CDEFGHIJKLMNOPQR
1
FylkeNavnTil hvilken sak gjelder endringen?Nr.Type endringSidetallLinjenummerForslagBegrunnelseInnstillingVedtak
2
Rogaland Ine Bertelsen Handlingsplan 20181Tilføye39Styret lager konkret tiltaksplan på utvalgte politikkområdet i handlingsplanen
Aktiv voteringAvvist
3
StyretAnnamaria GutierrezHandlingsplan 20192TilføyeNytt kulepunkt 2d)"Fylkeslagene gjennomfører «VIPPS #506226 - så er du NVK-medlem» i løpet av februar 2018 under fylkesårsmøtene i landet"Aktiv voteringVedtatt
4
Rogaland Ine Bertelsen Politisk program1Endreordet liberal erstattes med sosialliberal
Aktiv voteringTrukket
5
StyretStyretPolitisk program2RedaksjoneltI hele dokumentetEndre "kvinner og menn" til "alle kjønn" i hele dokumentetDet er flere kjønn enn toAktiv voteringVedtatt
6
StyretStyretPolitisk program3RedaksjoneltHelse- og omsorgstjenesterEndre transseksuelle til transkjønnedeDet blir mindre og mindre vanlig å bruke ordet transseksuell fordi det å være trans ikke har noe med seksualitet å gjøre.Aktiv voteringVedtatt
7
StyretStyretPolitisk program4EndreArbeidsliv og entreprenørskapSetningen om foreldrepermisjon endres til "at foreldrepermisjonen bør deles i tre, hvor begge
foreldrene får 15 uker hver, mens 16 uker fordeles fritt
med likedeling som utgangspunkt"
Styret ønsker å fremme denne kompromissvarianten som tar høyde for bekymringene på begge sider av denne debatten. Dette er det "tredje vei"-forslaget som Gøril fikk gjennomslag på Venstres landsmøte. Det er en tredeling, hvor den "byråkratiske startstreken" er flyttet i NAV-skjemaet, men der den felles delen fortsatt fordeles fullstendig fritt. Ny forskning om foreldrepermisjonen fra UiB viser at slik "nudging" eller dulting faktisk fungerer. Aktiv voteringVedtatt
8
TromsAud JektvikPolitisk program5EndreArbeidsliv og entreprenørskapSetningen om foreldrepermisjon endres til endres til "Foreldrepermisjonen med unntak av mødrekvoten på 10 uker skal deles likt mellom foreldrene."Barn har rett til å bli kjent med begge sine foreldre, dette vil også føre til økt likestilling i arbeidslivet.Aktiv voteringAvvist
9
StyretStyretPolitisk program6TilføyeVold i nære relasjonerLegge til et punkt: "Omvendt voldsalarm skal brukes mer på voldsutøvere."Omvendt voldsalarm medfører at voldsutøver får en alarm som løses ut dersom hen beveger seg i et område hvor hen ikke får være, f.eks. i nærheten av den utsatte. Dette gjør at den utsatte ikke trenger å være ansvarlig for å utløse en alarm når hen ser utøver.Aktiv voteringVedtatt
10
TromsAud JektvikPolitisk program7TilføyeLikestilling for mennLegge til et punkt. NVK vil "At det skal bli 18 års aldersgrense for omskjæring."Kroppslig autonomi er viktig. Ingen barn burde opereres unødig og i hvert fall uten samtykke.Aktiv voteringAvvist
11
StyretStyretPolitisk program8TilføyeSkole og utdanningNVK vil "Ha en bedre seksualundervisning som starter tidlig og har fokus på positivt mangfold i kjønn, legning og tenningsmønster, utvikling av en god seksuell helse, grensesetting og forebygging av seksuelle overgrep."Aktiv voteringVedtatt
12
FinnmarkTrine noodt Politisk program9Tilføye205NOUen «Hjertespråket» viser at det trengs betydelig mer samisk personell med samisk språkkompetanse. Før en får løst dette, er det behov for mer bruk av samisk tolk og oversetting innenfor bla helse-og sykehustjenester. Samene er Norges urfolk, og Norge har et særlig ansvar for ivareta samenes språk og kultur. Samiske kvinner opplever i stor grad å ikke få kommunisert på sitt morsmål i møte med bla helse og sykehustjenester, i situasjoner der det å få uttrykke seg på sitt eget morsmål er avgjørende viktig for å kunne kommunisere riktig. Aktiv voteringVedtatt
13
Rogaland Ine Bertelsen Politisk program10Slette17Konkurranseutsetting av offentlige monopoler er en nøkkel både til kvinners sterkere stilling på arbeidsmarkedet, og til økt entreprenørskap for kvinner.Aktiv voteringTrukket
14
Oslo og Hordaland Maria Klose, Kari Østervold ToftPolitisk program11Endre17Konkurranseutsetting av offentlige monopoler er en nøkkel både til å styrke kvinners stilling på arbeidsmarkedet, og til økt entreprenørskap for kvinner.Aktiv voteringVedtatt
16
Rogaland Ine Bertelsen Politisk program12TilføyeKultur

Ved å delta i kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet, og støtten til kulturlivet er en viktig investering i demokratiet.

Spesielt fokus på bibliotek og skolebibliotek

Bibliotekene har en unik rolle som møteplass og arena for offentlig samtale, debatt, dannelse og integrering. Mange steder er de en viktig arena for kulturopplevelser, kreative verksteder og læringssentre. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og bemannet med kvalifisert personale. Tilgang til litteratur er viktig for alle barn, både i opplæringsøyemed og i dannelse. Derfor vil Venstrekvinnelaget prioritere skolebibliotekene. Vi vil initiere en egen lov om skolebibliotek.

Aktiv voteringVedtatt
17
Styret Naomi Ichihara RøkkumPolitisk program13TilføyeVisjon og hva vi gjørTilføye "sosialliberal" slik at det lyder: "Norges Venstrekvinnelag arbeider for en sosialliberal verden der kvinner..." Aktiv voteringVedtatt
18
Styret Naomi Ichihara RøkkumPolitisk program14TilføyeArbeidsliv og entreprenørskap Tilføye sosialliberal: "Mye av det sosialliberale likestillingsarbeidet må gjøres innenfor feltet arbeidslivspolitikk."Aktiv voteringVedtatt
19
Oslo og AkershusBritt Inglingstad og Ingvild Tautra Vevatne Politisk program15TilføyeNytt kapittel om kulturEtter "Spesielt fokus på bibliotek og skolebibliotek" tilføye: “med utvidet åpningstid med bruk av “mer-åpent” uten betjening og/eller søndagsåpent.” Aktiv voteringVedtatt
20
OsloGudrun Jære HoelUttalelse 1: Fastlegeordningen1Redaksjonelt111Vi må finne fram til nye, gode ordninger som kan stimulere flere medisinere til å velge og bli fastlege og derved sikre en god primærhelsetjeneste i kommuneneOg og å feil i opprinnelig tekstInnstilt vedtattVedtatt
21
Red.komRed.komUttalelse 1: Fastlegeordningen2Endre11Kulepunkt 2Vurdere kommunale støtteordninger som for eksempel gode, komplementerende helsesøstertilbud eller kommunale vikarordninger for fastleger.Tydeliggjøring av intensjonInnstilt vedtattVedtatt
22
Red.komRed.komUttalelse 1: Fastlegeordningen3Redaksjonelt11Kulepunkt 2 og 3Bytte plass på kulepunkteneInnstilt vedtattvedtatt
23
OsloMaria KloseUttalelse 1: Fastlegeordningen4Endrekulepunkt 3"Gjennomgå arbeidsoppgavene til fastlegene, med mål om å overføre andre oppgaver til andre yrkesgrupper." endres til "Gjennomgå arbeidsoppgavene til fastlegene, med fokus på å redusere arbeidsoppgavene."Det burde ikke være et mål i seg selv å frata legene arbeidsoppgavene sine. Dette kan oppfattes svært negativtInnstilt avvistAvvist
24
Red.komRed.komUttalelse 1: Fastlegeordningen5Redaksjonelt11Kulepunkt 3Gjennomgå arbeidsoppgavene til fastlegene, med mål om å overføre noen oppgaver til andre yrkesgrupper.Innstilt vedtattvedtatt
25
Red.komRed.komUttalelse 1: Fastlegeordningen6Endre11Kulepunkt 5Innføre like gode sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende som andre lønnstakere. Vurdere innføring av fastlegeavtaler som gjør det lettere for fastleger å ta svangerskapspermisjon og å være hjemme med syke barnIvaretar hensyn løftet i debatten om viktigheten av rettigheter for andre selvstendige næringsdrivendeInnstilt vedtattvedtatt
26
OsloGøril Bjerkhol HavroUttalelse 1: Fastlegeordningen7Tilføye11siste linje i uttalelsenInnføre støtteordninger for økt bruk av velferdsteknologi, som kan lette fastlegenes arbeidsoppgaver.Ny teknologi kan gi fastlegene mer tid til hovedoppgavene sineInnstilt vedtattvedtatt
27
StyretNaomi Ichihara RøkkumUttalelse 3: Sosial kontroll1RedaksjoneltGjennomgående Gjennomgående endre fra "sosial kontroll" til "negativ sosial kontroll"Innstilt avvistTrukket
