ม.6/5
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ผู้ประเมิน 1. นางสุนทรี กีฬา 2. นางสาววัชราภรณ์ พุ่มทอง
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเรืองยศ อรัญรักษ์
2121222222221.83พอใช้
8
2
นายธนาคม แนวจำปา
2121222222221.83พอใช้
9
3
นายวราวุฒิ เม้าหวาด
2121222222221.83พอใช้
10
4นายเจษฎา นะที2121222222221.83พอใช้
11
5
นายนันทพงศ์ วงศ์สุนา
2121222222221.83พอใช้
12
6
นายนันทพงศ์ อรจุล
2121222222221.83พอใช้
13
7
นายวัฒนา ประเสริฐ
2121222222221.83พอใช้
14
8
นายอนวัฒน์ มารัตน์
2121222222221.83พอใช้
15
9
นายนรวิชญ์ ช้างเขียว
2121222222221.83พอใช้
16
10
นายอนุพงษ์ ทัพกฤษณ์
2121222222221.83พอใช้
17
11
นายอภิสิทธิ์ โสมเกษตรินทร์
2121222222221.83พอใช้
18
12
นายธรรมรัตน์ ดาพันธ์
1111111111111.00
ควรปรับปรุง
19
13
นายชาคริต หลำประเสริฐ
2121222222221.83พอใช้
20
14
นายปัญญา พรมด้าว
2121222222221.83พอใช้
21
15
นายปิติพัตน์ ธาระพันธ์
2121222222221.83พอใช้
22
16
นางสาวบรรพตรี พวงสุวรรณ
2121222222221.83พอใช้
23
17
นางสาวกรกมล พลโยธา
2121222222221.83พอใช้
24
18
นางสาวอติกานต์ กุลประเสริฐ
2121222222221.83พอใช้
25
19
นางสาวกรรณิการ์ กองกาญจน์
2121222222221.83พอใช้
26
20
นางสาวปนัดดา สุหงษา
2121222222221.83พอใช้
27
21
นางสาวสุกัญญา แสงทอง
2121222222221.83พอใช้
28
22
นางสาวอมลวรรณ กลมเกลียว
2121222222221.83พอใช้
29
23
นางสาวอุไรวรรณ บุพศิริ
2121222222221.83พอใช้
30
24
นางสาวจินตนา สมาฤกษ์
2121222222221.83พอใช้
31
25
นางสาวมณีรัตน์ ใจดี
2111222222221.75พอใช้
32
26
นางสาวธัญลักษณ์ มาทฤทธิ์
2121222222221.83พอใช้
33
27
นางสาวปนัดดา ภูศิริ
2121222222221.83พอใช้
34
28
นางสาวลิดาวัลย์ ประทุมแพง
2121222222221.83พอใช้
35
29
นางสาวกรรณิการ์ บุญทำนุก
2121222222221.83พอใช้
36
30
นางสาวณัฐวดี อุปถัมภ์
2222222222222.00พอใช้
37
31
นางสาวพลอย สีมุกดา
2121222222221.83พอใช้
38
32
นางสาวสุดารัตน์ จารุจิตร
1111122222221.58พอใช้
39
33
นางสาวสุพัตรา เทพารักษ์
2121222222221.83พอใช้
40
34
นางสาวอรวรรณ กิจสวัสดิ์ไพศาล
2121222222221.83พอใช้
41
3561.331.803921569
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1