ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2559
2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
3
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ อ.ปิติพล วงศ์กะโซ่ โทร. 084-613-6176 e-mail: pitipon13@gmail.com Facebook : krukammee
4
ชื่อหลักสูตร ,จำนวน ชม. ,ระยะเวลา,สถานที่ ,ชื่อวิทยากร, ครูผู้รับผิดชอบลำดับที่เลขทะเบียนชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการอบรมเลขบัตรประชาชนเพศอายุวัน เดือน ปี เกิดการศึกษาอาชีพที่อยู่ ปัจจุบันเบอร์โทรศัพท์ผลประเมินการประเมินหมายเหตุ
5
ชาย
หญิง
ผ่าน
ไม่ผ่าน
6
1. ธุรกิจขนมไทย 50 ชั่วโมง
7
ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม 2559
11
น.ส.อบเชย ขยัน
1560400005356130
๒๕ พ.ค.๒๕๐๘
ประถมศึกษา ปีที่ 1
เกษตรกรรม
153 ม.5 ต.เชียงม่วน
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
8
ณ บ้านเลที่ 66 หมู่ 6 ต. เชียงม่วน
22
น.ส.แสงเดือน สมัคร
3560400050501135
๒๖ พ.ค.๒๕๒๓
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
24 ม.8 ต.เชียงม่วน
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
9
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา33
นางอำพันธ์ พากเพียร
3560400159953147
๒๙ ก.ย.๒๕๑๑
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
91 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
10
วิทยากรชื่อ นางศรัญญา พวงลำ
44
นางสุภาพ คำบุญเรือง
3560400165198138
๘ พ.ค.25๒๐
ม.ต้น
เกษตรกรรม
59 ม.9 ต.เชียงม่วน
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
11
อ.นงนภัส สมภาร55
นางจันมิตร เชื้อหมอ
3560400161940151
๒๗ ก.ย.๒๕๑๑
ม.ต้น
เกษตรกรรม
112 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
12
งบประมาณ66
นางปี กองแก้ว
3560400041359154
16 เม.ย.2505
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
259 ม.6 ต.เชียงม่วน
088-4871598
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
13
ค่าวัสดุ77
นางผ่องใส ปิจจะวงค์
3560400041413152
16 พ.ค.2507
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
125 ม.6 ต.เชียงม่วน
-/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
14
ค่่าวิทายกร88
นางราตรี มานะ
3560400029162144
8 เม.ย.2515
ม.ต้น
เกษตรกรรม
55 ม.6 ต.เชียงม่วน
089-0620897
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
15
99
นางกาญจนา กองแก้ว
356040004446315128/9/2508ม.ต้น
เกษตรกรรม
150 ม.6 ต.เชียงม่วน
093-1732018
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
16
1010
นางสำเร็จ บรรจง
3560400045109149
3 พ.ค.2510
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
152 ม.6 ต.เชียงม่วน
062-2467703
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
17
1111
นางพันธ์ น้ำสา
5560490002281150
23 ก.ค.2510
ประถมศึกษา
เกษตรกรรม
33 ม.6 ต.เชียงม่วน
093-1945263
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
18
1212
นางเครือวัลย์ พอใจ
3560400005182150
15 เม.ย.2509
ประถมศึกษาปีที่ 4
เกษตรกรรม
164 ม.6 ต.เชียงม่วน
-/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
19
1313
นางปิง กองแก้ว
3560400043262153
22 ก.ย.2506
ประถมศึกษาปีที่ 5
เกษตรกรรม
29 ม.6 ต.เชียงม่วน
080-6096500
