ข้อมูลนักศึกษาคนพิการ กศน. ประจำปี 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ข้อมูลนักศึกษาคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๙
2
กศน.อำเภอดอกคำใต้
3
4
ข้อมูลนักศึกษาคนพิการ (รายตำบล)
5
ที่ตำบลจำนวนนักศึกษา (การศึกษานอกระบบ)รวมจำนวนนักศึกษา (การศึกษาต่อเนื่อง)รวมรวมทั้งหมด
6
ผู้ไม่รู้หนังสือประถมม.ต้นม.ปลายพัฒนาอาชีพทักษะชีวิตตามอัธยาศัย
สังคมและชุมชน
เศรษฐกิจพอฯ
7
1560501 - ตำบลดอกคำใต้001101
8
2560502 - ตำบลดอนศรีชุม010101
9
3560503 - ตำบลบ้านถ้ำ1427202020208087
10
4560504 - ตำบลบ้านปิน2103252528
11
5560505 - ตำบลห้วยลาน021303
12
6560506 - ตำบลสันโค้ง000000
13
7560507 - ตำบลป่าซาง32382023202725115123
14
8560508 - ตำบลหนองหล่ม121404
15
9560509 - ตำบลดงสุวรรณ002202
16
10560510 - ตำบลบุญเกิด000000
17
11560511 - ตำบลสว่างอารมณ์000000
18
12560512 - ตำบลคือเวียง001101
19
071211304543404745220250
20
21
ข้อมูลครูผู้สอนนักศึกษาคนพิการ
22
ที่ชื่อ - สกุลเลขบัตรประชาชนวุฒิการศึกษาอายุนักศึกษาที่รับผิดชอบ (คน)รวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (คน)รวมพื้นที่รับผิดชอบ
23
ประถมม.ต้นม.ปลาย
ผู้ไม่รู้หนังสือ
ประถมม.ต้นม.ปลาย
ผู้ไม่รู้หนังสือ
24
1นางสาวพัชรินทร์ หอมนาน1560300087857ป.ตรี29357150
25
2นายคมสัน แปงศรี3560500260303ป.ตรี384741511
26
300
27
400
28
500
29
7121103001001
30
31
ข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาคนพิการ (รายคน)
32
ที่ชื่อ - สกุลเลขบัตรประชาชนรหัสนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องอายุเพศว/ด/ป ที่เกิดความพิการอาชีพที่อยู่ชื่อครูที่รับผิดชอบ
33
ระดับ กศ.
เข้าศึกษา(ปี)
คาดว่าจะจบ (ปี)
ระดับ กศ.เข้าศึกษา(ปี)
คาดว่าจะจบ (ปี)
34
1นายเกตุ คุณกิจ35601003395365811000224ประถม1/581/6052ชายร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
126 ม.1 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
35
2นางสาวรัตนาวดี สมศรี15601000540315811000233ประถม1/581/6233หญิง
พฤติกรรมอารมณ์
ไม่ประกอบอาชีพ
51 ม.7 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
36
3นางสาวพร สมศรี35605001012305811000242ประถม1/581/6247หญิง
พฤติกรรมอารมณ์
รับจ้างทั่วไป
74 ม.9 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
37
4นางสาวสุนิดา คือเครือ15605000113315312000633ม.ต้น1/532/5928หญิงร่างกาย
ไม่ประกอบอาชีพ
35 ม.10 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
38
5นางสาวกิ่งแก้ว นันตา35605001272475612000276ม.ต้น1/562/5937หญิงร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
63 ม.5 ต.ห้วยลานจ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
39
6นายกรกช จังหวัดเขตร์15601003632735412001334ม.ต้น1/542/6019ชาย
พฤติกรรมอารมณ์
ไม่ประกอบอาชีพ
144/1 ม.7ต.ดอนศรีชุมจ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
40
7นางสาวนฤมล งามตา35605000931215722000557ม.ต้น2/571/6036หญิงร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
160 ม.3 ต.ห้วยลานจ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
41
8นายสงัด สมศรี35605002928845812000919ม.ต้น1/581/6044ชายร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
13 ม.13 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
42
9นายพรพงศ์ สมศรี15601003587915523000693ม.ปลาย2/551/6019ชายร่างกาย
ไม่ประกอบอาชีพ
16 ม.7ต.ป่าซางจ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
43
10นางสาวประภาพร วังศิริ25605000120935513000931ม.ปลาย1/551/5924หญิงร่างกาย
ไม่ประกอบอาชีพ
160 ม.3ต.ห้วยลานจ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
44
11นายวิชัย มหายศ15601000461895513000520ม.ปลาย1/552/5828ชายร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
190 ม.8ต.ดงสุวรรณ จ.พะเยา
นางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
45
12นางสาวจริยา จันทาศรี15601003456825313000775ม.ปลาย1/532/5720หญิงร่างกาย
ไม่ประกอบอาชีพ
49ม.9 ต.ดงสุวรรณ จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
46
13นายศิวกร สงวนทรัพย์11020015174305423000618ม.ปลาย2/541/5922ชายร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
46 ม.3ต.ดอกคำใต้จ.พะเยา
นางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
47
14นายพิภพ สมศรี35605001006085813001263ม.ปลาย1/581/6034ชายร่างกาย
รับจ้างทั่วไป
63 ม.7 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
48
15นายสมหยุด สมศรี15601000085975813001272ม.ปลาย1/581/6031ชายร่างกาย
ไม่ประกอบอาชีพ
2 ม.5 ต.ป่าซาง จ.พะเยานางสาวพัชรินทร์ หอมนาน
49
16
50
17
51
18
52
19
53
20
54
21
55
22
56
23นางต๋อง ใจวงค์35605005128235721000312ประถม2/572/256041หญิงร่างกาย
57
24นายทักษิณ รายเนตร35605005718995721000312ประภม2/571/256046ชาย25ธ.ค2511ร่างกาย
58
25นายวิชัย บุญยืน35605005533015811000523ประถม1/581/256043ชาย21ธ.ค2514พฤติกรรมอารมณ์
59
26นายวิทวัส ปิงยศ35605005557425811000532ประถม1/582/256043ชาย
21มิ.ย2514
พฤติกรรมอารมณ์
60
27นางพิมพาภรณ์ ไชยสาร35605005209415512000303ม.ต้น1/551/255839หญิง10ต.ค2518การได้ยิน
61
28นางสาวจามจุรี อินต๊ะสาร15601001336695622000899ม.ต้น2/562/256027หญิิง26พ.ค2531ร่างกาย
62
29นายดิเรก เผ่าเต็ม15605000710325712000765ม.ต้น1/572/255917ชาย6มิ.ย2541สติปัญญา
63
30นายกรพัตน์ สืบแสน35605006043475722000397ม.ต้้น2/571/256036ชายร่างกาย
64
31น.ส บานเย็น ใจประเทือง356050060434757122000436ม.ต้น1/571/256037หญิง9ก.ย2522ร่างกาย
65
32นายฉลอง คำบุญเรือง35605005128845812000179ม.ต้น1/582/256051ชาย10ก.พ2506ร่างกาย
66
33นายบุญตัน เมืองชื่น46501000082815812000188ม.ต้น1/582/256052ชาย19พ.ค2505พฤติกรรมอารมณ์
67
34นางสุภัสสมร ยาวุฒิ35605006366565613000457ม.ปลาย1/562/255859หญิง17พ.ค2498ร่างกาย
68
35นายบุญชู เมืองชื่น35605005219055723000336ม.ปลาย2/572/256045ชายการได้ยิน
69
36นายเจษฏานันตา15601001307915723000345ม.ปลาย2/572/256027ชายร่างกาย
70
37นายพายัพ ราชเนตร35605005142595813001423ม.ปลาย1/582/256046ชาย24พ.ค2512ร่างกาย
71
38
72
39
73
40
74
41
75
42
76
43
77
44
78
45
79
46
80
47
81
48
82
49
83
50
84
51
85
52
86
53
87
54
88
55
89
56
90
57
91
58
92
59
93
60
94
61
95
62
96
63
97
64
98
65
99
66
100
67
Loading...
 
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
กศน.อำเภอดอกคำใต้
กศน.อำเภอปง
กศน.อำเภอเมือง
กศน.อำเภอเชียงคำ
กศน.อำเภอจุน
กศน.อำเภอแม่ใจ
กศน.อำเภอเชียงม่วน
กศน.อำเภอภูซาง
กศน.อำเภอภูกามยาว
 
 
Main menu