ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการสำรวจ อสม. โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ราย รพ.สต./ สถานบริการ ไตรมาส 1/2562
2
อำเภอม่วงสามสิบ
3
ลำดับอำเภอตำบลชื่อ รพ.สต./ สถานบริการหมู่บ้าน/ชุมชนหลังคาเรือนจำนวน อสม.ทั้งหมดผลสำรวจ อสม.สูบบุหรี่อสม.ชวนผู้สูบบุหรี่ (คน)
4
รับผิดชอบ (แห่ง)(หลัง)ชายหญิงรวม (คน)ชาย (สูบ)หญิง(สูบ)รวม (คน)เข้าร่วมโครงการฯ(1:3)
5
1ม่วงสามสิบPCU ม่วงสามสิบ192923301531831011111
6
2เหล่าบกรพ.สต.หนองหลัก68086667230372
7
3เหล่าบกรพ.สต.ขมิ้น653415344980826
8
4ดุมใหญ่รพ.สต.หนองแสง6697134760404189
9
5ดุมใหญ่รพ.สต.บัวยาง77366525820221
10
6หนองช้างใหญ่รพ.สต.พระโรจน์8100488088000116
11
7หนองเมืองรพ.สต.หนองเมือง695812516370721
12
8หนองเมืองรพ.สต.สร้างมิ่ง810283788100081
13
9เตยรพ.สต.โนนขวาว56946626800021
14
10เตยรพ.สต.น้ำคำแดง71167187795202279
15
11ยางสักกระโพหลุ่มรพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม467783644404132
16
12ยางสักกระโพหลุ่มรพ.สต.นาดี4576123648202144
17
13ยางสักกระโพหลุ่มรพ.สต.ยางเครือ346293039202117
18
14หนองไข่นกหนองไข่นก889010526252754
19
15หนองเหล่ารพ.สต.หนองเหล่า101079196887303261
20
16หนองเหล่ารพ.สต.ดอนแดงใหญ่55529536230326
21
17หนองฮางรพ.สต.หนองฮาง91175118091404266
22
18ยางโยภาพรพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม568675865101195
23
19ยางโยภาพรพ.สต.หนองสองห้อง3530124354202156
24
20ยางโยภาพรพ.สต.หนองขุ่น578135154303162
25
21ไผ่ใหญ่รพ.สต.ไผ่ใหญ่66076424820221
26
22ไผ่ใหญ่รพ.สต.แสงไผ่665113506340442
27
23นาเลิงรพ.สต.ทุ่งมณี998377582303246
28
24โพนแพงรพ.สต.โพนแพง10950226789404267
29
252926
30
26
31
27
32
28
33
29
34
30
35
รวม
36
หมายเหตุ : อสม. 1 คน ชวนผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี ฯ อย่างน้อย 3 คน
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100