňoch.
Zákaz predaja prakticky znamená nutnosť likvidácie všetkých nepredaných výpestkov, ktoré len za sektor ovocinárskeho škôlkárstva predstavujú straty rádovo v miliónoch eur (za sektor celého záhradníctva ešte oveľa viac). Ovocinárska únia požiadala o udelenie výnimky aj samotného premiéra.

Podobne aj pri predaji letničiek a zeleninových priesad – sezónna záležitosť, znehodnotenie produkcie.
"
SplnenéKrízovému štábu MPRV SR a MH SR, Ústrednému krízovovému štábu SR a MV SR

Návrh opatrenia: Zabezpečiť dostatok osiva na založenie nasledujúcej poľnohospodárskej produkcie a dostatok prípravkov na ochranu rastlín na ošetrenie novej úrody, najmä
• udeliť právo prednostnej jazdy (podobne ako pre potraviny) aj pre dodávateľov prípravkov na ochranu rastlín,
• umožniť otvorenie predajní osív, sadív, priesad, stromčekov, kríkov, hnojív a prípravkov na ochranu rastlín záhradkárom, samozásobiteľom a malým poľnohospodárom napríklad formou výdaja cez okienko (obdobne ako pri vydávaní obedov), a tým umožniť založiť týmto ľuďom riadne a včas novú úrodu, vrátane prevádzok zásobujúcich tieto predajne. • SPLNENÉ •
23.3.2020 25.03.2020 26.03.2021
9
7priebežne
06.04.2020

Pestovatelia jahôd
Poľnohospodárstvo - RVSamozberSamozber (jahôd) – otázka, či bude zber možný začiatkom júna, jahody dozrievajú v našich podmienkach cca od 20.mája
Návrh riešení:
1.) kontrola zákazníkov pri vstupe na pole:
-povinné rúška (zabezpečia zákazníci, kontrolu zapezpečí pestovateľ)
- povinná dezinfekcia rúk (zabezpečí pestovateľ)
- kontrola teploty zákazníkov bezkontaktným meraním (zabezpečíme pestovateľ, nutnosť nákupu teplomerov, pomoc štátu s ich zabezpečením..)
2.) organizácia zákazníkov v odstupoch 2-5m (podľa odporúčania odborníkov z hygieny resp. iných štátnych orgánov…)
3.) organizácia zákazníkov pri samotnom zbere, napr. pri riadkoch s 1m rozostupom vieme ľudí zadeľovať vždy napríklad do každého tretieho radu aby sme vytvorili ochrannú vzdialenosť (ak bude štátny orgán vyžadovať napr. 5m odstup vieme ich dať do každého piateho radu..)
4.) platenie cez pokladne, zabezpečíme ochranu pokladníčok prepážkami, niekde už máme funkčné platobné terminály s možnosťou bezhotovostnej platby a v neposlednom rade zabezpečenie odstupov zákazníkov.

Minulý rok sme na jahodovej plantáži o výmere 6ha (60.000m2) mali podľa počtu bločkov denne návštevnosť priemerne 300 osôb, (2krát v sobotu až 600osôb denne, inokedy menej ako 200osôb denne), ak podelíme plochu 60000m2 maximálnym počtom 600osôb dostaneme 100m2 na jednu osobu. Toto je ale za predpokladu že všetci prídu naraz v jednom okamihu, čo samozrejme nie je možné ľudia chodia priebežne celý deň t.j.12hodín denne.
Týmto chceme upozorniť na skutočnosť že v poľných podmienkach máme možnosť veľkého rozptýlenia zákazníkov…
Dovoľujeme si upozorniť tiež na skutočnosť že pracujeme výhradne v exteriérových podmienkach, ktoré sú zrejme priaznivejšie pre bezpečnosť osôb ako napríklad uzavreté predajne potravín.

V tomto zozname sú pestovatelia s vysadenou plochou jahôd cca 65ha čo predstavuje asi 65% slovenskej produkcie.

Na približne 100ha jahodových plantáží na slovensku sa dopestuje cca 2.000ton jahôd v hodnote
približne 5milionov euro (ceny pri samozbere).
Ak by sme chceli všetky jahody obrať svojpomocne bez samozberu vznikne pestovateľom potreba získať približne 1.000 sezónnych pracovníkov (pre jednoduchý výpočet podelíme 2.000.000kg produkcie 100kg/osoba/deň a sezóna je cca 20dní..) cena jahôd pre koncového spotrebiteľa stúpne cca o 35% a vznikne potreba zabezpečiť obrovské množstvo obalov a vyriešiť tiež logistiku s dopravou a odbytom v obchodoch, čo v dnešnej dobe je možno nezrealizovateľná úloha.
Ak počítame s potrebou na medziročnú obnovu porastov jahôd cca 60% t.j. 60ha , pri prvotných vstupných nákladoch na 1ha výsadby jahôd cca 10.000,-euro je potrebný vstupný kapitál viac ako 600.000,-euro.
Poukazujeme na to, že výpadok v tržbách za nepozberanú úrodu bude mať za následok neobjednanie novej výsadby a teda prerušenie pestovania jahôd na slovensku a teda ďalšie zníženie potravinovej sebestačnosti v našom štáte.

OtvorenéKrízovému štábu MPRV SR

Hlavnému hygienikovi SR (listom)
26.03.2020
06.04.2020
07.04.2020
10
8priebežnePoľnohospodárstvo - ŽVVčelárstvo - odklad prehliadok včelstvaOblasť včelárstva – Je možné zastaviť, obmedziť alebo posunúť termín prehliadok včelstiev, ktoré vykonáva asistent úradného veterinárneho lekára /AUVL/ na včelnici. Prehliadky sa začínajú v apríli a končia sa na konci.
Klasické kočovanie – repka začína kvitnú v polovici apríla, okolo 1500 včelárov sa pohne Slovenskom. Aký je na to názor veterinárov – zastaví sa kočovanie, nejaké iné obmedzenia? Ako fungujú veterinárne pobočky vzhľadom na odovzdávanie meliva /vytrúsený vosk z plástov, z čoho sa zisťujú choroby/?
OtvorenéKrízovému štábu MPRV SR

Návrh opatrenia A6: V záujme včelárstva zabezpečiť odklad prehliadok včelstiev asistentom úradného veterinárneho lekára na včelnici, ktoré prebiehajú v apríli a vydať usmernenie k pohybu včelárov (tzv. kočovanie), ktoré začne kvitnutím repky v polovici apríla ako aj k spôsobu odovzdávania meliva.

26.03.2020
11
920.03.2020úrad SPPKPoľnohospodárstvoPORMomentálne sa nerealizujú školenia pracovníkov pracujúcich s prostriedkami na ochranu rastlín. Čo ak povolenie má platnosť do napr. 31.3. môže sa automaticky predĺžiť o nejakú dobu, kým opätovne nebudú povolené školenia?SplnenéUKSUP, Krízovému štábu MPRV SR, listom MPRV SR
Návrh opatrenia A7
A7: Zabezpečiť predĺženie platnosti povolení na prácu s prípravkami na ochranu rastlín, ktorým skončila platnosť, počas trvania mimoriadnej situácie a najmenej 6 mesiacov po jej skončení, a to z dôvodu, že sa nevykonávajú školenia a nevydávajú nové povolenia. Pričom zmeškané skolenia sa po skončení mimoriadnej situácie budú musieť absolvovať.

24.03.2020
26.03.2020
02.04.2020

Usmernenie MPRV SR k odkladu odborného vzdelávania k POR
12
1026.3.2020ViaceríPoľnohospodárstvo - ŽVVeterinárne poplatkyPožiadavka na odpustenie veterinárnych poplatkovOtvorenéKrízovému štábu MPRV SR
MHSR

Návrh opatrenia: Odpustenie veterinárnych poplatkov – navrhujeme odpustenie veterinárnych poplatkov do konca roka 2020.
13
1125.3.2020RPPK TrnavaPoľnohospodárstvoPredaj súčiastok a náhradncýh dielov Otázka, či sa otvorenie prevádzok vzťahuje aj na predajcov súčiastok poľnohospodárskych strojov a iných náhradných dielov (autoservisy boli povolené, nie je však jasné, čo v prípade uvedených predajcov). Podľa informácií, ktoré máme, sa otvorenie prevádzok nevzťahuje na predajcov súčiastok a náhradných dielov, s čím môžu mať problém najmä menší poľnohospodári.OtvorenéKrízovému štábu MPRV SR a MH SR

Návrh opatrenia F6: Zabezpečiť otvorenie prevádzok zabezpečujúcich predaj súčiastok poľnohospodárskych strojov a iných náhradných dielov (servisy poľnohospodárskej techniky boli otvorené, ale predajne náhradných dielov nie). Je to problém najmä pre malých poľnohospodárov.
26.03.2020
14
1227.3.2020RPPK Trnava
(SBA)
PoľnohospodárstvoURSO
(bioplynové stanice)
Riešiť zánik práva na podporu doplatkom a príplatkom pre výrobcov elektiny v zozname zverejnenom 16.03.2020 na web sídle URSOOtvorenéPredsedovi URSO listom predsedu
Krízovému štábu MPRV SR
01.04.2020
Opatrenia úradu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19
15
1330.3.2020Poľnohospodár a.s. Nové Zámky
(člen P SPPK)
PoľnohospodárstvoNájomné SPFPožiadavka na odklad nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe SPFOtvorenéGR SPF listom predsedu

Návrh opatrenia A13: Zaviesť odklad splatnosti nájomného za poľnohospodárske pozemky v správe SPF na 6 mesiacov s jeho následným rozpočítaním počas minimálne 18 mesiacov.
01.04.2020
16
1430.3.2020Poľnohospodár a.s. Nové Zámky
(člen P SPPK)
PoľnohospodárstvoČinnosť št. orgánov (PPA, SPF)Umožniť návštevy štátnych inštitúcií i keď za prísnych opatrení (PPA, SPF a pod.)SplnenéVyhlásenie PPA
17
1631.3.2020RPPK Bratislava
(FirstFarm s.r.o.)
Poľnohospodárstvo - ŽVNa úrovni prevádzky podniku (chov)Požiadavka na zebezpečenie chodu hospodárskych dvorov s chovom zvierat mimo obceOtvorenéKrízovému štábu MPRV SR
Ústrednému krízovému štábu SR


Návrh opatrenia: Urýchlene prijať opatrenie zabezpečujúce chod poľnohospodárskych podnikov, v prípade uzatvorenia celej obce z dôvodu karanténnych opatrení, ktorých hospodárske dvory sú:
a) mimo obce
b) priamo v obci
Najohrozenejšie sú poľnohospodárske podniky s chovom hospodárskych zvierat, ktoré nemôžu mať výpadok starostlivosti ani jeden deň. Opatrenia sa musia týkať najmä:
 transferu zamestnancov,
 zabezpečenia servisu techniky a technológií,
 zabezpečenia zooveterinárnych služieb,
 logistiky krmív,
logistiky produkcie (najmä mlieko),
 používania techniky a personálu pri agrotechnických operáciách vrátane ošetrovania a zberu plodín.
Zároveň je potrebné vydať usmernenie pre takéto poľnohospodárske podniky.

03.04.2020čiastočne rieši Usmernenie ŠVPS na zabranenie širenia koron. infekcie v chovoch HZ_zo dňa 19.03.2020
18
1731.3.2020ZCHRSPoľnohospodárstvoOP Rybné hospodárstvoOpatrenie prijaté na podnet chovateľov rýbOtvorenéKrízovému štábu MPRV SR

Návrh opatrenia H4, H5:
H4: MPRV SR (v prípade OPRH) / PPA by mali požadovať v prípade dopĺňania ŽoNFP a ŽoP iba o naozaj nevyhnutné, podstatné doklady a vyjadrenia, a v maximálnej miere akceptovať prípadné nepodstatné formálne nedostatky.
H5: V prípade nemožnosti vykonať kontrolu na mieste priznávať vyplatenie NFP na základe podanej ŽoP v prípadoch, keď je žiadateľom zdokumentované dodanie tovarov/stavebných prác/služieb, a to faktúrou, dodacím listom (preberacím protokolom) a dokladom o platbe.
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
32
34
33
35
34
36
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100