ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ รายวิชา :พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นรหัสวิชา :ง21246
2
3
ข้อที่ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้คะแนนการประเมินผล
4
1234รวมซม.
5
1เข้าใจหลักการและวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์5523
6
2เข้้าใจระบบคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์5553
7
3มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์ไทย6553
8
4มีทักษะในการพิมพ์ไทยแบบสัมผัส85553
9
5มีทักษะในการบำรุงรักษาเครื่อง3555
10
6มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ์373
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ภาคการปฏิบัติ/ชิ้นงาน..>>20
26
รวม3010301010020
27
หมายเหตุ 1 คือ รายจุดประสงค์ก่อนกลางภาคเรียน 2 คือ สอบกลางภาคเรียน 3 คือ รายจุดประสงคหลังกลางภาคเรียน 4 คือ สอบปลายภาคเรียน
28
เงื่อนไขการติด "ร"
29
1ส่งงานไม่ครบตามผลการเรียนรู้
30
2-
31
3-
32
33
การประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ (ประเมินรายข้อ)เกณฑ์การประเมินผล
34
ข้อมาตรฐานตัวชี้วัด/กิจกรรม
35
1รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์103 คือ ดีเยี่ยม
36
2ซื่อสัตย์ สุจริต10
37
3ความมีวินัย102 คือ ดี
38
4ใฝ่เรียนรู้10
39
5อยู่อย่างพอเพียง101 คือ ผ่าน
40
6มุ่งมันในการทำงาน10
41
7รักความเป็นไทย100 คือ ไม่ผ่าน
42
8มีจิตสาธารณะ10
43
รวม80รวมทุกคุณลักษณะเพื่อการเลื่อนขั้น และจบการศึกษา
44
45
ลงชื่อ.......................ครูผู้สอนลงชื่อ..............................หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
46
(นางกรรณิกา วงศ์พิมพ์)(นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ)
47
ลงชื่อ..............................................รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
48
(นายสมชัย พลรักษ์)
49
£ อนุมัติ £ ไม่อนุมัติ
50
51
ลงชื่อ...............................................ผู้อำนวยการโรงเรียน
52
(ดร.ไพฑูรย์ ขันแก้ว)
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu