ประกาศรายชื่อ โครงการยกระดับสมรรนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
3
4
5
6
7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8
โครงการยกระดับสมรรนะแรงงานภาคอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล
9
หลักสูตร CompTIA IT Fundamental
10
วันศุกร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
12
13
ลำดับที่
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อสกุลสถานะ
การชำระเงิน
14
1นายสุรพลคุณศรี
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
15
2นายราชันทัศน์เจริญ
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
16
3นายอธิปเก้าเด่น
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
17
4นายศักดิ์ดาสายโสม
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
18
5นายพิพัฒน์
ตะนังสูงเนิน
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
19
6นายชาคริตพุ่มดอกไม้
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
20
7นายพงศธรมงคลไวย
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
21
8นายพงษ์ศิริอนารัตน์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
22
9นายอนุรักษ์ชูอิ่ม
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
23
10นายปรัชญ์ใหม่นวล
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
24
11นายธนัญกรณ์ทองบ่อ
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
25
12นายธนพรช้างแดง
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
26
13นายศรัญญูคุ้มสุวรรณ
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
27
14นายพรพรรษมาบุญทอง
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
28
15นายรัชพงศ์สัญญา
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
29
16นายมัดหวายเจนธัญกรณ์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
30
17นายวีรนนท์
ศุภานุสนธิ์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
31
18นายวิริยะถาวรนันท์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
32
19นายธนกฤตพันธุพล
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
33
20นายวีรุทย์สัตบุษ
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
34
21นางสาวขนิษฐา
ลาภชิตาภรณ์
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
35
22นางสาวปวีณาเลาหรัตน์
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
36
23นางสาวณัชกมลนุตะมาน
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
37
24นายณัฐพงษ์เพ็ชร์ตรา
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
38
25นายอินทนนท์เหรียญทอง
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
39
26นายพักรบพ่วงพี
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
40
27นายอภิชาติสาโรจน์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
41
28นายนพัฒน์
พรมแก้วพันธ์
ผ่านการคัดเลือก
รอชำระเงิน
42
29นางสาวภาวิไลบุญเกิด
ผ่านการคัดเลือก
ชำระเงินเรียบร้อย
43
30
44
31
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu