ประจำเดือน กรกฎาคม แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)11591221221792781043612068130
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)11591221221772781043612068130
8
จำนวนแห่ง151515151515
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)11411181181772701043612068130
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง118118741311001812068130
12
สร้างรายได้3493410
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ69468
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)196,5358,87583,00050,9008,0005,60040,160
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)743125130159351931013034202316028600288
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)743125130159351931019541102316028600288
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)74312513015935193101125753000000
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง
21
สร้างรายได้
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)3056002300012150052300288005440025600
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)7821651001503210514090120100130182303
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)7821651001503210514090120100130182303
26
จำนวนแห่ง16
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)7821651001503210514090
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000
29
พัฒนาตนเอง1652035101057090
30
สร้างรายได้04570150300
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ0354570400
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)27690017250607505940028800420001920049500
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)41375601108160
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)458826013912165
35
จำนวนแห่ง5
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)458826013912165
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง2998230542131
39
สร้างรายได้20155
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ1391585534
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)183,6708,77558,00059,2003,20054495
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)6545130305166072120
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)6545130305166072120
44
จำนวนแห่ง120
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)6545130305166072120
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ51
47
พัฒนาตนเอง28305106072120
48
สร้างรายได้26
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)177394612028000517371980029250979032697
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)15010004397188
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)21025504397188
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)000
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
56
พัฒนาตนเอง
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)4,380003096089240172960
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)32240203018261
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)322403594528761
62
จำนวนแห่ง
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)4061
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง4061
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)7,550.007,550.00
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)5333202201000
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)5333202282800
71
จำนวนแห่ง20
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)533320
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง1320
75
สร้างรายได้10
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ10
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)30,800
78
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)5384991,0021165223571106708921964397770759
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)5454971,0311165223611251,7181,4011964397770764
80
จำนวนแห่ง0125
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)5414971,0231165223619024582100476
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ510000000
83
พัฒนาตนเอง3651525253332516290442
84
สร้างรายได้0961633144500
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ011917617053034
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)1,178,44955,145351,250273,53777,400141,20063,39049,5000003096089240172960127,352
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แผ่น1
 
 
Main menu