ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
ตารางที่ ข้อมูล/สารสนเทศที่จัดเก็บของกลุ่มการพยาบาล
2
3
ข้อมูลที่ต้องเก็บ สารสนเทศที่ได้ปี 57ปี 58 ปี 59 ปี 60
4
ฐานข้อมูลทั่วไป
5
1. จำนวนผู้ป่วยแต่ละงานจำนวนผู้ป่วยแต่ละงานเฉลี่ย/วัน1211321323
6
2. ชั่วโมงการพยาบาล (ตามมาตรฐานสภาฯ)ภาระงาน/ผลิตภาพ
7
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
8
4. คะแนนเต็มของแบบสอบถามของผู้ใช้บริการ
9
5. คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจของบุคลากร
10
6. คะแนนเต็มแบบสอบถามของบุคลากรทางการพยาบาลความพึงพอใจของบุคลากร
11
7. จำนวนวันนอนของผู้ป่วยจำนวนวันนอนเฉลี่ย
12
8. จำนวนเตียงตามกรอบอัตราครองเตียง
13
9. จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริงของแต่ละหน่วยงาน
14
10. ระดับคุณภาพ (HA)ระดับคุณภาพ (HA)
15
11. สาขาและระดับของ Excellent Centerสาขาและระดับของ Excellent Center
16
ฐานข้อมูลบุคลากร
17
1. จำนวนบุคลากรทางการพยาบาล (RN,TN) ของแต่ละหน่วยงานจำนวนบุคลากรทางการ พยาบาล
18
(RN, TN) ทั้งหมดและแบ่งตามงาน
19
2. วุฒิการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน
20
2.1 จำนวนผู้ที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกทางการพยาบาลและสาขาอื่น ๆปริญญาเอก สาขาการพยาบาล
21
และสาขาอื่น ๆ
22
2.2 จำนวน APNจำนวน APN
23
3. ตำแหน่งพยาบาลของแต่ละหน่วยงานแบ่งเป็นระดับดังนี้ ระดับปฎิบัติการ/ชำนาญการ/
จำนวนพยาบาลแต่ละตำแหน่ง
24
ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ
25
4. สถานะการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่จำนวนรับใหม่/จำนวนปฏิบัติงาน/จำนวนรับโอน/
- จำนวนพยาบาลที่ลาออก/โอนย้าย/
26
ย้าย/จำนวนลาศึกษา/จำนวนเกษียณ/จำนวนออก/จำนวนเสียชีวิตลาศึกษา/เกษียณ
27
ฐานข้อมูลคุณภาพ
28
1.อุบัติการณ์ของทุกหน่วยงาน
29
1.1 จำนวนอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม
30
1.2 จำนวนอุบัติการณ์การระบุตัวผู้ใช้บริการผิดคน
31
1.3 จำนวนอุบัติการณ์การรักษาพยาบาลผู้ป่วยผิดคน
32
1.4 จำนวนอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการบริหารยา
33
1.5 จำนวนอุบัติการณ์การให้เลือดและ/หรือส่วนประกอบของเลือด
34
1.6 จำนวนอุบัติการณ์จากการปฏิบัติงาน
35
1.7 จำนวนอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากการจัดท่าและผูกยึด
36
1.8 จำนวนอุบัติการณ์จากการตายที่สามารถป้องกันได้
37
1.9 จำนวนอุบัติการการย้ายผู้ป่วยกลับเข้าหอผู้ป่วยหนักอย่างไม่คาดคิดภายใน 3 วัน
38
1.10 จำนวนอุบัติการณ์การกลับมารักษาซ้ำภายใน48 ชั่วโมง ด้วยอาการรุนแรง จากสาเหตุ
39
ความไม่รู้วิธีการเฝ้าสังเกตอาการผิดปกติหรือการดูแลสุขภาพตนเอง
40
1.11 จำนวนอุบัติการณ์ทารกบาดเจ็บจากกระบวนการคลอด
41
1.12 จำนวนอุบัติการณ์ระบุเพศทารกผิดและ/ส่งให้มารดาผิดคน
42
1.13 จำนวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะขาดออกซิเจนจาก Birth Asphyxia
43
1.14 จำนวนอุบัติการณ์การมีสิ่งของหรืออุปกรณ์ตกค้างในร่างกายผู้ป่วย
44
1.15 จำนวนอุบัติการณ์การส่งผู้ป่วยผ่าตัดผิดคน/ผ่าตัดผิดข้าง
45
2. ข้อร้องเรียนของทุกหน่วยงาน
46
2.1 จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องละเมิดสิทธิผู้ป่วย
47
2.2 จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมบริการ
48
2.3 จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำจัดขยะ
49
3. การติดเชื้อ
50
3.1 จำนวนครั้งการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนฯ ของทุกหน่วยงาน
51
3.2 จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่เฝ้าระวังทั้งหมดของทุกหน่วยงาน
52
3.3 จำนวนครั้งการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
53
3.4 จำนวนวันนอนรวมที่ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ
54
3.5 จำนวนครั้งการเกิดแผลกดทับระดับ 2-4
55
3.6 จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
56
3.7 จำนวนผู้คลอดที่ติดเชื้อที่แผลฝีเย็บ
57
3.8 จำนวนผู้คลอดที่มีแผลฝีเย็บทั้งหมด
58
3.9 จำนวนครั้งการติดเชื้อแผลผ่าตัดสะอาด
59
3.10 จำนวนแผลผ่าตัดสะอาดทั้งหมด
60
4. การบริการพยาบาลของทุกหน่วยงาน
61
4.1 จำนวนผู้ป่วยที่กลับเข้ารับการรักษาซ้ำด้วยโรคหรืออาการเดิมภายใน 28 วันหลังจำหน่าย
62
โดยไม่ได้วางแผน
63
4.2 จำนวนผู้ป่วยที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
64
4.3 จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังทั้งหมด
65
4.4 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการส่งต่อ
66
4.5 จำนวนผู้ใช้บริการที่กลับมาตรวจรักษาก่อนกำหนดวันนัดจากการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง
67
4.6 จำนวนผู้ใช้บริการที่ถูกนัดทั้งหมด
68
4.7 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อได้รับการดูแลต่อเนื่องทันทีที่ถึงโรงพยาบาล
69
4.8 จำนวนผู้ป่วยที่ส่งต่อทั้งหมด
70
4.9 จำนวนผู้ป่วย Elective case ที่ได้รับการประเมินปัญหา
71
4.10 จำนวนผู้ป่วย Elective case ทั้งหมด
72
4.11 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าน ANC ได้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์
73
4.12 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่าน ANC ทั้งหมด
74
4.13 จำนวนผู้ป่วย Elective case ที่ได้รับการประเมินปัญหาและเตรียมความพร้อมก่อนรับบริการวิสัญญี
75
4.14 จำนวนผู้ป่วย Elective case ทั้งหมด
76
4.15 จำนวนผู้ป่วยที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ก่อนย้ายออกจากห้องพักฟื้น
77
4.16 จำนวนผู้ป่วยที่ใช้บริการในห้องพักฟื้นทั้งหมด
78
4.17 ผู้ใช้บริการปรึกษาที่มาตามนัด
79
4.18 จำนวนผู้ใช้บริการปรึกษาที่นัดหมายทั้งหมด
80
4.19 จำนวนผู้ใช้บริการที่มีความวิตกกังวลลดลงภายหลังรับบริการปรึกษาแต่ละครั้ง
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu