ABCDEF
1
*** โปรดอ่านรายละเอียด ด้านล่างสุด ***
2
สนใจสอบถาม โทร. 02 322 0057-9 / Line: @vpcgroup
3
www.facebook.com/vpcgroup
น้ำหนัก
4
No.CodeDescription(คำนวน)
5
ราคานั่งร้านครบชุด ขาตั้งหนา 1.5 มม. กากบาทหนา 1.2 มม.
6
1VF 181217Zนั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีดำ (1.5 มม.)33.1300
7
2VF 1217Zขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีดำ (1.5 มม.)9.2100
8
3CB 1812MBกากบาท 1829 มม.*1219 มม.2198 มม. สีดำ (1.2 มม.)2.6900
9
4HF 1810Zฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม. สีดำ (1.5 มม.)7.9600
10
5
11
6VF 181217MBนั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน37.0500
12
7VF 1217MBขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน10.5000
13
8CB 1812MBกากบาท 1829 มม.*1219 มม.2198 มม. สีน้ำเงิน2.6400
14
9HF 1810MBฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม. สีน้ำเงิน9.4000
15
10
16
11VF 181217นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า41.1600
17
12VF 1217ขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีฟ้า11.7800
18
13CB 1812กากบาท 1829 มม.*1219 มม.2198 มม. สีฟ้า3.0700
19
14HF 1810ฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม. สีฟ้า10.1500
20
15
21
16VF 181217นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า40.2900
22
17VF 1217ขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีฟ้า11.7800
23
18CB 1812Sกากบาท 1829 มม.*1219 มม.2198 มม. สีฟ้า 1.2มม.2.6400
24
19HF 1810ฝาครอบ 1829 มม.*1050 มม. สีฟ้า10.1500
25
20
26
21
ราคานั่งร้านครบชุด ขาตั้งหนา 1.8 มม. กากบาทหนา 1.2 มม.
27
22VF 181217MBนั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน37.0500
28
23VF 181219MBนั่งร้าน 1930 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน40.7300
29
24VF 181215MBนั่งร้าน 1524 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน35.6500
30
25VF 181212TMBนั่งร้าน 1219 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน33.8100
31
26VF 181209TMBนั่งร้าน 914 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน31.4000
32
27VF 181206MBนั่งร้าน 600 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน26.6000
33
28VF 181204MBนั่งร้าน 490 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน25.9200
34
29
35
30VF 181217TMBนั่งร้าน 1700Tมม.*1219 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน41.6500
36
31VF 180917MBนั่งร้าน 1700 มม.*914 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน35.7900
37
32VF 180917TMBนั่งร้าน 1700T มม.*914 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน38.8200
38
33VF 180717MBนั่งร้าน 1700 มม.*762 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน33.7000
39
34VF 180717TMBนั่งร้าน 1700Tมม.*762 มม.*1829 มม. สีน้ำเงิน36.5600
40
35VF 180709CMBนั่งร้าน 1700C มม.* 762 มม.*1829 มม. สีฟ้า26.3000
41
36
ราคานั่งร้านครบชุด ขาตั้งหนา 2.0 มม. กากบาทหนา 1.5 มม.