28
BuskerudHeidi HübnerUttalelse 3: Sosial kontroll2EndreOverskriftStyrke arbeidet mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontrollDefinisjonen av negativ sosial kontroll omfatter ikke alvorlige overgrep som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Innstilt avvistAvvist
29
Red.komUttalelse 3: Sosial kontroll3Redaksjonelt131. kulepunkt"Negativ" foran "sosial kontroll"Innstilt vedtattVedtatt
30
BuskerudHeidi HübnerUttalelse 3: Sosial kontroll4Tilføye133. kulepunktHeve kompetansen hos lærere i barneskole, ungdomsskole og videregående skoleDenne yrkesgruppen jobber tett på barn og unge. Det er et behov for mer kompetanse i denne yrkesgruppen. Innstilt avvistavvist
31
Red.komUttalelse 3: Sosial kontroll5Tilføye133. kulepunktLegge til "lærere" i setningen "heve kompetansen hos lærere, barnevern, likestillingssentre og andre som jobber for å styrke unge kvinners rettigheter"Innstilt vedtattvedtatt
32
Rogaland Ine Bertelsen Uttalelse 3: Sosial kontroll6Slette12Kulepunkt 7 og 8slette to siste kulepunkt
- at kriminelle handlinger som frihetsberøvelse, vold og drap med "ære" som motiv skal virke skjerpende
- sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene.
Innstilt avvistAvvist
33
Red.komUttalelse 3: Sosial kontroll7Redaksjonelt13Kulepunkt 7"skjerpende" -> "straffeskjerpende"Tydeliggjøring av poengetInnstilt vedtattvedtatt
34
OsloMaria KloseUttalelse 3: Sosial kontroll8Endre13Kulepunkt 8sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene. endres til; sikre at skilsmisse etter norsk lov følges av alle tros- og livssynssamfunnene.Skjerpende ordlydInnstilt vedtattvedtatt
35
Rogaland Ine Bertelsen Uttalelse 3: Sosial kontroll9Endre12Kulepunkt 8Norsk lover gjelder for alle uansett tros- og livssynssamfunnene når det gjelder opphør av ekteskap Innstilt avvistAvvist
36
Styret Naomi Ichihara RøkkumVedtekter1Tilføye1Ny paragraf 1 (forsyve resterende paragrafer). Navn. §1 Organisasjonens navn er Norges venstrekvinnelag på bokmål og Noregs Venstrekvinnelag på nynorsk, og forkortes til NVK. Organisasjonen omtales også som Venstrekvinnelaget. På samisk er navnet "Norgga Gurutnissonsearvi" eller "Norgga Gurutnissonjoavku" og på engelsk er navnet "Norwegian Federation of Liberal Women".Sette av en egen paragraf til navnet og legge til det samiske og engelske navnet til organisasjonen. Aktiv votering 2/3vedtatt
37
StyretStyretVedtekter2Tilføye§8Legge til en linje: "Med unntak av vedtektsendringer, kan forslag til vedtak som kommer senere enn disse fristene behandles av landsmøtet dersom landsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall."Vi bør kunne behandle forslag som kommer inn etter fristen på 4 uker før. Dette har vært praksis. Aktiv votering 2/3vedtatt
38
StyretStyretVedtekter3Endre§9Stryke eksisterne tekst i §9 Økonomi, og erstatte med: "Styret har ansvar for å forvalte økonomien på en forsvarlig måte etter landsmøtevedtatt budsjett. Styret har også ansvar for å følge økonomireglementet."Første linje hører ikke hjemme i vedtektene. Andre linje praktiseres ikke. Erstattes med relevant vedtektstekst om ansvarlig økonomisk styring. Aktiv votering 2/3vedtatt
39
BertelsenIneVedtekterEndre34Medlemskap
§2
Enhver person som støtter NVKs formål har rett til å bli medlem i NVK, såfremt man ikke er tilsluttet et annet politisk partis kvinneorganisasjon.

Innkommet etter fristen. Kan ikke behandles. Avvist
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101