แบบสำรวจการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHI
1
ประทับเวลาโรงเรียนผู้รายงาน(ครู)
เบอร์โทรผู้รายงาน(ครู)
ผู้รับรอง(ผู้บริหารสถานศึกษา)
เบอร์โทร(ผู้บริหารสถานศึกษา)
จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV
กี่ห้องเรียน
ระบุสาเหตุที่ไม่ได้ใช้ DLTV
2
5/2/2019, 10:42:4242010001 บ้านท่าเปิบนางนิตยา อาจแก้ว0956726448
นางวาสนา อาษาศรี
0817694972
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
1
3
5/2/2019, 11:39:1542010003 บ้านไผ่โทนนายถาวร ไชยโสดา0986605562นายถาวร ไชยโสดา0986605562
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
4
5/2/2019, 11:32:41
42010004 บ้านห้วยเหล็ก
นางนิศรา ไชยเพีย0872247171
นายประสิทธิ์ ศรียากุล
0885630054
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
5
5/2/2019, 10:44:5742010005 บ้านตูบโกบนางนฤมล บำรุงเชื้อ0850122708
นางนิเวศ จันทร์สว่าง
0896208308
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
6
7/2/2019, 9:37:0142010006 บ้านลาดค้อ
นายสุธน สุพรมอินทร์
0819641912
นายสุธน สุพรมอินทร์
0819641912ไม่ได้ใช้ DLTV
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น ไม่มีสื่อทีวีในโรงเรียน
7
5/2/2019, 11:30:2942010007 บ้านกำพี้นายสาเมธ มังคละไชยา0810596727
นายสาเมธ มังคละไชยา
0810596727
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
4
8
5/2/2019, 19:44:1742010009 บ้านห้วยหวายนายปวริศา ไชยโสดา0650933148
นายภูพงศ์ พรมภักดิ์
0813914039
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
4
9
5/2/2019, 11:11:06
42010011 บ้านห้วยกระทิง
นางศิริรัตน์ ดาวงษา
0872294651
นายสุเทศ นาคะรังษี
0879515566
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
9
10
5/2/2019, 13:24:1242010012 บ้านสวนกล้วย
นางสาวบุศยา แสงโสดา
0972301412
นายสุดท้าย ไชยวัย
0807541029ไม่ได้ใช้ DLTV
11
5/2/2019, 17:54:2642010019 บ้านท่าข้าม
น.ส.พัชราพร. มุงคุณแสน
0981027509
นางศรัญญาภรณ์ ศรีเหลา
0615942229
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
12
6/2/2019, 20:32:0542010020 บ้านหัวฝายนายไพบูลย์ กงภูธร0819542309
นายไพบูลย์ กงภูธร
0819542309
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
9
13
5/2/2019, 11:28:5342010024 บ้านวังยาวนายสุรชัย ธรรมผาลา0613569553
นายวรรัตน์ บุตรธรรม
0895562495
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
14
6/2/2019, 10:01:1842010027 บ้านห้วยม่วง
นางสาวลภัสร์ลดา พรมสอน
0910526981
นายกริชพรหม ประสาน
0810473068
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
15
5/2/2019, 10:51:57
42010028 บ้านหนองนาทราย
นางสาวพฤษภา รักงาม0800061975นายสมัย สมสงสน0899412189
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
16
5/2/2019, 14:45:02
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน
ครู นางสาวพนาลี ษรจันทร์ศรี
0818734804
นายเกรียงศักดิ์ โสมนาวัตร์
0832825095
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
11
17
5/2/2019, 10:53:5742010035 บ้านห้วยโตกมัสลิน เพราะทะ0981464414
นายวิฑูรย์ สุระอุดร
0947945450
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
18
7/2/2019, 14:28:0542010036 บ้านกกชุมแสงนายคำตัน รามศิริ0856083489
นายคำตัน รามศิริ
0856083489ไม่ได้ใช้ DLTV
เรียนรวมที่โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
19
5/2/2019, 12:00:08
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม
นางสมพร รามศิริ0892753998นางนิตยา ยืนสุข0934269877
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
20
5/2/2019, 13:13:4142010038 บ้านโพนนายอำนวย หงษา0893768108นายอโศก ใจทิพย์0862397090
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
21
6/2/2019, 17:45:5342010038 บ้านโพน
นางสาวนุชจรีย์ ไชยคีนี
0964012780นายอโศก ใจทิพย์0862397090
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
22
5/2/2019, 11:16:40
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ
นายวรดิษฐ์ ดาวงษา0807597726
นายถนอม กุลจณีย์
0899443016
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
10
23
5/2/2019, 10:36:4742010040 บ้านท่ามะนาวนางมลธิชา พงค์คำ0833448404
นายโยธิน จันทร์สว่าง
0893764099
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
24
6/2/2019, 10:04:13
42010041 บ้านแหล่งควาย
นางสาวนพวรรณ อนุโยธา
0878571695
นายสุบรรณ ธรรมกุล
0898438726
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
25
5/2/2019, 19:47:4042010042 บ้านไร่ทามนายบันเทิง สมหมาย0908491456
นายสุเกียรติ สุจิมงคล
0862362736
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
26
5/2/2019, 10:58:3642010049 บ้านวังแคนธุรการโรงเรียน0806304191
นางประดิษฐ์ เวียงสมุทร
0847433085
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
27
5/2/2019, 15:01:16
42010050 บ้านหนองดอกบัว
นายสังหาร ระนาจ0857383649
นางญาณิศา อยู่งาน
0872157757
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
28
5/2/2019, 11:08:28
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
นายทรงยุทธ​ กาญจนโกมล
0898617606
นายทรงยุทธ​ กาญจนโกมล
0898617606
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
29
6/2/2019, 9:11:12
42010053 บ้านห้วยลวงไซ
ณัฐพัชร์ ไชยศรีฮาดคุณ
0986626399ประสงค์ สมอออน0818731240
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
30
7/2/2019, 10:17:51
42010055 บ้านห้วยสีเสียด
นางรัตติยา ทองคำ0985857311
นายสุริยา หงษ์เวียง
0935368438
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
31
7/2/2019, 10:40:2742010056 บ้านส้านนางสุธาสินี คำโอ0918670841
นางสุธาสินี คำโอ
0918670841
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
32
5/2/2019, 10:58:38
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
0817689478
นายสุรชัย แสนประสิทธิ์
0817689478
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
33
5/2/2019, 10:46:0442010061 บ้านปากหมากนางรัชฎาพร คำอ่าง0817178867
นายเหลาทอง ศรีวิเศษ
0918676592
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
34
5/2/2019, 10:47:45
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
นางสกุลทิพย์ เพชรดี0918685206
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
0895700815
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
35
7/2/2019, 15:02:31
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
นางสดสี ชาคำรุณ (ครู )
0895776242
นางจันศรี สุวรรณไกรษร
0895700815
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
36
5/2/2019, 10:54:55
42010065 บ้านโพนป่าแดง
นางสุปราณี ป้องศิริ0849535219
นางโสภาพร เสนีย์โสตร
0981052596
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
37
6/2/2019, 10:10:2342010066 บ้านเสี้ยว
นางลลิตา เฉลิมรัตน์
0897120889
นายไพฑูรย์ จันทรา
0961691588
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
38
5/2/2019, 13:38:2842010067 บ้านน้ำคิว
นางวิมลนิตย์ ธรรมกุล
0833293694
นายมานพ น้อยบัวทอง
0819646250
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
11
39
6/2/2019, 10:12:5542010068 บ้านภูสวรรค์
นายเชษฐพงษ์ ถิ่นวัลย์
0862265283นายถาวร คำพีระ0899427916
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
40
5/2/2019, 11:03:26
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่
นางประภาพร สุวรรณ​สิงห์​
0992076846นายมงคล​ ชู​ทิพย์​0862410726
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
41
5/2/2019, 11:09:00
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
นางสาวเพิ่มสุข ม่วงนนทศรี
0932043416
นางศิริลักษณ์ สุระอุดร
0878150835
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
42
5/2/2019, 13:25:38
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น
นางไกรษร นามกิ่ง0899400038
นายอดิเรก ธิมะสาร
0910616133
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
11
43
5/2/2019, 11:39:41
42010081 บ้านนาป่าหนาด
นางสาวลักษมี จงจอหอ0995099365
นายเริงศักดิ์ ปางชาติ
0885367549
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
44
5/2/2019, 14:39:2342010082 บ้านตาดซ้อรัศมี สมทอง0849568885ณภัทร แก้วแจ่ม0639946919
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
45
6/2/2019, 10:55:2242010083 บ้านท่าบมนายกมล วันหากิจ0879513211
นายสุนทร ราชโยธา
0812609979
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
46
6/2/2019, 19:36:4342010084 บ้านนาเบนนายวิเนตร สืบสาย0933947315
นายวิเนตร สืบสาย
0933947315
ใช้ DLTV อย่างเดียว
7
47
5/2/2019, 14:31:0942010087 บ้านหินตั้งนางศริญญา วงษ์ลา0651233740
พลฯสมัครนิยม ศรีสถาน
0930547699
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
48
6/2/2019, 9:59:4742010088 บ้านแสนสำราญ
นางสังวาลย์ ภาระหันต์
0862226846
นายสมจิตร สิงห์สุวรรณ
0898411503
ใช้ DLTV อย่างเดียว
6
49
7/2/2019, 10:34:1842010089 บ้านคกมาดนายสมนึก อินทะลา0630427157
นายสุรพล เวียงทอง
0833517158
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
4
50
5/2/2019, 19:17:4342010095 บ้านผากลางดงนางวิไล ไชยคำภา0960642881
นางวิไล ไชยคำภา
0960642881
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
3
51
7/2/2019, 12:54:57
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
นายภาสกร ทุมสงคราม0640191456
นายนพรัตน์ ศรีจำนงค์
0854603575
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
52
5/2/2019, 12:42:56
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
นางบุณญรัศม์ แก้ววงษา
0819651394
นายภมร สีลารักษ์
0833443455
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
53
5/2/2019, 14:24:3042010099 บ้านห้วยพอดนายแสงทอง. ธนะสูตร0817681943
นายแสงทอง. ธนะสูตร
0817681943
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
54
5/2/2019, 14:11:2042010100 บ้านผาพอด
นางสาวสุพรรณิกา พรมฆ้อง
0931170309
นายอดุลย์ พุ่มไพจิตร
0810603789
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
3
55
6/2/2019, 18:12:2242010103 บ้านโพน
นางสาวนุชจรีย์ ไชยคีนี
0964012780นายอโศก ใจทิพย์0862397090
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
56
5/2/2019, 10:43:0942010105 บ้านแก่งมี้
นางสาวสุภาภรณ์ ปาทอง
0899376867
นายสัญจอห์ณ ราชมี
0630397109
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
57
5/2/2019, 13:54:3642010107 บ้านผาแบ่นนางคำหล้า จันทะมอญ0819740679
นายเชษฐา แสงรัตน์
0896210907
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
58
5/2/2019, 17:13:5142010109 บ้านอุมุงนายธนาเทพ ชาวไทย0872388529
นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง
0929198823
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
59
5/2/2019, 13:14:1742010111 บ้านคกเลา
นางสาวอัมพลิกา พิยโย
0800018915
นางสุพรรณี กุลภา
0817684807
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
60
6/2/2019, 14:50:1042010114 บ้านคกงิ้วนางปิ่นลดา ฮดมาลี0973202018
นายวิโรจน์ สมวัน
0817491373
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
61
5/2/2019, 10:57:4542010115 บ้านกลางนางทยิดา แสนเมือง099948749206532557890653255789
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
62
5/2/2019, 14:22:1042010116 บ้านท่าดีหมีนายสมชาย พิมพ์สารี0918284314
นายสุรชาติ จันปัดถา
0910541999
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
63
5/2/2019, 15:24:51
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
นางอัมพรรณ์ สุขจรนิ
0862310804
นางสาวปัญจพรรณ ทิยาปู
0986026492
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
64
5/2/2019, 21:49:57
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม
นางนัชทชา บาตะศรี0854640638
นายประวิทย์ ตันทอง
0910565959
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
65
5/2/2019, 11:17:1042010123 บ้านชมน้อย
นางสาวศุภณัฐ บัวแก้ว
0649416658
นางรัตนาภรณ์ พินิจนึก
0810562285
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
66
5/2/2019, 13:07:4642010127 บ้านโพนทอง
นายจีระพันธ์ กาฬปักษี โชติวัฒนานุสรณ์
0892767247
นางสาวกานต์ธีรา บุญงำ
0652370718
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
67
5/2/2019, 10:31:4942010129 บ้านห้วยนานายสมพร เสวะนา0640047579
นางบุณฑริกา ทีทำมา
0963604298
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
68
6/2/2019, 20:58:33
42010130 บ้านห้วยผักกูด
นางสาวอรทัย แสงจันทร์
0934873818
นางถนอมศรี วรปัสสุ
956394671
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
2
69
5/2/2019, 13:02:52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
นางสาววราภรณ์ วงค์แสงน้อย
0972609181นายสมนึก ดีสุข0833540007ไม่ได้ใช้ DLTV
ครูภายในโรงรียนเป็นผู้สอนเอง
70
5/2/2019, 12:02:5042010134 บ้านหาดเบี้ยนายชัยวัฒน์ ยาแก้ว0615451859
นายธนิสร อินตะนัย
0902544455
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
3
71
5/2/2019, 11:08:2542010135 บ้านคกไผ่ชลธิชา เเก้วสา0981761657
นาย เผด็จ ผาหอมสุข
0986261911
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
2
72
5/2/2019, 11:27:1342010138 บ้านเลิง
นางจุฑารัตน์​ อันทะ​ผลา​
0847972919
นางนัยนา​ ยิ้มชื่น
0899445369
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
73
5/2/2019, 10:52:0442010140 บ้านปากเนียมนายบุญรัก สารีพิมพ์0801929759
นายบุญรัก สารพิมพ์
0801929759
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
74
5/2/2019, 10:46:1942010141 บ้านปากปัดนายเสน่ห์ เลไทย0610604240
นายเสน่ห์ เลไทย
0610604240