42
37VF 181217นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า41.1600
43
38VF 181219นั่งร้าน 1930 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า46.8600
44
39VF 181215นั่งร้าน 1524 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า41.0700
45
40VF 181212Tนั่งร้าน 1219 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า36.9400
46
41VF 181209Tนั่งร้าน 914 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า34.1000
47
42VF 181206นั่งร้าน 600 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า28.9500
48
43VF 181204นั่งร้าน 490 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า28.2000
49
44
50
45VF 181217Tนั่งร้าน 1700Tมม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า45.4700
51
46VF 180917นั่งร้าน 1700 มม.*914 มม.*1829 มม. สีฟ้า39.6900
52
47VF 180917Tนั่งร้าน 1700T มม.*914 มม.*1829 มม. สีฟ้า40.8800
53
48VF 180717นั่งร้าน 1700 มม.*762 มม.*1829 มม. สีฟ้า38.7300
54
49VF 180717Tนั่งร้าน 1700Tมม.*762 มม.*1829 มม. สีฟ้า38.4500
55
50
ราคานั่งร้านครบชุด ขาตั้งหนา 2.0 มม. กากบาทหนา 1.2 มม. ** แบบผสม**
56
51VF 181217นั่งร้าน 1700 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า40.2900
57
52VF 181219นั่งร้าน 1930 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า46.0000
58
53VF 181215นั่งร้าน 1524 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า40.2000
59
54VF 181212Tนั่งร้าน 1219 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า36.1300
60
55VF 181209Tนั่งร้าน 914 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า33.3500
61
56VF 181206นั่งร้าน 600 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า28.2500
62
57VF 181204นั่งร้าน 490 มม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า27.5000
63
58
64
59VF 181217Tนั่งร้าน 1700Tมม.*1219 มม.*1829 มม. สีฟ้า44.6000
65
60VF 180917นั่งร้าน 1700 มม.* 914 มม.*1829 มม. สีฟ้า38.8300
66
61VF 180917Tนั่งร้าน 1700T มม.* 914 มม.*1829 มม. สีฟ้า40.0900
67
62VF 180717นั่งร้าน 1700 มม.* 762 มม.*1829 มม. สีฟ้า37.8600
68
63VF 180717Tนั่งร้าน 1700T มม.* 762 มม.*1829 มม. สีฟ้า37.5800
69
64
ขาตั้ง หนา 1.8 มม.
70
65VF 1217MBขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน10.5000
71
66VF 1219MBขาตั้ง 1930 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน12.3400
72
67VF 1215MBขาตั้ง 1524 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน9.8000
73
68VF 1212MBขาตั้ง 1219 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน8.0100
74
69VF 1209MBขาตั้ง 914 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน7.7100
75
70VF 1206MBขาตั้ง 600 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน5.7900
76
71VF 1204MBขาตั้ง 490 มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน5.4500
77
72
78
73VF 1217TMBขาตั้ง 1700T มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน12.8000
79
74VF 0917MBขาตั้ง 1700 มม.*914 มม. สีน้ำเงิน9.9800
80
75VF 0917TMBขาตั้ง 1700T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน11.6500
81
76VF 0717MBขาตั้ง 1700 มม.*762 มม. สีน้ำเงิน9.5000
82
77VF 0717TMBขาตั้ง 1700T มม.*762 มม. สีน้ำเงิน10.2600
83
78VF 0709CMBขาตั้ง 914C มม.*762 มม. สีน้ำเงิน6.1200
84
79
ขาตั้งรุ่นพิเศษ หนา 1.8 มม. สั่งผลิต
85
80VF 1217CMBขาตั้ง 1700C มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน11.3900
86
82VF 0915TMBขาตั้ง 1524T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน10.3900
87
83VF 0912TMBขาตั้ง 1219T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน9.0200
88
84VF 0909TMBขาตั้ง 914T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน7.3600
89
85VF 0906TMBขาตั้ง 600T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน5.4500
90
86VF 0903TMBขาตั้ง 300T มม.*914 มม. สีน้ำเงิน3.7500
91
81VF 0717CMBขาตั้ง 1700C มม.*762 มม. สีน้ำเงิน10.4200
92
87VF 1215TMBขาตั้ง 1524T มม.*1219 มม. สีน้ำเงิน10.1500
93
88
ขาตั้งหนา 2.0 มม.
94
89VF 1217ขาตั้ง 1700 มม.*1219 มม. สีฟ้า11.7800
95
90VF 1219ขาตั้ง 1930 มม.*1219 มม. สีฟ้า14.6000
96
91VF 1215ขาตั้ง 1524 มม.*1219 มม. สีฟ้า11.7000
97
92VF 1212ขาตั้ง 1219 มม.*1219 มม. สีฟ้า9.8400
98
93VF 1209ขาตั้ง 914 มม.*1219 มม. สีฟ้า8.6000
99
94VF 1206ขาตั้ง 600 มม.*1219 มม. สีฟ้า6.2300
100
95VF 1204ขาตั้ง 490 มม.*1219 มม. สีฟ้า5.8600