Tieto- ja viestintäteknologiasuunnitelma 1-9
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TYÖVERSIO-TYÖVERSIO-TYÖVERSIO
2
Käytännön taidot ja oma tuottaminenVastuullinen ja turvallinen toimintaTiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentelyVuorovaikutus ja verkostoituminen
3
1-2 lkOPSKoulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänäOppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille.Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
4
Tavoite meilläKymmensormijärjestelmän harjoittelun aloittaminen. Valokuvaaminen, videokuvaaminen. Tulostaminen. Tallentaminen oppimisympäristöön. Tiedoston jakaminen opettajalle. Ohjelmoinnin leikillinen harjoittelu. Tekstinkäsittelyn perusteet (lihavointi, alleviivaus, fontti)Kirjautuminen ja oman salasanan käyttö (millainen on hyvä salasana). Työasento ja ruutuaika. Hyvät käyttötavat ja käytöstavat (Mitä, missä ja milloin?). Vastuullinen välineistä huolehtiminen. Pohditaan yksityisyyttä ja turvallisuutta eri viestivälineissä (kenelle jaat/ kerrot ja mitä). Neuvotaan oppilasta kertomaan aikuiselle, mikäli hän näkee verkossa jotain epäilyttävää tai epämiellyttävää.Oppilas tietää mikä on hakusana. Oppilas osaa hakea tietoa opettajan ohjaamista paikoista ja hyödyntää niitä opiskelussaan. Oppilas osaa hakukoneissa hakea erilaisia mediasisältöjä.Harjoitella vuorovaikutusta suljetussa ja turvallisessa verkkoympäristössä. Opetellaan käyttämään ja lukemaan erilaisia toisten tuottamia tekstejä.
6
3-6 lkOPSOppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle.Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.
7
Tavoite meillä 3-4Edellisten taitojen syventäminen. Oppilas hallitsee sähköpostin tekstilajina (otsikointi, alku- ja lopputervehdys) ja siihen liitetiedoston liittämisen. Oppilas harjoittelee esittämisohjelman käyttöä ja esiintymistä. Oppilas harjoittelee tekstinkäsittelyohjelman käyttöä (otsikointi, sisennykset, rivinvaihto, kappalejako). Oppilas osaa etsiä haluamansa tiedoston laitteelta / oppimisympäristöstä (resurssienhallinnan hyödyntäminen). Oppilas osaa käyttää tiedostoja ja ohjelmia toisten kanssa. Syventää ohjelmointitaitoja. Oppilas harjoittelee kuvien ja videoiden käsittelyä ja niiden liittämistä teksti- ja esitysohjelmiin. Edellisten lisäksi tekijänoikeuksien perusteet; Oppilas tietää että kaikkia netistä löytyviä aineistoja ei saa käyttää ilman tekijän lupaa omissa töissä. Oppilas tietää, että hänellä on omiin tuotoksiinsa tekijänoikeudet. Hyvien käytöstapojen korostaminen. Lähdeviittaukset, ymmärretään mikä on lähde ja miksi lähdemerkintöjä käytetään. Tietoturva. Yksityisyys vs. julkisuus (mitä minä saan tehdä, mitä muut saavat tehdä minun kuvillani). Edellisten lisäksi oppilas osaa yhdistellä hakusanoja löytääkseen tarvitsemansa tiedon. Oppilas hyödyntää oppimisprojektin prosessissa tvt:tä monipuolisesti. (esitys, tiedonkeruu ja tiedon tallentaminen driveen, yhteiskirjoittaminen, valokuvaus, videointi). Oppilas osaa vastata sähköiseen itsearviointi / arviointi (esim. google-lomake). Oppilas opettelee jatkuvaan arviointiin mm. oppimispäiväkirjojen avulla. Dokumentoitujen asioiden hyödyntäminen arvioinnissa.Edellisten lisäksi oppilas harjoittelee vuorovaikutusta eri medioiden kautta. Harjoitellaan ja pohditaan hyviä käytöstapoja verkossa. Käytössä esimerkiksi blogi ja kommentointi, pikaviestiohjelmat, keskustelufoorumit oppimisympäristössä. Viestivälineiden kautta yhteydenpito esim. ystävyysluokan kanssa.
