AB
1
YearName
2
2019-2021Naresh Kothari
3
2017-2018Virang Shah
4
2015-2016Neerav Dalal
5
2013-2014Naresh Ghiya
6
2012Sunita Singhvi
7
Erine Shah
8
Meera Jain
9
Pradeep Vaidya
10
Ashok Daftary
11
2003Bhal Daulat
12
2002Laxmi Zaveri
13
2001Minaxi Rathod
14
2000Swatee Kalamkar
15
1999Kirit Daftary
16
1998Sudhir Mehta
17
1997Pradeep Shah
18
1996Natver Shah
19
1995Pradhuman Zaveri
20
1994Dilip Shah
21
1993Veena Daulat
22
1992Suresh Jain
23
1991Hansa Varia
24
1990Atul Khara
25
1989Biren Jain
26
1988Janak Daulat
27
1987Jay Shah
28
1985-1986Anant Jain