ลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria): ระดับข้อกำหนดโดยรวม (Overall)” (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZAA
1
ประทับเวลา
ที่อยู่อีเมล
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน/บริษัท
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail :
1. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail :
2. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail :
3. ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
E-Mail :
สถานะ
2
8/9/2017, 8:34:07
kwanruan@sut.ac.th
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
994000288654
ขวัญเรือน ปิ่นวันนา
0-4422-3974
kwanruan@sut.ac.th
ผศ.พญ.พักตร์วิมล ศุภลักษณศึกษากรรองคณบดีฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
0-4422-3967
pakwimon@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
3
8/9/2017, 9:14:53
kwanruan@sut.ac.th
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
่่111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
994000288654
ขวัญเรือน ปิ่นวันนา
0-4422-3974
kwanruan@sut.ac.th
อาจารย์ พันโท นายแพทย์บุระ สินธุภากร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร สำนักวิชาแพทยศาสตร์
0-4422-3907
bura@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
4
19/9/2017, 14:01:57
yupa@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
ธนัชวลัญจน์
0-44224431
yupa@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
0-816811659
yupa@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
5
25/9/2017, 12:34:11
anan@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
994000288654
นางสาวสุพรรณี จำปาทอง
0-4422-4008
supannee@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอารองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี
0-4422-4008
anan@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
0-4422-4008
ืnitinat@g.sut.ac.th
จำนวน 2 ท่าน ค่าสมัคร 13,200 บาทยังไม่ได้ชำระ
6
5/10/2017, 10:03:05
apichargorn@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
994000325037
นางสาวรุ่งทิวา ไชยโคตร
044-041558, 061-1252098
rungtiwacha11@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
086-5844049
apichargorn@hotmail.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
7
6/10/2017, 14:35:02เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
ผศ.ดร. ปภากร พิทยชวาลรองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม 4844
paphakorn@g.sut.ac.th
ยังไม่ได้ชำระ
8
6/10/2017, 14:43:46เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
อาจารย์ ดร. ฉัตรชัย พิศพล หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและนวัตกรรม
095-6014560
chatchai@sut.ac.th
9
6/10/2017, 14:46:24เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
อาจารย์คทา วาทกิจ หัวหน้าประสานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม
-
-
10
6/10/2017, 14:48:16เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
อาจารย์ ดร.เอกรงค์ สุขจิต หน่วยหน้าหน่วยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
11
6/10/2017, 14:54:08เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางสาวกาญจนา ข้าวเบา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.บริการวิชาการและโครงการพิเศษ
นางอรสา มนัสสิลาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.บริการวิชาการและโครงการพิเศษนายอาณาจักร พลตระกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12
6/10/2017, 15:00:39เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางสุภาวดี สารางคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.บริการวิชาการและโครงการพิเศษ
นายกิตติยุทธ จันทร์คูเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.บริการวิชาการและโครงการพิเศษ
13
6/10/2017, 15:03:03เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางขวัญตา วรสุมันต์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานการเรียนรู้สิรินธรนางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานการเรียนรู้สิรินธรนางสาวปัทมา บุญทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานการเรียนรู้สิรินธร
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทคโนธานีรวม 27 คน
14
6/10/2017, 15:06:41เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นายพิษณุ ญาติโสมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานการเรียนรู้สิรินธรนางสาวแพรวพรรณ ภูคะมาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.จัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ
15
6/10/2017, 15:10:32เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางสาวนิรมล ชาพล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
นางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
16
6/10/2017, 15:13:53เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางจิระวดี รัตนกรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานีนางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานีนางสาวปณิตา กะสินรัมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี
17
6/10/2017, 15:15:58เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางปาริชาติ ฝอยทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี นางสาวสุภาณี เกษมสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี นางสาวชนันธร อริยเดช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี
18
6/10/2017, 15:17:53เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางสาวชลธิชา มิตรสันเทียะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี นายตุลชัย ทิพเวชเจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานีนายพชร สายยนต์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี
19
6/10/2017, 15:18:57เทคโนธานี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000288654
นางสาวพิมพ์ปภัทร์ สุดประเสริฐ
095-6014560
pimpaphat@sut.ac.th
นางสาวเอลิยา พงศ์พีรภัทรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานีนางสาวอชิรญา ลีวัชรกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.ผู้อำนวยการเทคโนธานี
20
6/10/2017, 15:45:27
manassavan.s@msu.ac.th
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
994000401183
นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ
0 4375 4350
manassavan.s@msu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
09 8595 1653
chatklaw.j@gmail.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
21
9/10/2017, 11:33:59
kitta@sut.c.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
994000288654
นางสาวณัฐกฤา ศรีอนันต์
0 44224016
kitta@sut.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044 224014
Boonchai@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กองพัน อารีรักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044 224520
kongpan@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044 223613
charuk@sut.ac.th
จำนวน 3 ท่าน ค่าสมัคร 17,820 บาท (ลด 10%) ***เฉพาะ 3 ท่าน ต่อ 1 สถาบัน
ยังไม่ได้ชำระ
22
9/10/2017, 15:07:43
Kongpol@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
994000288654
กฤชญา เชื้อจันทึก
0 4422 3046
nidaphun@sut.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กองพล อารีรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
0 4422 3099
Kongpol@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
23
9/10/2017, 15:30:55
tidarut@sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
994000288654
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
44223034
tidarut@sut.ac.th
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์รองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา44223034
tidarut@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
24
10/10/2017, 11:11:59
rattana_ags@vu.ac.th
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
84 หมู่4 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
994000311231
รัตนา อักษรกลาง
044-203778-84
rattana_ags@vu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 865569020
rachanee.suj@mahidol.ac.th
อาจารย์แพร วงษ์ชวลิตกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลัง 854442656
pear_von@vu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 819551997
busaya2001@gmail.com
จำนวน 3 ท่าน ค่าสมัคร 17,820 บาท (ลด 10%) ***เฉพาะ 3 ท่าน ต่อ 1 สถาบัน
ยังไม่ได้ชำระ
25
10/10/2017, 21:49:26
pratboonsam@yahoo.com
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
994000287933
นายปรัชญ์ บุญแซม
891046970
pratboonsam@yahoo.com
นายปรัชญ์ บุญแซมอาจารย์891046970
pratboonsam@yahoo.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
26
11/10/2017, 12:09:43
somjaa@hotmail.com
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
099-4-00047788-1
นายฐาปนา เจียมแท้
055-964821 - 22
thapanaj@nu.ac.th
ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลางรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา
081-2746671
somjaa@hotmail.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
27
11/10/2017, 16:16:51
thanarakc@gmail.com
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
994000160623
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
846299356
thanarakc@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
หัวหน้าภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 846299356
thanarakc@gmail.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
28
12/10/2017, 10:23:14
wadee.ying@gmail.com
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
994000212291
นันทวดี วงษ์เสถียร
064-9955451
wadee.ying@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทวดี วงษ์เสถียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
064-9955451
wadee.ying@gmail.com
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
29
12/10/2017, 14:26:35
khanchai@g.sut.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
994000288654
พิมพ์พิศา ยิ่งนอก
4820
phimphisa@g.sut.ac.th
อาจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
086-977-7301
khanchai@g.sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
30
12/10/2017, 19:30:52
thitika@sut.ac.th
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1794132649
นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า
06-1965-2295
thitika@sut.ac.th
นางสาวฐิติกา จันทร์หล้าเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนส่งเสริมวิชาการ
06-1965-2295
thitika@sut.ac.th
จำนวน 1 ท่าน ค่าสมัคร 6,600 บาทยังไม่ได้ชำระ
31
17/10/2017, 13:47:31
dusida_2521@hotmail.com
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
-
นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์
081-5998801
dusida_2521@hotmail.com
อาจารย์กฤษฎา อภินวถาวรกุลรองคณบดี
084-9635550
jacky_for_u@hotmail.com
นางจิรนันท์ ไชยบุปผาผู้ช่วยคณบดี
087-5144619
jiranan.cs@gmail.com
นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์เจ้าหน้าที่บริหารงาน
081-5998801
dusida_2521@hotmail.com
จำนวน 3 ท่าน ค่าสมัคร 17,820 บาท (ลด 10%) ***เฉพาะ 3 ท่าน ต่อ 1 สถาบัน
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1