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
20
1414
นางสมศรี พอใจ
3560400040671155
9 ก.ย. 2504
ประถมศึกษาปีที่ 6
เกษตรกรรม
315 ม.6 ต.เชียงม่วน
085-7200199
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
21
2. การตัดเย็บเสื้อผ้า 50 ชั่วโมง
22
ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2559
115
นางพยอม มูลศรี
3560400107481144ม.ปลาย
เกษตรกรรม
65 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
23
ณ บ้านป่าแขมเหนือ หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
216
น.ส.จิรัชการย์ มูลศรี
3560400106213137ม.ปลาย
เกษตรกรรม
31/1หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
24
โดยมีนาง ลำพู วงศ์กันทิยะ
317นางเรณู นันนะ3560400106817136ม.ปลาย
เกษตรกรรม
48 หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
25
อ.สุชาดา มั่งมูล418
น.ส.ดรุณี วงศ์ใหญ่
5560490001315134ม.ปลาย
เกษตรกรรม
80หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
26
ค่าวัสดุ519
นางสุพัฒน์ มูลศรี
3560400085291153ม.ต้น
เกษตรกรรม
103หมู่ที่4ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
27
ค่าวิทยากร620
น.ส.ลลินทิพย์ ทะนะ
3560400106256136ม.ปลาย
เกษตรกรรม
33หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
28
721
นางเบญจมิณ แคนวงษ์
3560400107881133ม.ปลาย
เกษตรกรรม
84หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
29
822
น.ส.ภัสสรา มูลศรี
3560400106281149ม.ปลาย
เกษตรกรรม
34หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
30
923
นางสิริพร มูลศรี
3560300477015158ม.ปลาย
เกษตรกรรม
80หมู่ที่8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
31
1024
นางกันยา จันตา
3560400166453148ม.ปลาย
เกษตรกรรม
59 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
32
1125
น.ส.สุคนธ์พัฒน์ มูลศรี
3560400108054141ม.ปลาย
เกษตรกรรม
45 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
33
1226
นางกมลวรรณ คิดดี
3560400106591149ม.ปลาย
เกษตรกรรม
39 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
34
1327
นางวันเพ็ญ คนต่ำ
3560400105179143ม.ปลาย
เกษตรกรรม
10 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
35
1428
น.ส.พัณณ์ภัสร์ ไทยเหนือ
3560400104962136ม.ปลาย
เกษตรกรรม
5/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านมาง
/
ออกวุฒิบัตรแล้ว
36
3. หลักสูตร ผ้าด้นมือ จำนวน 50 ชั่วโมง
37
ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.-12 ก.พ.59
129
นางกัญญา เขื่อนแก้ว
3560400127130149ป.ตรีเกษตร
93 หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
38
ณ บ้านท่าฟ่าใหม่ หมู่ 7 ต.สระ
230
นางกิ่งกาญ ยืนยัง
3560400127813145ป.ตรี
รับราชการ
99 หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
39
วิทยากร นางสาวอัมพร มูลศรี
331
นางสุนันท์ เขื่อนแก้ว
3560400132222147ม.3เกษตร
204หมู่ 2 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
40
ผู้รับผิดชอบ นายพิภพ ทรายคำ
432
นางวรรณพร มูลศรี
1560400043975124ม.6เกษตร
59หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
41
ค่าวัสดุ533
นางวิลาวรรณ ไชยมงคล
560489000181128ป.6เกษตร
26หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
42
ค่าวิทยากร634
นางสุพรรณษา เวียงลอ
3560400040020126ม.3เกษตร
66หมู่7ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
43
735
นางวรภา เมืองก้อน
3560400135574148ป.6
ค้าขาย
47หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
44
836
นางสุกัญญา ทองคำ
3560400127849143ป.6
ค้าขาย
30หมู่ 6 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
45
937
น.ส.ธนพร ศรีจันทร์
3560400153491148ป.ตรีเกษตร
10หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
46
1038
น.ส.จารุณี บุตรประวัติ
3560600337723142ม.6เกษตร
57หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
47
1139
น.ส.รวงทอง อินทรี
3560400154617139ม.6เกษตร
143หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
48
1240
นางเทศ วงศ์ก่อ
3560400155486159ม.3เกษตร
133หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
49
1341
นางแสงเดือน จันทะนะ
3560400136627138ป.ตรี
รับจ้าง
70หมู่ 11 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
50
1442
นางมาลี บัวแดง
3560400136066149ป.6เกษตร
112หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
51
1543
นางจินตนา บัวแดง
3560400126257141ม.6เกษตร
60 หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
52
1644นางอำพร มาไกล5560600047390139ป.6เกษตร
24หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
53
1745
นางสุวรรณา สวนหม้อ
3560400154668140ม.3เกษตร
36หมู่ 7 ต.สระ อ.เชียงม่วน
/
54
4. การเพาะเห็ดนางฟ้า - นางรม
55
จำนวน 60 ชั่วโมง146
นางรัชนีพร บ้านสระ
3560300142082157
3 ม.ค.02
ป.6
เกษตรกรรม
122 หมู่ 12 ต.สระ
/
56
ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.-21 ก.พ.59
247
นายอินทร์ คร่องรับ
35602004842311591/5/2003ป.4
เกษตรกรรม
13 หมู่ 12 ต.สระ
/
57
ณ หอประชุมบ้านสระกลาง หมู่ 12
348
นางณิชนันทน์ อุ่นเมือง
352010028024214319/5/2511ป.ตรี
เกษตรกรรม
80 ม. 12 ต.สระ/
58
ต.สระ วิทยากรนายประสพ อุ่นเมือง
449
นส.อันธิกา สืบแสน
356040014229514126/12/2518ม.6
เกษตรกรรม
71 หมู่ 12 ต.สระ
/
59
ผู้รับผิดชอบ นายไชยพจน์ สมภาร
550
นางกิมหา บ้านสระ
35604001437041391/4/2505ม.6
เกษตรกรรม
109 หมู่ 12 ต.สระ
/
60
ค่าวัสดุ651
นายจี่ บ้านสระ
35604001438101621/4/2493ม.6
เกษตรกรรม
107หมู่12 ต.สระ
/
61
ค่าวิทยากร752นางพูน กาหลง356040014197316227/7/2497ป.4
เกษตรกรรม
67 หมู่ 12 ต.สระ
/
62
853
นส.สุกมล สืบแสน
35604001425541392/8/2519ม.6
เกษตรกรรม
36 หมู่ 12 ต.สระ
/
63
954
นางสมพร ไชยชมภู
356040014251114819/6/2511ม.3
เกษตรกรรม
96 หมู่ 12 ต.สระ
/
64
1055
นางศรีเรียน บ้านสระ
35604001426861459/6/2513ม.3
เกษตรกรรม
100 หมู่ 12 ต.สระ
/
65
1156
นางสาลินี กาวิชัย
341120076447214711/3/2521ม.6
เกษตรกรรม
54 หมู่ 12 ต.สระ
/
66
1257
นางแสงเพียร วงศ์ไข่
356040014178714327/12/2513ม.6
เกษตรกรรม
36 หมู่ 12 ต.สระ
/
67
1358
นางวารีรัตน์ บ้านสระ
35604001414421568/6/2503ปวส.
เกษตรกรรม
49 หมู่ 12 ต.สระ
/
68
1459
นางเฮือง สืบแสน
35604001401101521/1/2506ป.4
เกษตรกรรม
18 หมู่ 12 ต.สระ
/
69
1560
นางกัญญามาศ กาหลง
35604001434701447/8/2514ม.4
เกษตรกรรม
82 หมู่ 12 ต.สระ
/
70
1661
นางทัน บ้านสระ
356040014020914816/2/2511ป.6
เกษตรกรรม
26 หมู่ 12 ต.สระ
/
71
1762
นางอำพร สืบแสน
356040011384816715/1/2492ป.4
เกษตรกรรม
83 หมู่ 12 ต.สระ
/
72
1863
นางเพียงฤทัย ไชยชมภู
356040011404613615/1/2523ป.ตรี
เกษตรกรรม
101 หมู่ 12 ต.สระ
/
73
5. ช่างปูน (ก่ออิฐ - ฉาบปูน)
74
จำนวน 50 ชั่วโมง164
นายทวี พวงลำ
354040066298115230/11/2507ป.4
เกษตรกรรม
66 ม. 6 ต.เชียงม่วน
/
75
ระหว่างวันที่ 11 ก.พ.-20 ก.พ.59
265
นายหลอ พิงเมือง
355030009941014414/6/2515ป.6
เกษตรกรรม
501 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
76
ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ 10
366
นายชัย ณ น่าน
35604001777061441/1/2515ป.6
เกษตรกรรม
79 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
77
ต.เชียงม่วน วิทยากรนายศิลป์ กองแก้ว
467
นางมีนา ณ น่าน
356040016019614210/3/2517ม.3
เกษตรกร
79 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
78
ผู้รับผิดชอบ นางนงนภัส สมภาร
568
นางจอย ใจจริง
356040003069114129/1/2518ม.6
เกษตรกรรม
501 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
79
ค่าวัสดุ669
น.ส.ปุณยนุช บัวแดง
356040006794313910/10/2520ม.3
เกษตรกรรม
151 ม.1 ต.บ้านมาง
/
80
ค่าวิทยากร770
นางรัตติกาล จันแดง
857158415581812712/5/2532ป.6
เกษตรกรรม
114 ม.3 ต.เชียงม่วน
/
81
871
น.ส.จิฑาภรณ์ น้ำสา
356040005269911918/10/2540ป.6
เกษตรกรรม
109 ม.6 ต.เชียงม่วน
/
82
972นายทาน พอใจ356040004120116114/7/2498ม.3
เกษตรกรรม
15 ม. 6 ต.เชียงม่วน
/
83
1073
นายศักดิ์ ชมภูชนะภัย
35604000278011525/11/2507ป.6
เกษตรกรรม
162 ม. 9 ต.เชียงม่วน
/
84
1174
นายภัคพล ชุมภูชนะภัย
15604000559811171/7/2542ม.3
เกษตรกรรม
135 ม.5 ต.เชียงม่วน
/
85
1275
นายนพรัตน์ คำลือ
356040000982014721/4/2511ม.3
เกษตรกรรม
51 ม.1 ต.เชียงม่วน
/
86
1376
นายวิโรจน์ เกตุขุนทด
362050061745613623/8/2526ม.3
เกษตรกรรม
238 ม.6 ต.เชียงม่วน
/
87
1477
นายอำพล เมืองก้อน
15604000396251292/9/2532ม.3
เกษตรกรรม
216 ม.5 ต.เชียงม่วน
/
88
1578
นายบุญปั๋น เมืองก้อน
356040004345915724/11/2502ป.4
เกษตรกรรม
85 ม.6 ต.เชียงม่วน
/
89
6. ช่างแต่งหน้า
90
หลักสูตร 50 ชั่วโมง
179
นางสาวอภิญญา สุดใจ
1560400017145/21ม.3
เกษตรกรรม
116 หมู่ ๒ ต.สระ
/
91
ระหว่างวันที่ 18 - 27 ก.พ.59
280
นางกวินทิพย์ บรรจง
1560400056007/29ม.3
เกษตรกรรม
91 หมู่ ๒ ต.สระ
/
92
ณ 46 ม.1 ต.บ้านมาง 381
นายพิสุทธิ์ คำลือ
1560400046551/23ม.6
เกษตรกรรม
387 หมู่ 1 ต.เชียงม่วน
/
93
ช่ื่อวิทยากร นายเอกชัย อุ่นรินทร์
482
นายวิชิต บัวอิน
1560600065891/25ม.3
เกษตรกรรม
48 หมู่ ๙ ต.ออย อ.ปง
/
94
ค่าตอบแทนวิทยากร บาท
583
นายศรารักษ์ ธานะ
1560100264313/23ม.6
เกษตรกรรม
48 หมู่ 3 ต.ปง อ.ปง
/57
95
ค่่าวัสดุดำเนินการ บาท
684
นางชลิกา มอดมูล
1560400044891/24ม.6
เกษตรกรรม
89 หมู่ 8 ต.บ้านมาง
/
96
785
นายสงกรานต์ ซื่อสัตย์
1560600078977/23ม.3
เกษตรกรรม
83 หมู่ 6 ต.ขุนควร อ.ปง
/
97
886
นางพรรณี กองมา
3540200664361/44ม.3
เกษตรกรรม
148 หมู่ 6 ต.เชียงม่วน
/
98
987
นายจุฑากร สมัคร
1560600078977/18ม.3
เกษตรกรรม
27 หมู่ 4 ต.เชียงม่วน
/
99
1088
นายสมบูรณ์ พรมวงษ์
1560600078977/28ม.3
เกษตรกรรม
88 หมู่ 3 ต.ออย อ.ปง
/
100
1189
นายสุจิน ชุมภูชนะภัย
3560400045524/40ม.6
เกษตรกรรม
3 หมู่ ๗ ต.เชียงม่วน
/
Loading...