9
Tavoite meillä 5-6Edellisten taitojen syventäminen ja lisäksi..Oppilas tutustuu ja harjoittelee taulukko-ohjelman käyttöä. Opettelee ja syventää tekstinkäsittelytaitoja (mm. sivunumerointi, sivuvaihto) Kuvien ja videoiden käsittely. Osaa valita tarkoituksenmukaisen välineen ja ohjelman tehtävää varten. Harjoittelee ohjelmointia ja tutustuu esim. robotiikkaan. Edellisten lisäksi oppilas tietää mistä otettuja kuvia/musiikkia/videoita saa käyttää ja millä ehdoilla. Pohditaan oman netti-identiteetin "rakentamista". Perehdytään tietosuojaan ja tietoturvaan. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä.Edellisten lisäksi oppilas osaa rajata tiedonhakuaan, osaa hakea tietoa vieraalla kielellä ja osaa hyödyntää tarvittaessa käännösohjelmia saadakseen tietoa. Oppilas osaa tarkastella kriittisesti käännösohjelmien kääntämää tietoa. Oppilaalla on vapaus valita omat työvälineet ja ohjelmat. Opplasta ohjataan järkevään ja tarkoituksenmukaiseen työskentelyyn/valintoihin.Edellisten lisäksi oppilas ottaa viestivälineiden kautta yhteyttä asiantuntijoihin ja ystäviin. Oppilas harjaantuu kommunikoimaan (viestimään ja lukemaan toisten viestejä). Yhdessä luomista ja tuottamista harjoitellaan eri välinein ja menetelmin.
11
7-9 lkOPSOppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa.Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
12
Tavoite meilläEdellisten taitojen syventäminen ja hyödyntäminen. Oppilas opettelee ja syventää tekstinkäsittelytaitoja (mm. sisällysluettelo, osanvaihto, kansilehti). Opettelee käyttämään taulukkolaskentaohjelmaa tarkoituksenmukaisesti ja liittämään taulukoita ja kuvaajia esityksiin sekä raportteihin.Edellisten lisäksi tutustutaan tekijänoikeusrikkomuksien seuraamuksiin. Harjoitellaan laitteiden vastuullista käyttöä (missä "sopii" käyttää ja miten). Sujuvoitetaan omien töiden ja tietojen tallentamista ja turvaamista.Edellisten lisäksi perehdytään yleisimpien hakukoneiden hakutulosten näkyvyyden periaatteisiin ja tarkastellaan hakutuloksia kriittisesti. Työskennellään sujuvasti ja luovasti hyödyntäen eri välineitä ja ohjelmia. Edellisten lisäksi kommunikoidaan kansainvälisesti, esimerkiksi ystävyysluokan tai projektin puitteissa. Tehdään tiedonhankintaa verkostojen kautta. Pohditaan oman viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkitystä oman verkkopersoonan ja viestijäkuvan rakentumisessa.
31
Opettajat TVT-taidothttps://opefi.wikispaces.comOppilaiden tavoitetaso. - kymmensormijärjestelmän opettelu, eri laitteiden ja järjestelmien perushallintaIkärajat eri ohjelmissa. Yhteinen linjaus asioista. Tekijänoikeuskysymykset. Turvallinen ja vastuullinen netin käyttöohjelmointi, hakukoneiden toiminta, Alla oleviin koulukohtaisiin koulutusta
32
Koulun TVTVanhempainillat:1-2.lk, 3-4.lk, 5-6.lk, 7-9.lk. Netin turvalliseen käyttöön, ikärajoihin yms. liittyenSähköisessä muodossa lukujärjestykset, tilavaraukset yms.Kaikki ilmoittautumiset, valinnat ja palautteet yms. sähköisenä. Esityslistat, palaverimuistiot, pöytäkirjat, koulun yhteisöllinen oma kalenteri sähköiseen muotoon ja talteen yhteisiin kansioihin (ei sähköpostiin).
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Loading...
Main menu