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
7
75
5/2/2019, 12:28:40
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
นางจิตราวดี พานิช0992025967
นายสมชาย ระติเดข
0992025967
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
76
5/2/2019, 14:25:08
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
นางบุญเยี่ยม รินลา0973024277นายศิริ จันทะพล0818715975
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
2
77
5/2/2019, 10:58:1342010146 บ้านนาโม้08073592270807359227
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
2
78
5/2/2019, 11:17:0642010147 บ้านคกเว้า
นางสาวหนึ่งฤทัย พูลมนัส
0830823670
นายจิตรกร อัศวพลกุล
0880313996
ใช้ DLTV อย่างเดียว
2
79
5/2/2019, 11:01:4942010261 บ้านร่องไผ่นางเพ็ญแข วินากร0821059692
นางสมิหรา สาริกา
0815341465
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
80
7/2/2019, 13:00:0542010262 บ้านบวกอ่าง
นายโสมสุริยัน จันจุติ (ธุรการโรงเรียน)
0955971907
นายอำนมาจ ชื่นใจ(รก. ผู้อำนวยการโรงเรียน)
0861656958
ใช้ DLTV อย่างเดียว
6
81
5/2/2019, 11:59:4242010263 บ้านห้วยไค้นายชาญนนท์ วินากร0872359639
นายวินัย ศรีศุภฤกษ์
0930265404
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
82
6/2/2019, 19:46:3242010265 บ้านวังขามนางคายคำ สุระธรรม0954408371
นางคายคำ สุระธรรม
0954408371
ใช้ DLTV อย่างเดียว
6
83
5/2/2019, 11:01:35
42010267 บ้านน้ำกระโทม
นายปุญญาพัฒน์ วงษ์ป้อง
0956576757
นายปุญญาพัฒน์ วงษ์ป้อง
0956576757
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
84
5/2/2019, 10:53:4842010270 บ้านห้วยด้ายนายอนุพงษ์ มีจิต0909354155
นายธิติวัฒน์ สุวรรณศรี
0630237060
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
85
5/2/2019, 11:43:0642010272 บ้านปากยางอานนท์ ชาวตวันตก0895343110
นายตระกูล ธัญญารักษ์
0856442876
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
86
5/2/2019, 13:26:1242010273 บ้านแก่งม่วง
นายชัชวาล ตัญญาภักดิ์
0878567188
นายชัชวาล ตัญญาภักดิ์
0878567188
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
87
5/2/2019, 18:15:02
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
ธุรการ0982425902
นายภาคภูมิ นอแสงศรี
0883174914
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
5
88
6/2/2019, 20:58:5642010275 บ้านน้ำมีภาคิน สืบทิม0611272889
นายสุบัน ประทุมทอง
0828395232
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
89
5/2/2019, 11:09:5642010276 บ้านหนองบง
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
0800719449
นายนิรุจน์ พักกระโทก
0892777201
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
90
5/2/2019, 13:29:1942010277 บ้านวังเป่งนางวรัญญา พรมมา0860674409
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
0957469168
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
91
5/2/2019, 11:29:5842010278 บ้านเมี่ยง
นางสาวสุทธิดา ดีวัน
0893943066
นายอภิชาติ บุญงาม
0834290188
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
92
5/2/2019, 11:47:0742010280 บ้านขอนแก่น0880271498
นางชนิดาพร ดวงพาเพ็ง
0856464123
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
93
5/2/2019, 10:35:0842010281 บ้านหนองผือนายชัดชัย สามี0892762874
นางโอภาส พันธบัวศรี
0899442132
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
94
7/2/2019, 14:11:4542010282 บ้านหาดพระ
นายประสิทธิ์ ธัญญารักษ์
0872379064-0ไม่ได้ใช้ DLTVโรงเรียนไปเรียนรวม
95
5/2/2019, 10:50:5342010284 บ้านหนองปกตินางสุพัตรา แพงมา0860455146
นายวิวัฒน์ ประสมทรัพย์
0957469168
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
8
96
5/2/2019, 13:25:0342010285 บ้านห้วยคัง
นางหนูตาล ตัญญาภักดิ์
0878567188
นางสมปอง บุญแข็ง
0949052180
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
97
5/2/2019, 11:48:25
42010286 บ้านนากระเซ็ง
นางสาวชญาณิศา สวัสดี
0817994098
นางประครอง เทพน้อย
0885632697
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
98
5/2/2019, 15:15:54
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี
นายพนมไพร เปาวนา0810581550
นายมาโนชย์ เขียนสีอ่อน
0833324333
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
11
99
11/2/2019, 9:42:52
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
0818716830
นายสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนา
0818716830
ใช้ DLTV ร่วมกับการเรียนการสอนอื่น
6
100
รวม590
Loading...
Main menu