แบบรายงานจำนวนบุคลากร และ admin อำนาจเจริญ 62เม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานจำนวนบุคลากรในหน่วยงาน
2
ลำดับที่ประเภทหน่วยงานเขตบริการกรมรหัสจังหวัดรหัสอำเภอรหัสตำบลรหัส 5 หลักชื่อจำนวนบุคลากร ณ 1 ต.ค. 61จำนวนบุคลากรที่ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้างานขึ้นไป
ข้อมูล admin (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
3
ข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการพนักงานกระทรวงลูกจ้างชั่วคราว
(ไม่รวมลูกจ้างโครงการและพนักงานจ้างเหมา)
รวมทั้งสิ้น
ชื่อ -สกุล
admin
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ
E - mail
4
8802-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ01-บุ่ง00360สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ11002001นายดุษฎี ไชยมาตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0897192799
antcopy2006@gmail.com
5
1718-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ07-คึมใหญ่04101โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่2003051นางรัชฎากร ไชยมาตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0894244373
kumyai114@gmail.com
6
2518-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ03-นาจิก04095โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชือก ตำบลนาจิก200351นส.ณัฐกฤตา พลธานีเจ้าพนักงานสาธารณสุข
0936232469
aoomaime99gmail.com
7
2718-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ09-น้ำปลีก04105โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังพัฒนา3002050นส.แคทรียา ไชยแสงนักวิชาการสาธารณสุข
0849180502
hs109.04105@gmail.com
8
2918-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ17-ดอนเมย04096โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย2002150นส.กาณ์นิดา ขามผลานักวิชาการสาธารณสุข
0844982640
Hs105.04096@gmail.com
9
3318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ19-นาแต้04102โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแต้ ตำบลนาแต้4003181นางสาวบัวไล วงศ์จันทร์เจ้้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
0956022871
hs102.04102@gmail.com
10
3618-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ08-นาผือ04104โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ5002181นางสาวจนัญญา โหง่นคำนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
0918318507
jananpopm@gmail.com
11
3718-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ10-นาวัง04107โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์4001161นายชัยวุฒิ ศรีวังลาศนวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
12
3818-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ18-นายม04108โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายม5004091นางแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
0816005214
jamjun_pp@gmail.com
13
4018-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ16-กุดปลาดุก13889โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวน1003151นางสาวธวลิมา ประโน๊ตรพยาบาลวิิชาชีพ
0885929675
applefluk@hotmail.co.th
14
4118-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ11-นาหมอม้า04109โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหมอม้า4002061นางสาวพยอม ทองใบนวก.สาธารณสุข
0885690885
toatoajungt@gmail.com
15
4318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ09-น้ำปลีก04106โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก4001051นางอ้อมใจ เนื่องเผือกจพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
085-3048676
phant_2579@hotmail.com
16
4618-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ06-สร้างนกทา04100โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา3002051นางศิรินุช ฉายแสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0942818459
teakaa2517@hotmail.com
17
4718-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ12-โนนโพธิ์04110โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนโพธิ์4002171น.ส.มุจรินทร์ ทีฆะพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
0819663595
mujjarint71@gmail.com
18
5518-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ14-ห้วยไร่04113โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ3001161นางอรุณี เสตพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0918323911
sanankruang@hotmail.com
19
5618-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ07-คึมใหญ่04103โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่3002051นายวรายุทธ วงศ์บานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0810479885
siriyawongba@gmail.com
20
6418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ06-สร้างนกทา04099โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา3002271นางสาวหฤทัย รื่นระรดนักวิชาการสาธารณสุข
0935216449
sangnokta@hotmail.com
21
6918-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ15-หนองมะแซว04114โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะแซว3002161นางสาวขวัญธิดา นิ่มนวลนักวิชาการสาธารณสุข
064-4561494
kwanthida0909@gmail.com
22
7418-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ14-ห้วยไร่04112โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่3002271นส.สุดารัตน์ โมระดานักวชาการสาธารณสุข
0624563226
su_darut1987@hotmail.com
23
7918-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ05-เหล่าพรวน04098โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน3003061นายชำนาญ ลุนพันธ์นักวิชาการสาธารณสุข
0899455671
chinobukub@hotmail.com
24
8318-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1021002=สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข37-อำนาจเจริญ01-เมืองอำนาจเจริญ04-ปลาค้าว04097สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี5003191นางสาวธัญมล ช่วงโชตินักวิชาการสาธารณสุข
0864945655
thanyamon_06@hotmail.com
25
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล01-เมืองอำนาจเจริญ02ไก่คำ04094โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไก่คำ ตำบลไก่คำ5001171นายดลรวี สังขฤกษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0849589002
dhol7036@gmail.com
26
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล01-เมืองอำนาจเจริญโนนหนามแท่ง04111โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง3003171นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐนักวิชาการสาธารณสุขชำำนาญการ
086-8674029
sumalee.dent2014@gmail.com
27
18-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล01-เมืองอำนาจเจริญกุดปลาดุก04115โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกดปลาดุก ตำบลกุดปลาดุก3002051นางสาววราพร ทัศบุตรนักวิชาการสาธารณสุข
0847967917
eieng_dow@hotmail.com
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu