ตัวชี้วัด_p52c2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33535
3
1เด็กชายนฤพนธ์ สายมะณี11414
4
2เด็กชายณัฐนนท์ สุขทัศน์22121
5
3เด็กชายณัฐสรณ์ สุพัฒน์21818
6
4
เด็กชายธนายุตม์ ฉิมแว่นธัญสิริ
22121
7
5เด็กชายภวัต สวนสอน22020
8
6เด็กชายณภัทร สุนทรวุฒิ22424
9
7เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงศ์22929
10
8เด็กชายจิรทีปต์ น้อยเคลือบ11414
11
9เด็กชายกษิดิศ เจศรีชัย11313
12
10เด็กชายจิรภัทร วัฒนกนกธรรม11717
13
11เด็กชายพัลลภ เติมลาภ11212
14
12
เด็กชายธนดล ชินศักดิ์สมบูรณ์
21818
15
13เด็กชายชลกันต์ โคตจักร์22323
16
14เด็กชายกีรติ มุทาวัน11111
17
15เด็กชายกรวิชญ์ เกตุแพร22222
18
16เด็กชายวงศกร โพธิ์รุ้ง011
19
17เด็กชายจักรกฤษณ์ เชยอักษร21919
20
18เด็กชายนราธิป แสงแผน22525
21
19เด็กชายสุภณพัฒน์ คงแสง00
22
20เด็กชายนราวิทย์ ยายา22020
23
21เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์ศรี166
24
22เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภณ22323
25
23เด็กชายรัชชานนท์ ฟักเจริญ11212
26
24เด็กชายกุลเดช พรมเทศ22323
27
25เด็กหญิงประภัสสร สุขศรี22222
28
26เด็กหญิงศราลี มีภู่เพ็ง22525
29
27เด็กหญิงวาสนา ยาสุด22525
30
28
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ ช้อยเครือ
22020
31
29
เด็กหญิงกุหลาบ จันทร์เครือยิ้ม
21818
32
30เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่คง22828
33
31เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแก้ว22424
34
32เด็กหญิงกานนภัส พวงแก้ว22121
35
33
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีประเสริฐ
21818
36
34เด็กหญิงจิดาภา อรรคคะ22626
37
35เด็กหญิงกรพินธ์ ใจวัง22222
38
36เด็กหญิงบุญฑริก สังข์แสง22323
39
37เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมจุ้ย22626
40
38เด็กหญิงสุพิชญา อยู่มีคง11616
41
39เด็กหญิงอุมากร โตจริง22525
42
40เด็กหญิงธิตยา แจ่มสว่าง33232
43
41เด็กหญิงชนาภา ขาวเอี่ยม22525
44
42เด็กหญิงณัฐฐิฏา ไทยเจริญ22626
45
43
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองประดิษฐ์
22121
46
44เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีศักดิ์ดา22727
47
45เด็กหญิงรพีพร สนองคุณ33232
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...